ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยที่มีผลงานระดับสูงสุด 1% แรกของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้ารับรางวัลจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล