Header_version_2_th_r10.jpg

     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » การวิจัย » ความร่วมมือ » ในประเทศ

ในประเทศ


ทุนภายใน

ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมมือ ระยะเวลาของโครงการ ชื่อแหล่งทุน
การสังเคราะห์และวิเคราะห์สารประกอบ Octakis
(2-(3-propyl)isoindoline-1,3-dione)
Octasilsesquioxane และ
Octakis(5-(3-propyl) 1,
-dioxo-1,2-benzothiazol-3one) octasilsesquioxane
อ.ดร. วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร (2 ปี)
(2ตค.55-1 กค.57)
ทุนสนับสนุนการวิจัย
การพัฒนาการสอนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ที่เน้นการ
ศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา
อ.ดร. สุภาวดี เกียรติเสวี (1 ปี)
(1ตค.55-31มีค.56)
ทุนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา
การสังเคราะห์สารประเภทเซโคลิกแนนที่สกัดได้
จากพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
อ.ดร. ดรุณี สู้รักรัมย์ (2 ปี)
(2ตค.56-1กค.57)
ทุนสนับสนุนการวิจัย
สารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์ (II) ที่มีลิแกนด์ "คลิ๊ก"
สำหรับเร่งปฏิกิริยาแรดิคัล พอลิเมอร์ไรเซซัน
อ.ดร. ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล (2 ปี)
(2ตค.56-1กค.57)
ทุนสนับสนุนการวิจัย
การสังเคราะห์ 1,3-Azoles และอนุพันธ์ เฮทเทอโรไซเคิล โดยใช้เบสและไอโอดีนเป็นตัวกลาง ในการเปลี่ยนพันธะคาร์บอน-ไฮโดรเจนเป็นพันธะ คาร์บอน-เฮทเทอโรอะตอม อ.ดร. ศิริลตา ยศแผ่น (2 ปี)
(2ตค.56-1กค.57)
ทุนสนับสนุนการวิจัย
การจัดการและใช้ประโยชน์จากใบสับปะรดแบบ ครบวงจร รศ.ดร. ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย (นางสาวธนิตา สุทธะตั้ง) (1 ปี)
(1พย.55-31 ตค.56)
ทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย
ปฏิกิริยา ดีลส์-อัลเดอร์ ของอัลลีน แบบอสมมาตร โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและการประยุกต์ใช้ในการ สังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเทโทรโดทอกซิน อ.ดร. ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ (1 ปี)
(1มีค.56-1กพ.57)
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
สารเชิงซ้อน Imidazole-imine Palladium ที่มีความเสถียรในอากาศสำหรับปฏิกิริยา suzuki-coupling อ.ดร. สุภาวดี เกียรติเสวี (1 ปี)
(1มย.56-31พค.57)
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
สารเชิงซ้อน Imidazole-imine Palladium ที่มีความเสถียรในอากาศสำหรับปฏิกิริยา suzuki-coupling อ.ดร. จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย (1 ปี)
(14มิย.56-14มิย.57)
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
Synthesis of 2-Aminoazole Derivatives via Transition Metal-Catalyzed Electrophilic Amination Reactions อ.ดร. ศิริลตา ยศแผ่น (2 ปี)
(15กค.56-14กค.58)
ทุนพัฒนาศักยภาพ อาจารย์รุ่นใหม่
การเตรียมโคพอลิเมอร์ของพอลิแลกติกแอซิด เพื่อ ใช้ในการพัฒนาสมบัติของพลาสติกย่อยสลายได้ ทางธรรมชาติ รศ.ดร. กัลยาณี สิริสิงห (1 ปี)
(29เมย.56-28เมย.57)
ทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ของหน่วยเครื่องมือกลาง
Curcumin-loaded and ginger extract-loaded electrospun nanofibers อ.ดร. ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล (1 ปี)
(29เมย.56-28เมย.57)
ทุนสนับสนุนการวิจัย
วิธีการสร้างอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์อย่างง่ายจาก เทอร์โมพลาสติกและนำไปใช้ในการแยกโมเมกุล เรืองแสง อ.ดร. รัตติกาล จันทิวาส (1 ปี)
(29เมย.56-28เมย.57)
ทุนสนับสนุนการวิจัย

ทุนภายนอก

ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมมือ ระยะเวลาของโครงการ ชื่อแหล่งทุน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจับตัวน้ำยาง ธรรมชาติด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และพอลิเมอร์ที่ ใช้ในการตกตะกอนโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน รศ.ดร. จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ (1 ปี)
(ตค.55-กย.56)
บริษัท SIAM FUKOKU Co., Ltd. ชื่อทุน FUKOKU
การสังเคราะห์และวิเคราะห์สารประกอบ Octakis (2-(3-propyl)isoindoline-1,3-dione) Octasilsesquioxane และOctakis(5-(3-propyl) 1,-dioxo-1,2-benzothiazol-3one) octasilsesquioxane อ.ดร. วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร (2 ปี)
(2ตค.55-1 กค.57)
สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
  ผศ.ดร. คัมภีร์ พรหมพราย (นายพงษ์นรินทร์ ชุมแสง) (3 ปี)
(ธค.55-พย.58)
สกว. + คปก. + ม.มหิดล
การสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพแบบวงเพื่อใช้ ในระบบนำส่งยาต้านมะเร็ง ผศ.ดร. คัมภีร์ พรหมพราย (1 ปี)
(พค.56-เมย.57)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.)
การประกอบตัวของพอลิเมอร์และอนุภาคคอลลอยด์ ศ.ดร. ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ (3 ปี)
(พค.56-เมย.57)
สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
การเตรียมอิมัลชั่นแบบน้ำมันในน้ำของสารสกัด จากเหงือกปลาหมอที่ถูกทำให้เสถียรโดยสารเชิงซ้อน ระหว่างไตรเมทิลเลตไคโตซานและเลซิติน อ.ดร. ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล (2 ปี) (3มิย.56-2มิย.58) สกว. + คปก. + ม.มหิดล
สารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์ (II) ที่มีลิแกนด์ "คลิ๊ก" สำหรับเร่งปฏิกิริยาแรดิคัล พอลิเมอร์ไรเซซัน อ.ดร. ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล (2 ปี) (1กค.55-1กค.57) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
การสังเคราะห์ 1,3-Azoles และอนุพันธ์ เฮทเทอโรไซเคิล โดยใช้เบสและไอโอดีนเป็นตัวกลาง ในการเปลี่ยนพันธะคาร์บอน-ไฮโดรเจนเป็นพันธะ คาร์บอน-เฮทเทอโรอะตอม อ.ดร. ศิริลตา ยศแผ่น (2 ปี) (2ตค.56-1กค.57) สกว. + คปก. + ม.มหิดล
โครงการพัฒนาศักยภาพของเส้นใยสังเคราะห์ และเส้นใยธรรมชาติในการผลิต รศ.ดร. ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย (1 ปี) (พย.55-พย.56) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
การสร้างความรู้พื้นฐานสนับสนุนการพัฒนายางล้อ ประหยัดพลังงาน อ.ดร. สุภา วิรเศรษฐ์ (1 ปี) (พค.55-เมย.56) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจน ไดออกไซดิ์ในระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ อ.ดร. กาญจนา อุไรสินธว์ (8 เดือน) (1ตค.55-30มิย.56) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Mechanistic study of pyranose 2-oxidase (P2O) and p-hydroxyphenylacetate hydroxylase, the flavindependent enzymes, by computational methods อ.ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ (3 ปี) (ตค.55-กย.58) สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
Synthesis of fluorinated furofuran analogues of natural products ศ.ดร. มนัส พรหมโคตร
(นายธีรชัย ภูนิรันดร์)
(3 ปี) (1ธค.55-30พย.58) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) ทุน คปก.
โครงการพัฒนาสมบัติของพอลิเอไมด์โดยใช้สาร หน่วงการตัดไฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รศ.ดร. กัลยาณี สิริสิงห
(นส. มาณวิกา บุญคงแก้ว)
(3 ปี) (1ธค.55-30พย.58) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) ทุน คปก.
การสังเคราะห์พอลิเอสเทอร์และโคพอลิเมอร์แบบ วงโดยใช้สารประกอบโลหะที่มีหมู่แทนที่อัลคอกซี่ ด้านข้างสำหรับระบบนำส่งยา ผศ.ดร. คัมภีร์ พรหมพราย (3 ปี) (1มิย.56-1มิย.59) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
  รศ.ดร. ชาคริต สิริสิงห (3 ปี) (1มิย.56-31พค.59) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
ผลของอนุภาคนาโนของซิลเวอร์ที่มีต่อสมบัติของ ยางธรรมชาติที่ผ่านการพรีวัลคาไนซ์ด้วยเพอร์ ออกไซด์ อ.ดร. สุภา วิรเศรษฐ์ (1.3 ปี) (1กค.56-31ธค.57) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
การใช้น้ำมันปาล์มดัดแปรโมเลกุลเป็นสารช่วย แปรรูปในผลิตภัณฑ์หน้ายางยางล้อรถยนต์ รศ.ดร. ชาคริต สิริสิงห (3 ปี) (1สค.56-31มค.58) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
การจำลองแบบทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการ รู้สึกตอบสนองกลไลควบคุมผ่านแคลเซี่ยมและ โปรตีนจี ผศ.ดร. ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์ (3 ปี) (กค.53-กค.56) Center Of Excellenct Math Department
การเตรียมยางไฮโดรเจเนทอิพอกซิไดซ์จากยาง ธรรมชาติในสภาวะน้ำยาง รศ.ดร. ปราณี ภิญโญชีพ (2 ปี) (2554-2555) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
งานต่อยอดนวัตกรรมนาโนเพื่อบำบัดน้ำเสียจาก อุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้วยเทคโนโลยีสะอาด ผศ.ดร. ศิวพร มีจู สมิธ (1 ปี 3 เดือน) (1มีค.55-30มิย.56) สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.)
การพัฒนาและการประยุกต์ใช้วิธีการทางเคมี วิเคราะห์ในการศึกษาการกระจายขนาดของอนุภาค ขนาดนาโนเมตรในตัวอย่างอาหารเพื่อความเข้าใจ เกี่ยวกับความสามารถในการนำไปใช้งานและ ความเป็นพิษของอนุภาคขนาดนาโนเมตร ผศ.ดร. อทิตยา ศิริภิญญานนท์ (3 ปี) (1มิย55-30พค.58) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
อุปกรณ์ตรวจจับอนุภาคและเซลล์แบบวัดค่าการนำ ไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัสและการประยุกต์เพื่อตรวจ วินิจฉัยทางการแพทย์ ผศ.ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา (3 ปี) (16กค55-15กค.58) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
โครงการนาโนวัสดุและระบบอัจฉริยะ อ.ดร. วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร (1 ปี) (กย.55-กย.56) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โครงข่ายเซนเซอร์เผ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำทางไกล เพื่อการประมงชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ผศ.ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา (1 ปี) (กย.55-กย.56) สำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (สวก.)
PC casting technology study phase 3 ผศ.ดร. รัฐพร ทองกุม (1 ปี 5 เดือน) (ตค.55-มีค.57) PTT Phenol
Functionalized magnetic nanoparticals for Catalysis รศ.ดร. พลังพล คงเสรี (3 ปี) (ตค.55-มีค.57) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ Nanotec
Chemical biology investigation of the cytotoxic gambogic acid รศ.ดร. พลังพล คงเสรี (3 ปี) (ตค.55-มีค.57) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
การพัฒนาการป้องกันและการรักษาโรคเต้านม อักเสบในโคนม อ.ดร. ชุติมา เจียรพินิจนันท์ (2.5 ปี) (ตค.55-มีค.57) สำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน) (ARDA)
การพัฒนาสารสังเคราะห์เพื่อใช้ในการตรวจหา และแยกเชื้อโดยอาศัยกระบวนการ sorting ของ แบคทีเรียแกรมบวกในการปรับแต่งผนังเซลล์ อ.ดร. ชุติมา เจียรพินิจนันท์ (2.5 ปี) (ตค.55-มีค.57) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
การเตรียมเส้นใยนาโนคอมโพสิทที่มีไคโตซานเป็น องค์ประกอบเพื่อใช้เคลือบลงบนถุง อ.ดร. ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล (2.5 ปี) (ตค.55-มีค.57) สกว. + ม.มหิดล
การเตรียามเส้นใยที่มีความละเอียดสูงที่มีสารสกัด จากขิงเป็นองค์ประกอบ อ.ดร. ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล (2.5 ปี) (ตค.55-มีค.57) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
การพัฒนาเครื่องเอ็กทรูดแบบเกลียวหนอนคู่ เพื่อใช้เป็นเครื่องผสมยางและการประยุกต์. รศ.ดร. ชาคริต สิริสิงห (2 ปี) (ตค.55-มีค.57) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5110-3 
แฟกซ์ : 02-354-7151

อีเมล์ : scchemistry@mahidol.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png