น.ส.นันทินี เทศกาล น.ส. ธนิษฐา ผ่องสกุล และน.ส. อภิศรา ศิลปสุวรรณ ทีม TEAnity นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย คว้ารางวัลที่ 1 “Bioadsorbent for the removal of heavy metal ion from modified pineapple leaf microfiber” ในโครงการประกวดผลงานวิจัยพอลิเมอร์สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน จากสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย