ระบบจองห้องเรียน / ห้องประชุม ภาควิชาเคมี

สามารถจองห้อง C118, C318A, C318B, C407A, C407B, C416 และห้อง C518 เท่านั้น จองห้องอื่น กรุณาติดต่อ 02 201 5113
Contact.


Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University
RamaVI Road, Ratchthewee, Bangkok 10400, THAILAND
E-mail : scchemistry@mahidol.ac.th
Tel: (0)2-201-5110-3
Fax: (0)2-354-7151