ชื่อ หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ชื่อย่อวท.บ. (เคมี)
 
คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การคัดเลือกผู้ เข้าศึกษา
      1. คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
      2. คัดเลือกโดยผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการอื่นใน ลักษณะเดียวกัน
      3. คัดเลือกโดยวิธีพิเศษที่ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์กำหนด
      4. ผู้ที่อยู่ในโครงการ พสวท. และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
      5. นักศึกษาตามข้อ 1-4 ที่ประสงค์จะเข้าเรียนในสาขาวิชาเคมี เมื่อสอบผ่านชั้นปีที่ 1 แล้ว ต้องผ่านการคัดเลือกอีกครั้ง ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
      6. นักศึกษาที่เข้าสาขาเคมีแล้ว และมีผลการศึกษาดีเด่น โดยมีแต้มเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคปลายชั้นปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.25 สามารถสมัครเข้า หลักสูตรพิสิฐวิธาน (Distinction Program) ได้ รายละเอียดการรับสมัครและการคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศของภาควิชาเคมี
มคอ.2 (ปี 2561) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
มคอ.2 (ปี 2566) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต