ขอแสดงความยินดีกับนายกัจจานะ บุญปาลิต นักศึกษาชันปีที่ 4 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ ในโอกาสได้รับรางวัล Yong Rising Stars of Science Award 2021 ระดับ Gold Prize ในงานประชุมวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT47)