ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมมือ ระยะเวลาของโครงการ ชื่อแหล่งทุน
 • การสังเคราะห์และวิเคราะห์สารประกอบ Octakis (2-(3-propyl)isoindoline-1,3-dione) Octasilsesquioxane และ Octakis(5-(3-propyl) 1, -dioxo-1,2-benzothiazol-3one) octasilsesquioxane
 • อ.ดร. วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร (2 ปี) (2ตค.55-1 กค.57) ทุนสนับสนุนการวิจัย
 • การพัฒนาการสอนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ที่เน้นการ ศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา
 • อ.ดร. สุภาวดี เกียรติเสวี (1 ปี) (1ตค.55-31มีค.56) ทุนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา
 • การสังเคราะห์สารประเภทเซโคลิกแนนที่สกัดได้ จากพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
 • อ.ดร. ดรุณี สู้รักรัมย์ (2 ปี) (2ตค.56-1กค.57) ทุนสนับสนุนการวิจัย
 • สารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์ (II) ที่มีลิแกนด์ “คลิ๊ก” สำหรับเร่งปฏิกิริยาแรดิคัล พอลิเมอร์ไรเซซัน
 • อ.ดร. ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล (2 ปี) (2ตค.56-1กค.57) ทุนสนับสนุนการวิจัย
 • การสังเคราะห์ 1,3-Azoles และอนุพันธ์ เฮทเทอโรไซเคิล โดยใช้เบสและไอโอดีนเป็นตัวกลาง ในการเปลี่ยนพันธะคาร์บอน-ไฮโดรเจนเป็นพันธะ คาร์บอน-เฮทเทอโรอะตอม
 • อ.ดร. ศิริลตา ยศแผ่น (2 ปี) (2ตค.56-1กค.57) ทุนสนับสนุนการวิจัย
 • การจัดการและใช้ประโยชน์จากใบสับปะรดแบบ ครบวงจร
 • รศ.ดร. ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย (นางสาวธนิตา สุทธะตั้ง) (1 ปี) (1พย.55-31 ตค.56) ทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย
 • ปฏิกิริยา ดีลส์-อัลเดอร์ ของอัลลีน แบบอสมมาตร โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและการประยุกต์ใช้ในการ สังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเทโทรโดทอกซิน
 • อ.ดร. ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ (1 ปี) (1มีค.56-1กพ.57) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
 • สารเชิงซ้อน Imidazole-imine Palladium ที่มีความเสถียรในอากาศสำหรับปฏิกิริยา suzuki-coupling
 • อ.ดร. สุภาวดี เกียรติเสวี (1 ปี) (1มย.56-31พค.57) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
 • สารเชิงซ้อน Imidazole-imine Palladium ที่มีความเสถียรในอากาศสำหรับปฏิกิริยา suzuki-coupling
 • อ.ดร. จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย (1 ปี) (14มิย.56-14มิย.57) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
 • Synthesis of 2-Aminoazole Derivatives via Transition Metal-Catalyzed Electrophilic Amination Reactions
 • อ.ดร. ศิริลตา ยศแผ่น (2 ปี) (15กค.56-14กค.58) ทุนพัฒนาศักยภาพ อาจารย์รุ่นใหม่
 • การเตรียมโคพอลิเมอร์ของพอลิแลกติกแอซิด เพื่อ ใช้ในการพัฒนาสมบัติของพลาสติกย่อยสลายได้ ทางธรรมชาติ
 • รศ.ดร. กัลยาณี สิริสิงห (1 ปี) (29เมย.56-28เมย.57) ทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ของหน่วยเครื่องมือกลาง
 • Curcumin-loaded and ginger extract-loaded electrospun nanofibers
 • อ.ดร. ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล (1 ปี) (29เมย.56-28เมย.57) ทุนสนับสนุนการวิจัย
 • วิธีการสร้างอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์อย่างง่ายจาก เทอร์โมพลาสติกและนำไปใช้ในการแยกโมเมกุล เรืองแสง
 • อ.ดร. รัตติกาล จันทิวาส (1 ปี) (29เมย.56-28เมย.57) ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ทุนภายนอก
  ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมมือ ระยะเวลาของโครงการ ชื่อแหล่งทุน
 • การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจับตัวน้ำยาง ธรรมชาติด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และพอลิเมอร์ที่ ใช้ในการตกตะกอนโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
 • รศ.ดร. จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ (1 ปี) (ตค.55-กย.56) บริษัท SIAM FUKOKU Co., Ltd. ชื่อทุน FUKOKU
 • การสังเคราะห์และวิเคราะห์สารประกอบ Octakis (2-(3-propyl)isoindoline-1,3-dione) Octasilsesquioxane และOctakis(5-(3-propyl) 1,-dioxo-1,2-benzothiazol-3one) octasilsesquioxane
 • อ.ดร. วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร (2 ปี) (2ตค.55-1 กค.57) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
  ผศ.ดร. คัมภีร์ พรหมพราย (นายพงษ์นรินทร์ ชุมแสง) (3 ปี) (ธค.55-พย.58) สกว. + คปก. + ม.มหิดล
 • การสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพแบบวงเพื่อใช้ ในระบบนำส่งยาต้านมะเร็ง
 • ผศ.ดร. คัมภีร์ พรหมพราย (1 ปี) (พค.56-เมย.57) สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.)
 • การประกอบตัวของพอลิเมอร์และอนุภาคคอลลอยด์
 • ศ.ดร. ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ (3 ปี) (พค.56-เมย.57) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
 • การเตรียมอิมัลชั่นแบบน้ำมันในน้ำของสารสกัด จากเหงือกปลาหมอที่ถูกทำให้เสถียรโดยสารเชิงซ้อน ระหว่างไตรเมทิลเลตไคโตซานและเลซิติน
 • อ.ดร. ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล (2 ปี) (3มิย.56-2มิย.58) สกว. + คปก. + ม.มหิดล
 • สารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์ (II) ที่มีลิแกนด์ “คลิ๊ก” สำหรับเร่งปฏิกิริยาแรดิคัล พอลิเมอร์ไรเซซัน
 • อ.ดร. ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล (2 ปี) (1กค.55-1กค.57) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
 • การสังเคราะห์ 1,3-Azoles และอนุพันธ์ เฮทเทอโรไซเคิล โดยใช้เบสและไอโอดีนเป็นตัวกลาง ในการเปลี่ยนพันธะคาร์บอน-ไฮโดรเจนเป็นพันธะ คาร์บอน-เฮทเทอโรอะตอม
 • อ.ดร. ศิริลตา ยศแผ่น (2 ปี) (2ตค.56-1กค.57) สกว. + คปก. + ม.มหิดล
 • โครงการพัฒนาศักยภาพของเส้นใยสังเคราะห์ และเส้นใยธรรมชาติในการผลิต
 • รศ.ดร. ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย (1 ปี) (พย.55-พย.56) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • การสร้างความรู้พื้นฐานสนับสนุนการพัฒนายางล้อ ประหยัดพลังงาน
 • อ.ดร. สุภา วิรเศรษฐ์ (1 ปี) (พค.55-เมย.56) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
 • โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจน ไดออกไซดิ์ในระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
 • อ.ดร. กาญจนา อุไรสินธว์ (8 เดือน) (1ตค.55-30มิย.56) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • Mechanistic study of pyranose 2-oxidase (P2O) and p-hydroxyphenylacetate hydroxylase, the flavindependent enzymes, by computational methods
 • อ.ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ (3 ปี) (ตค.55-กย.58) สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • Synthesis of fluorinated furofuran analogues of natural products
 • ศ.ดร. มนัส พรหมโคตร (นายธีรชัย ภูนิรันดร์) (3 ปี) (1ธค.55-30พย.58) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) ทุน คปก.
 • โครงการพัฒนาสมบัติของพอลิเอไมด์โดยใช้สาร หน่วงการตัดไฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • รศ.ดร. กัลยาณี สิริสิงห (นส. มาณวิกา บุญคงแก้ว) (3 ปี) (1ธค.55-30พย.58) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) ทุน คปก.
 • การสังเคราะห์พอลิเอสเทอร์และโคพอลิเมอร์แบบ วงโดยใช้สารประกอบโลหะที่มีหมู่แทนที่อัลคอกซี่ ด้านข้างสำหรับระบบนำส่งยา
 • ผศ.ดร. คัมภีร์ พรหมพราย (3 ปี) (1มิย.56-1มิย.59) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
  รศ.ดร. ชาคริต สิริสิงห (3 ปี) (1มิย.56-31พค.59) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
 • ผลของอนุภาคนาโนของซิลเวอร์ที่มีต่อสมบัติของ ยางธรรมชาติที่ผ่านการพรีวัลคาไนซ์ด้วยเพอร์ ออกไซด์
 • อ.ดร. สุภา วิรเศรษฐ์ (1.3 ปี) (1กค.56-31ธค.57) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • การใช้น้ำมันปาล์มดัดแปรโมเลกุลเป็นสารช่วย แปรรูปในผลิตภัณฑ์หน้ายางยางล้อรถยนต์
 • รศ.ดร. ชาคริต สิริสิงห (3 ปี) (1สค.56-31มค.58) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
 • การจำลองแบบทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการ รู้สึกตอบสนองกลไลควบคุมผ่านแคลเซี่ยมและ โปรตีนจี
 • ผศ.ดร. ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์ (3 ปี) (กค.53-กค.56) Center Of Excellenct Math Department
 • การเตรียมยางไฮโดรเจเนทอิพอกซิไดซ์จากยาง ธรรมชาติในสภาวะน้ำยาง
 • รศ.ดร. ปราณี ภิญโญชีพ (2 ปี) (2554-2555) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • งานต่อยอดนวัตกรรมนาโนเพื่อบำบัดน้ำเสียจาก อุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้วยเทคโนโลยีสะอาด
 • ผศ.ดร. ศิวพร มีจู สมิธ (1 ปี 3 เดือน) (1มีค.55-30มิย.56) สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.)
 • การพัฒนาและการประยุกต์ใช้วิธีการทางเคมี วิเคราะห์ในการศึกษาการกระจายขนาดของอนุภาค ขนาดนาโนเมตรในตัวอย่างอาหารเพื่อความเข้าใจ เกี่ยวกับความสามารถในการนำไปใช้งานและ ความเป็นพิษของอนุภาคขนาดนาโนเมตร
 • ผศ.ดร. อทิตยา ศิริภิญญานนท์ (3 ปี) (1มิย55-30พค.58) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
 • อุปกรณ์ตรวจจับอนุภาคและเซลล์แบบวัดค่าการนำ ไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัสและการประยุกต์เพื่อตรวจ วินิจฉัยทางการแพทย์
 • ผศ.ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา (3 ปี) (16กค55-15กค.58) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
 • โครงการนาโนวัสดุและระบบอัจฉริยะ
 • อ.ดร. วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร (1 ปี) (กย.55-กย.56) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • โครงข่ายเซนเซอร์เผ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำทางไกล เพื่อการประมงชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
 • ผศ.ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา (1 ปี) (กย.55-กย.56) สำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (สวก.)
 • PC casting technology study phase 3
 • ผศ.ดร. รัฐพร ทองกุม (1 ปี 5 เดือน) (ตค.55-มีค.57) PTT Phenol
 • Functionalized magnetic nanoparticals for Catalysis
 • รศ.ดร. พลังพล คงเสรี (3 ปี) (ตค.55-มีค.57) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ Nanotec
 • Chemical biology investigation of the cytotoxic gambogic acid
 • รศ.ดร. พลังพล คงเสรี (3 ปี) (ตค.55-มีค.57) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
 • การพัฒนาการป้องกันและการรักษาโรคเต้านม อักเสบในโคนม
 • อ.ดร. ชุติมา เจียรพินิจนันท์ (2.5 ปี) (ตค.55-มีค.57) สำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน) (ARDA)
 • การพัฒนาสารสังเคราะห์เพื่อใช้ในการตรวจหา และแยกเชื้อโดยอาศัยกระบวนการ sorting ของ แบคทีเรียแกรมบวกในการปรับแต่งผนังเซลล์
 • อ.ดร. ชุติมา เจียรพินิจนันท์ (2.5 ปี) (ตค.55-มีค.57) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
 • การเตรียมเส้นใยนาโนคอมโพสิทที่มีไคโตซานเป็น องค์ประกอบเพื่อใช้เคลือบลงบนถุง
 • อ.ดร. ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล (2.5 ปี) (ตค.55-มีค.57) สกว. + ม.มหิดล
 • การเตรียามเส้นใยที่มีความละเอียดสูงที่มีสารสกัด จากขิงเป็นองค์ประกอบ
 • อ.ดร. ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล (2.5 ปี) (ตค.55-มีค.57) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
 • การพัฒนาเครื่องเอ็กทรูดแบบเกลียวหนอนคู่ เพื่อใช้เป็นเครื่องผสมยางและการประยุกต์.
 • รศ.ดร. ชาคริต สิริสิงห (2 ปี) (ตค.55-มีค.57) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)