Header_version_2_th_r10.jpg

     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » หลักสูตร » หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.) » การรับสมัครเข้าศึกษา

การรับสมัครเข้าศึกษา


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า


การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1. คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
2. คัดเลือกโดยผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน
3. คัดเลือกโดยวิธีพิเศษที่ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์กำหนด
4. ผู้ที่อยู่ในโครงการ พสวท. และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
5. นักศึกษาตามข้อ 1-4 ที่ประสงค์จะเข้าเรียนในสาขาวิชาเคมี เมื่อสอบผ่านชั้นปีที่ 1 แล้ว ต้องผ่านการคัดเลือกอีกครั้ง ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6. นักศึกษาที่เข้าสาขาเคมีแล้ว และมีผลการศึกษาดีเด่น โดยมีแต้มเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคปลายชั้นปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.25 สามารถสมัครเข้า หลักสูตรพิสิฐวิธาน (Distinction Program) ได้ รายละเอียดการรับสมัครและการคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศของภาควิชาเคมี

space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5110-3 
แฟกซ์ : 02-354-7151

อีเมล์ : scchemistry@mahidol.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png