รับสมัครเข้าศึกษารอบที่ 1 1 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2567
วันสัมภาษณ์ 25 มีนาคม 2567
ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษา ประกาศผลการคัดเลือก 3 เมษายน 2567
ยืนยันและลงทะเบียนเรียน 18 - 20 เมษายน 2567