Header_version_2_th_r10.jpg

     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » หลักสูตร » หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.) » สาขาวิชา » สาขาวิชาเคมี(พิสิฐวิธาน)

สาขาวิชาเคมี(พิสิฐวิธาน)


หลักสูตรพิสิฐวิธาน (Distinction Program) เน้นความเข้มข้นทางวิชาการ และการวิจัยที่ทัดเทียมกับ Honors Program ของต่างประเทศ จึงเหมาะกับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง และสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ซึ่งไม่ต้องผ่านการเรียนระดับปริญญาโท หลักสูตรนี้ จัดอยู่ในโครงการ B.Sc.-Ph.D. ซึ่งใช้เวลาเรียนระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาเอก 3-4 ปี รวมเป็น 7-8 ปี ทั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าโครงการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546

หลักสูตรพิสิฐวิธาน รับนักศึกษาหลักสูตรปกติ ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 เมื่อจบชั้นปีที่ 2 และรักษาระดับคะแนนเช่นนี้จนจบการศึกษา รายวิชาในหลักสูตรเน้นความลึกซึ่งของเนื้อหามากกว่าปกติ และ/หรือเป็นวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะได้ทำวิจัยอย่างเข้นข้น และได้เสนอผลงานโดยเขียนวิทยานิพนธ์ และ/หรือให้การสัมมนา ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาเอกของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ และเทียบโอนหน่วยกิต ในรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรพิสิฐวิธาน เข้าไปในระดับบัณฑิตศึกษาได้ ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีเวลาปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มที่


ปัจจุบัน หลักสูตรพิสิฐวิธาน เปิดสอนในทุกสาขาที่มีการเรียนการสอนที่เขตพญาไท

หลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพิสิฐวิธาน สาขาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดหลักสูตรพิเศษในระดับปริญญาตรีสำหรับผู้มีความสามารถด้านทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เทียบเท่ากับ Honors Program ของต่างประเทศ โดยใช้ชื่อว่า “หลักสูตรพิสิฐวิธาน” (Distinction Program) ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับปริญญาตรีเกียรตินิยมที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป

ในการจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์-พิสิฐวิธานของภาควิชาเคมีจึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 1. หลักการและวัตถุประสงค์
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ลึกซึ้งในสาขาเอกที่ศึกษา มีพื้นฐานในการปฏิบัติงานวิจัย โดยมีทักษะใน   การศึกษา ค้นคว้าและแก้ไขปัญหาได้
  • เป็นผู้มีศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
  • เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ ความสามารถไปประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 2. โครงสร้างหลักสูตรและข้อกำหนด

  2.1 โครงสร้างหลักสูตร

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ปกติ ๑๒๕ หน่วยกิต พิสิฐวิธาน ๑๒๙ หน่วยกิต 
  1) หมวดศึกษาทั่วไป  ๓๐ ๓๐
   มหาวิทยาลัยกำหนด ๑๖หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   - กลุ่มวิชาภาษา


   หลักสูตรกำหนด ๑๔ หน่วยกิต   
  - กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์   
  - กลุ่มวิชาภาษา   
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   
  - กลุ่มวิชาดนตรี กิจกรรมพลศึกษาและอื่นๆ

  ๖#

  ๕#

  ๖#

  ๕#
  #
  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๘๙ ๙๓
   - วิชาแกน    
   - วิชาบังคับ 
   - วิชาเลือก  
  ๒๙
  ๔๖
  ๑๔
  ๒๙
  ๕๔
  ๑๐
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี
  จำนวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดอาจต่างกันได้ และรายวิชาในกลุ่มวิชาเหล่านี้ใช้แทนกันได้ แต่รวมแล้วต้องได้ ๑๑ หน่วยกิต ถ้าจำน วนหน่วยกิตที่ลงเรียนเกิน หน่วยกิตบังคับขั้นต่ำ สามารถนำไปนับเป็นหน่วยกิตของหมวดวิชาเลือกเสรีได้

            ขั้นตอนในการเข้าหลักสูตรพิสิฐวิธาน

              1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.25) ต้องหาอาจารย์ที่ปรึกษาการทำ  วิจัยที่สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษา

               2. ติดต่อขอรับใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรพิสิฐวิธาน ที่ภาควิชาเคมี ได้ตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 3 ของทุกปี

               3. นักศึกษาเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกงานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาการทำงานวิจัยอย่างน้อย 1 ภาคการศึกาา (นักศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์งานวิจัยตามที่ภาควิชากำหนด จะไม่สามารถสมัครเข้าหลักสูตรได้)

               4. กรณีนักศึกษาในหลักสูตรฯ ต้องการสมัครขอรับทุนไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ จะต้องเตรียมตัวดังนี้

                    1. ได้เกรดเฉลี่ยสะสม มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 พร้อมทั้งยื่นใบแสดงผลการศึกษา

                    2.  สอบ TOEFL ให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 พร้อมทั้งยื่นเอกสารแสดงผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ

                    3. จดหมายหรือหลักฐานยืนยันการรับนักศึกษาเพื่อเข้าทำวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษาใน สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อให้คณะฯพิจารณาภายในต้นเทอมปลายปี 3 เพื่อจะได้เดินทางไปทำวิจัยได้ทันในช่วงภาคฤดูร้อนของปี 3

                    4. เอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (2 ท่าน)

                    5. รายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัย

                   6. เอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมด  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าที่พัก ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ  ค่าใช้จ่ายประจำวัน  และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

 

 space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5110-3 
แฟกซ์ : 02-354-7151

อีเมล์ : scchemistry@mahidol.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png