Header_version_2_th_r10.jpg

     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » นักศึกษาปัจจุบัน » ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี


ระเบียนที่ - จาก

.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ

นามสกุล

5005001กนกภรณ์สุทธิจานุวัฒน์
5005002กนกรัตน์ตรงจิตร
5005004กรรณสูตกนกกาญจน
5005005กฤติกาสีวิคาน
5005008ก่อกิตติ์กอวรพันธุ์
5005021จิตตินิยมพานิช
5005023จิราพรสุขเรือง
5005025จุฑามาศบำรุงเจริญ
5005031ชลพินทุ์สุทธิพัฒนสมบุญ
5005037ชุติมาคล่องสำราญ
5005044ณัชพลปุญญะยันต์
5005049ณัฐพงศ์พรหมะวัน
5005050ณัฐพงษ์หริวงศานุภาพ
5005052ณัฐพัฒน์นวการพิศุทธิ์
5005054ดลพรรณจิตตบุญเรือง
5005056ทศพรสัตถาสาธุชนะ
5005057ทิฆัมพรล้วนเลิศ
5005058ทิชากรณ์ทอนศรี
5005059ธนพงศ์กันยาปรีดากุล
5005061ธนวรรณชัยสันติกุลวัฒน์
5005063ธนัญธรกนกวิจิตรศิลป์
5005067ธัชธรรมจรรยาพาณิชย์
5005068ธัญชนกรัตน์วิจิตต์เวช
5005071ธิญาภรณ์ศรีสุข
5005073ธนรุจน์บุญช่วย
5005082นันท์นภัสปิณฑวิรุจน์
5005084นันธกานต์ชื่นจิตต์ญาติ
5005088เนตรศิริจิตพึงธรรม
5005090เบญจพรกลิ่นสีงาม
5005092ปฐมวัฒน์ตติเจริญ
5005093ประสพโชคต่างใจ
5005100ปุณยวัจน์ประทีปรัตน์
5005107พัทธ์ดนัยภูวจรูญกุล
5005113พีระยุทธเทพประสิทธิ์
5005117ภัททิราอ่อนเมือง
5005122ภานุพิมพ์วิริยะกุล
5005124ภาสกรเมืองพรหม
5005133วรนันท์เนตรเกื้อกูล
5005140วัชรีอมรวัชรพงศ์
5005141วันเฉลิมศรีระชาติ
5005147วิภารัตน์เพ็ชรรัตน์
5005150วีรภาปนัดดาสิริสุข
5005158ศุภิดาหุตะแพทย์
5005159สกลวารินทราพร
5005167สิรีสิริ์วสีวีรสิว์
5005169สุภาภรณ์กวางเมตตาธรรม
5005170สุรพจน์เกตุคง
5005171สุรัชณาปิยะวรสกุล
5005175ปุณณภาปงก๋าวงค์
5005176อภิญญามัควานิช
5005177อมรรัตน์เหนี่ยวผึ้ง
5005256กฤตยาอสุนี ณ อยุธยา
5005257กฤษชพลทิวพุดซา
5005258กอบัวไชยศิวามงคล
5005262เกรียงกมลธีรชานันท์
5005265จารุลักษณ์เวชพฤกษ์ษ
5005267ชนิตาแสงสุกวาว
5005270ชัญญาวัชรนันทเดช
5005279ธนาภรณ์ฉันทโรจน์สกุล
5005289บุษพรชยางคานนท์
5005293ปรียาภรณ์วงษ์สมบูรณ์
5005297ปุริศรการินทร์
5005298ปุริษาการินทร์
5005302พรนภัสวิชานนะณานนท์
5005303พรรณทิพาโกระวิโยธิน
5005305พันธวัฒน์วงศ์สิรทัต
5005310ภาวิณีจิตรตั้งประเสริฐ
5005313กุลธวัชโคตรพิศาล
5005317วชิรพลอาลัย
5005318วนัสนันท์แม
5005329สโรชาเรือนแป้น
5005331สุกัญญารัตน์รามคุณ
5005332สุคิรินทร์สุดชา
5005342อัญชานานิ่มอนุสสรณ์กุล
5105004กันยารัตน์สาลี
5105005กาญจนาพรหมสุภา
5105007กิตติพงษ์หนูน้อย
5105008กิตติศักดิ์สรรพกิต์กุลธร
5105011เกษมพงศ์ศรีสวัสดิ์
5105014คณัฐเย็นบ้านคอน
5105015คณิตหาญตนศิริสกุล
5105017คนธพรพฤกษ์แก้วกาญจนา
5105018คุณาพัฒน์พิชญ์ปัญญฉัฐ
5105022จิตสุภาประทุมสุวรรณ
5105023จิรญาคีรีรัฐนิคม
5105028ชาลุภัศจินดาคุณ
5105031ฐาปกรณ์โตมีชัย
5105032ณพวุฒิประวัติ
5105033กสิณพจน์สัมมาวุฒิชัย
5105035ณัฐภาสพูลแย้ม
5105038ธงทัยตีรณะชัยดีกุล
5105039นิธานธยาน์คลังพลอย
5105046ธีรธัชเมธนาวิน
5105047ธีรภัทรชวนชม
5105056บุศราพรสุรจารุสาร
5105057บุษประดับปฐพีทอง
5105071พัชรีช่วยเมือง
5105074พิมพ์ชนกสว่างแก้ว
5105078พีระพงษ์ชุมแก้ว
5105079เพชรทองคำ
5105080เพ็ญสินีหฤหรรษ์เริงร่า
5105083ภัทราภรณ์พรมโคตร
5105100ศุทธินีชนาธิปกรณ์
5105101สนธิกาญจน์สิทธิสังข์
5105102สรณ์สิริเหล็กไหล
5105104สายชลสุมันตกุล
5105107สิชลงามงอน
5105108สิริพรสมัญญาพรเลิศ
5105110สุพิชฌาย์นันทวรเดช
5105122อรชุมาจันทร์สำเภา
5105128อัจจิมานพรัตน์
5105131อิทธิพลสังเวียนวงศ์
5105132เอรินพันธุ์มูสิก
5105143แก้วตาด่านชนะ
5105146คณาณัฐนาคสมบูรณ์
5105148คำรณบูรัมย์
5105162ชรรินทร์ผึ้งน้อย
5105167ชุติมาเซียตระกูล
5105172ณัญญาบุญอินทร์
5105173ณัฏฐาพรฉวีวรศักดิ์
5105174ณัฐชาติบูรณะกูล
5105175ณัฐพงศ์สมใจเพ็ง
5105181ธนชาติเตชจรูญจิตร
5105182ธนวัฒน์ชัยประเสริฐ
5105184ธัญชนิตมาลัยทอง
5105185ธัญญารัตน์พลอยกระจ่าง
5105187ธารทิพย์เดชอุดมสุทธิ์
5105190นครินทร์ทรัพย์เจริญดี
5105191นนท์เหลืองประทีปกุล
5105195นิโลบลโกกะพันธ์
5105200ปรารถนาปรางอยู่
5105212ภัทรพลรจิตวานิช
5105213ภัทราพรพรหมภิรักษ์
5105215ภาณุพงษ์ตั้งกิจสงวน
5105218มนต์นภานุชบุษบา
5105223รวินศิวัชเดชาอนันตทรัพย์
5105224รัฐพรแสนเมืองชิน
5105226ลลิตาโกมุทมาศ
5105227ลัทธพลสุวรรณปริญญา
5105229วรรณพรโมธินา
5105230วราวัฒน์แสงประเสริฐ
5105237วิทวัสตั้งจิตกุศลกุล
5105241ศศิธรกล่อมเกตุ
5105242ศศิธรแก้วสาคร
5105243ศศิภรณ์ทองคำ
5105246ศุภณัฐอ่าวจินดา
5105248สินีพรรณพิริยะเสถียรกุล
5105250สุภวิชญ์โรจน์ปัญญากิจ
5105256อภิเชษฐ์ราชมนตรี
5105258อมรรัตน์ม่วงสอน
5205001กชพร  บุญมี
5205002กมลรัตน์  สัมมาตริ
5205003กรกนก  เทศเทียน
5205004กรกิจ เอื้องสุภาภรณ์
5205006กฤษฎายุทธ  เล็กจินดา
5205010เกรียงไกร  มะระกานนท์
5205011เกศิณี  ศรีไสล
5205023ชาญชัย เสริมใหม่
5205025โชติกา วัฒนานิกร
5205026ซะโทรุ  อันโด
5205028ณัฐ  ชุรินทร
5205034ณิชา  พัฒนาพารา
5205036ดนุภัทร บัวแก้ว
5205038ดุล บริบูรณ์
5205042ทิพเมธี  ศิวะภิญโญยศ
5205049ธัญนภา อริยะมงคล
5205050ธันยนันท์ วิบูลย์ปาณะสุข
5205054ธีรวรรณ  วรรณนุช
5205057นพพล  เพ็ชร์แย้ม
5205058นพรัตน์  วิริยะกิจพัฒนา
5205059นภสร ชาบาง
5205065นันทิยา  พรชัยจันทร์เพ็ญ
5205066นิรชา เกยพุดซา
5205071ปิยมาภรณ์  ภู่ระย้า
5205078พลวัฒน์  อุดมสันติ
5205080พัชรพล  กาญจนรูจี
5205081พัทธ์ธิดา  เลิศตุรงค์ชัย
5205091เพ็ญนภา ตั้งจิรัฏฐิติกาล
5205093ภมร จิตตวานิช
5205101ยุวดี แก่นอาสา
5205102รัชนี  เจนการ
5205104รุ้งดาวรรณ  วงค์สามารถ
5205107ลักษณพร  หทัยหิมากุล
5205108ลักษณา  แสงดี
5205110วชิรนาถ  วันสน
5205120ศรัณย์  ธรรมทักษิณ
5205123ศศิธร อ่วมปาน
5205131สุภาวดี  ยะถาป่าน
5205141อัจฉราภรณ์  เพ็งชัยเจริญ
5205146ไอยลดา  เปรมจันทร์
5205148จารุวรรณ  น้ำใจเย็น
5205149จิรพงศ์  บุญญสิริ
5205151ณัฐนีย์  เดชณรงค์
5205153ดวงกมล  พรหมโลก
5205154ธัญลักษณ์  ไกรทอง
5205156บุศรินทร์  สวัสดิ์ล้น
5205162วิษุวัต  ทองพิชัย
5205163เอมอร  หอมจันทร์
5205167ณัฐวุฒิ พรสมุทรสินธุ์
5205168ทิพเนตร  จงจิตสถิตมั่น
5205169กนกกาญจน์  ทองประสานคุณ
5205174กีรฎา  หนูแก้ว
5205179จารุวิทย์  โลหิตกาญจน์
5205181จิรรัตน์  แก้วงาม
5205182จุไรรัตน์ คงทัน
5205185ชมพูนุท  โอฬารจันทโรทัย
5205191ณัฏฐินี  จิระพันธุ์
5205194ดวงทิพย์  ไตรศรีวิรัตน์
5205206ธันย์ชนก  บุญรอด
5205207ธิตยา  คำควร
5205209นภนต์ นิลจันทร์
5205215นันทภรณ์  แสงวิรุณ
5205216นิศาลักษณ์  ตรงศิริวัฒน์
5205235พัชรดา  ผลดี
5205236พาขวัญ ยิ่งสุขกมล
5205242รดา สิทธิวสุธา
5205247ลิตวดี  เจือบุญ
5205255ศิริลักษณ์  ตลิ่งไธสง
5205256ศุภานันท์  ผลศิริ
5205258สอยฤทัย  เกลี้ยงนิล
5205268อรฤทัย  หอวัฒนพาณิชย์
5205269อรวรรณ  ศรีหิรัญรัศมี
5205271อัญมณี  โกศัยศรีหิรัญรัศมี
5305002กนกพรตั้งธนอำรุง
5305010กังสอัมพรดนัย
5305018เกรียงไกรมัดกาฑ์รัน
5305020ไกรวิชญ์ปากอุตสาห์
5305024จตุพรพุทธชัยยงค์
5305025จตุพรมีศิลป์
5305026จอมพลทองแป้น
5305027จันทนิภาเหล่าวาณิชวัฒนา
5305031จิตรดาว่องปรีชา
5305038จีระวัฒน์ณรงค์ทอง
5305043เจตนรินทร์อุ่นลุม
5305046เฉลิมพลพูลวงษ์
5305049ชญานิศพบสุข
5305050ชฎาวรรณสุขัมศรี
5305053ชลัฐลิขิตพิเชฐกุล
5305056ชาคริยามาลาสุข
5305057ชาลิณีอุปลา
5305059ชิติพนธ์เฉื่อยฉ่ำ
5305069ณัฐกมลรัตนเทศ
5305071ณัฐณิชาสังวาลทิพย์
5305073ณัฐพงศ์จันทร์ทิพย์มณี
5305078ณัฐรดาศุกรวรรณ
5305086ทรรศนีย์ผาบจันดา
5305087ทวีชัยวิทิตสุวรรณกุล
5305088ทักษ์ดนัยเตชะรัง
5305090ธณภัทรทองขาว
5305106ธีรพัชร์ชุติมาสกุล
5305107ธีรภัทรวัฒนไพโรจน์รัตน์
5305108นทีอ่างบุญพงษ์
5305113นราวิชญ์ลิ้มตระกูล
5305122นิสภาวัฒนวงศ์
5305128ปภาวีแสงงาม
5305139ผกาวรรณกลางชมภู
5305142พงศธรพงส์วรุตม์
5305145พงษ์พิทักษ์พิทักษ์ตระกูล
5305147พชาสุดสัตย์
5305148พรกมลเตียวตระกูล
5305157พัณนิกาชูกมล
5305158พันธมาลาตรีเพชร
5305164พีรณัฐประคัลภวงศ์
5305181ภัทราพรพรหมทันต์
5305182ภัสสรัชต์อัครวนิชนันท์
5305187มาศสุภาชุมพล
5305191เมธินอินทรประสิทธิ์
5305193ยุทธศิลป์อร่ามศรี
5305194รัชวรรณนุชศิริ
5305195รัฐวิทย์ศิริเดชนวนันท์
5305196รัตนาภรณ์ถวิล
5305201ลัทธ์พิชชาเริงใจ
5305210วสันต์ทองประไพ
5305211วสุทนาคราชอวยผล
5305215วัลลภเมทนีดล
5305223ศตายุขจรตันติภพ
5305228ศิวัตม์ชินะโรจน์
5305229ศิวานนท์ธานินทร์
5305238สมประสงค์ทองคำ
5305247สิริลักษณ์กาญจนกังวาฬกุล
5305248สิรีธรสวธานนท์
5305251สุขวัฒน์สุรารักษ์
5305252สุจิตรามานะพิมพ์
5305260สุพิชชาลิ่มเจียสหพงษ์
5305263สุภานันอัมภวา
5305264สุรวิชวิสิษฐ์สัทธาวงศ์
5305275อจลาประณีตสุรนนท์
5305290อัจฉรีปุณณะหิตานนท์
5305297อิศราพรพิณฐะ
5405006กรรวีศรีสวัสดิ์
5405009กฤตภาสจันทฤก
5405011กษิฐนันท์ชยาวนิช
5405017ขนิษฐากำทองคำ
5405019ขวัญชนกอุดมศาสตร์พร
5405025ครรชิตม่อมพะเนาว์
5405028จตุรวิทย์นิ่มนวล
5405030จักราวุธ  หลวงข้าเจ้า
5405032จิดาภาจันทรเมธากุล
5405036จิรวัฒน์  ชาตานันท์
5405037จิรัฏฐ์ฉัตรศิริศุภชัย
5405039จุรินทร์ คณะรัตน์
5405041ฉัตรดรุณคลังจันทร์
5405047ชนกนันท์ เอี้ยวสกุลรัตน์
5405048ชนกานต์ชูชีพชื่นกมล
5405049ชนม์ชนกสำเภาเงิน
5405050ชนะชัยพัฒนธรรมสิทธิ์
5405061ชวิศาลี้เกื้อกูล
5405062ชาบดีผลทิพย์
5405078ดิษย์ปิยสังคม
5405080เตชินท์  เนาว์รัตน์
5405084เทพชัยกิตติพลากร
5405090ธนพลพิทยาพิบูลพงศ์
5405100ธีรวัฒน์ปัญญาบุตร
5405102นภิสาฤทธิ์ลอย
5405104นริศรา  สุดใจประภารัตน์
5405114นิรมลจิตต์สมหมาย
5405118บริญญาสุริยะปรเมษฐ์
5405129ประพัสสร จันทร์เจริญ
5405131ปรียาภรณ์เดชเชียร
5405136ปิยมลสิงหเสมานนท์
5405138พงศกรบุญเทียม
5405140พงศธรบุญรอด
5405142พรทิพย์กู้ฉินชัย
5405149พัชรพลรัตนสมบัติ
5405153พันธวิสบัวจีน
5405162พิชญุตม์  ธนัญชยะกุล
5405172ไพลินแซ่อ๊วน
5405176ภัทราแดงหนู
5405181ภารดีอินทรสมบูรณ์
5405183มณีพัฒนพงศ์พิบูล
5405196รวมศิริส่งแสง
5405200รัตนเกล้าประดิษฐ์ด้วง
5405208วรรณพรประชาชาติ
5405209วรัญญารติโรจนากุล
5405210วรายุทธโม่งชู
5405211วริศรานวรัตน์ดุสิต
5405214วัชพลปัญญาวงค์
5405220วิลาสินีเลิศฤทธิพงศ์
5405224วีรากรมิสุนา
5405227ศศินันท์บุบผาทอง
5405229ศศิมาศศิริโชติ
5405238ศิวัชศานติธรรมกุล
5405244สกุลทิพย์เริ่มอุปถัมภ์
5405245สปัณย์นาไชยมงคลคุณาสิน
5405248สลิตา  สุคันธี
5405251สสินีปานสายลม
5405256สิตานันท์เป็นพนัสสัก
5405264สิริญาทองหล่อเลิศ
5405268สุดารัตน์ยืนนาน
5405272สุนทรีอินทสะอาด
5405284อทิตยาสุโข
5405285อนันต์ยืนยาว
5405293อรอนงค์  วรศิลป์
5405296อลิษาบรรณรน
5405299อาณัติวิรโชติกุล
5405301อารณีย์ทีปกากร
5505001กนกวรรณมายืนยง
5505004กมลตันตระกูล
5505005กมลชนกเหมือนแก้ว
5505009กฤษฎาเอื้อพัฒนะอำรุง
5505010กล้าณรงค์สมณะ
5505012กัญจน์เพชรทิพากรเกียรติ
5505013กัญญารัตน์มันทะลา
5505028จิตสุภาพูลภิบาล
5505030จิรวัฒน์ ตระกูลมุทุตา
5505032จิราภาบุญธรรม
5505044ชนะชนเทียมศิริ
5505046ชมทิศาบ่อทรัพย์
5505047ชมพูนุทธรรมาภิชัย
5505048ชยพัทธ์อุทโยภาศ
5505049ชยาภรณ์แพรสีเจริญ
5505050ชลพิสิฐเลิศพรตสมบัติ
5505054ญาณัฐนิชชินตาปัญญากุล
5505058ณัชวรรณปุญญะยันต์
5505070ณัฐนีตั้งกิจอนันต์สิน
5505071ณัฐพรกฤตเมธาพร
5505086ทวีศักดิ์เนาว์แก้งใหม่
5505092ธนพลซิวเลิศวงศ์
5505095ธนวรรณศิริสุนทรชัย
5505096ธนวัฒน์เจริญกิจจาธร
5505100ธนัทพงษ์วังทะพันธ์
5505101ธนารีย์ธุปพงษ์
5505108นพชนม์สรมั่นเพียรกิจ
5505109นภัสโอชนานนท์
5505111นันท์นลินท์กัญจน์กฤษฎา
5505112นันทพรสุขัมศรี
5505116นิศากรยอดสนิท
5505120ปณชัย วงศ์ศรีศุภกุล
5505121ปภาดานัฏสถาพร
5505125ปรียานุชสุริยันรัตกร
5505128ปัญญภัสสร์พลชัย
5505129ปัญฑารีย์อุรัชโนประกร
5505130ปัทมพรจารุวาที
5505131ปานทิพย์พุ่มพฤกษ์
5505137พงศ์เทพน้อยพิทักษ์
5505139พรพรรณ์เมืองโคตร
5505154พิณลดาบัวทอง
5505178เมดีณา น้อยคำ
5505179เมธาสิทธิ์ธชโยธิน
5505181ยุภาพรนิยม
5505186รัชดิษย์ชินไชยมงคล
5505187รัฏฏิการ์สมประสงค์
5505190ลดาวัลย์สุมุนนี
5505198วิชญ์ เมฆเสรีวัฒนา
5505201วิยะดาเวชเตง
5505215ศุภางค์ศรีประโพธ
5505216ศุภิสราบุญพร้อม
5505219สโรชาบุญสุทธิ
5505224สิทธิโชคเกษมทวีโชค
5505225สิรภัทรภูติสมพล
5505237สุทธิดาไชยกิจ
5505242สุพัตราเอียงพยุง
5505246สุมนาสาลีศรี
5505248สุวภัชรรัตนวงศ์แข
5505251โสภณัฐจันทร์แก้ว
5505260อริสาพรหมพาวิไล
5505265อาจรีย์จบดีดำรง
จำนวนระเบียนต่อหน้า
หน้าที่ จาก
space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5110-3 
แฟกซ์ : 02-354-7151

อีเมล์ : scchemistry@mahidol.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png