ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ชญานิศ รุ่งรัตนไชย น.ส.ภัทรกานต์ สุวรรณชาติ และน.ส.อาทิติยา นามพลแสน ทีม CAPABLE นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับ “ทุนสนับสนุนในการนำไปต่อยอด พัฒนาไอเดีย มูลค่า 25,000 บาท” และเป็น 1 ใน 8 ทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขัน Pitching นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ ในการแข่งขัน Startup Thailand League 2021