รายวิชา SCCH 459 Industrial Training หมวด วิชาเลือกเสรี ( 2 หน่วยกิต)

เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์จากการทำงานจริง ในหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมี ห้องปฏิบัติการทดสอบตรวจวิเคราะห์ทางเคมี หรือกระบวนการทางเคมีที่เกี่ยวข้อง โดยการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะด้านอาชีพของนักศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการออกไปทำงานในอนาคต

โดย ฝึกงานในช่วงเวลาปิดเทอมระหว่าง ปี 3 ขึ้น ปี 4 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 หรือฝึกงานภาคเรียนที่ 2 ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้

1)  จากถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่นักศึกษาไปฝึกงาน คิดเป็นร้อยละ 70

– แบบบันทึกการปฏิบัติงาน หรือตารางลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน (20)

– แบบประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่จากหัวหน้างาน/ ผู้ควบคุมดูแลการฝึกงาน / พนักงานพี่เลี้ยง / ผู้ร่วมงาน (25)

– แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานจากหัวหน้างาน / ผู้ควบคุมดูแลการฝึกงาน / พนักงานพี่เลี้ยง / ผู้ร่วมงาน (25)

2) จากอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม หรืออาจารย์นิเทศ คิดเป็นร้อยละ 30

– การเข้าร่วมการชี้แจงการฝึกงาน (5)

– การเข้าร่วมสัมมนาและการนำเสนอรายงานผลการฝึกงาน (5)

– การเขียนรายงานผลการฝึกงาน (10)

แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากอาจารย์นิเทศ (10)

รายชื่อหน่วยงานที่ นักศึกษาไปฝึกงาน ปีการศึกษา 2565

1.      กรมวิทยาศาสตร์บริการ

2.      องค์การเภสัชกรรม(ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์)

3.      องค์การเภสัชกรรม

4.      ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

5.      พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร

6.      กองพิสูจน์หลักฐานกลาง กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์

7.      ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 จังหวัดปทุมธานี

8.      พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

9.      แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

10.  สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

11.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

12.  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

13.  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

14.  บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

15.  Chevron (Thailand) Limited

16.  บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด(มหาชน)

17.  บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

18.  Kinetics Corporation Ltd.

19.  บริษัท อินเตอร์เนชั่นเเนล เเลบบอราทอรีส์ จำกัด

20.  บริษัท SCG-DOW Group

21.  บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จำกัด

22.  บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด