Header_version_2_th_r10.jpg

     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » นักศึกษาปัจจุบัน » ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา


ค้นหาข้อมูล นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต
จากตารางด้านล่างนี้

ระเบียนที่ - จาก

.

ชื่อ

นามสกุล

หลักสูตร

สาขา

อ.ที่ปรึกษา

อิรฟันมะแซสาอิPh.DPolymer Sci. Tech-
สุกัญญาเหนือแสนPh.DPolymer Sci. Tech-
จริยาแก้วเสน่หาPh.DPolymer Sci. Tech-
บุญรัตน์รุ่งทวีวรนิตย์M.ScOne Chemistryอ.เทียนทอง ทองพันชั่ง
จักรพันธ์โสภณพงษ์M.ScOne Chemistryอ.เทียนทอง ทองพันชั่ง
สำเรียงบุญเที่ยงM.ScOne Chemistryอ.วิชัย ริ้วตระกูล
รังสินีเหมกูลM.ScOne Chemistryอ.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา
อรพรรณแสงเพ็งM.ScOne Chemistryอ.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา
อดิศักดิ์จตุพีรพัฒน์M.ScOne Chemistryอ.มนัส พรหมโคตร
วรรณีสุขบางนบM.ScOne Chemistryอ.วิชัย ริ้วตระกูล
ณัฐพลสมรรคนัฏM.ScOne Chemistryอ.ชุติมา คูหากาญจน์
ชัชวรินทร์ปูชัยM.ScOne Chemistryอ.ศิวพร มีจู สมิธ
วรารัตน์วีระมงคลเลิศM.ScOne Chemistry-
ปิยะฉัตรกนกหงษ์M.ScOne Chemistry-
จักรวาฬยศถาวรกุลM.ScOne Chemistryอ.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
พีรชาติ โต๊ะพานM.ScOne Chemistryอ.กาญจนา อุไรสินธว์
ชนะศึก สุระสิทธิ์M.ScOne Chemistryอ.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย
สุจิตราชมดงM.ScOne Chemistryอ.นงนุช
กรุณา ปานเคลือบM.ScOne Chemistryอ.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย
นัฎทินี สงนวลM.ScOne Chemistryอ.คัมภีร์ พรหมพราย
ชนินทร์ เคทองM.ScOne Chemistryอ.ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล
จารุวรรณ เมตตากุลพิทักษ์M.ScOne Chemistryอ.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
ปาริฉัตต์ บริบูรณ์M.ScOne Chemistryอ.กาญจนา อุไรสินธว์
กฤดิกุล วิเศษM.ScOne Chemistryอ.ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล
อมลวรรณ สายะศิริM.ScOne Chemistryอ.เอกสิทธิ์ สมสุข
ทรงพล สู่เสรีดำรงM.ScOne Chemistryอ.คัมภีร์ พรหมพราย
ภัสสร พงษ์เสวีM.ScOne Chemistryอ.นงนุช
ณัฏฐา วิริยะกุลM.ScOne Chemistryอ.ดวงใจ นาคะปรีชา
สุทธิพงศ์ สายสาหร่ายM.ScOne Chemistryอ.ดวงใจ นาคะปรีชา
ณัฐญา แสงงามรัตน์สกุลM.ScOne Chemistryอ.ดวงใจ นาคะปรีชา
ปวีณ์นุช พรหมอ่อนM.ScOne Chemistryอ.ดวงใจ นาคะปรีชา
อุษณา เที่ยงมณีM.ScOne Chemistryอ.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
ธนกรเปลื้องกลางPh.DOne Chemistry-
จันทร์เพ็ญครุวรรณ์Ph.DOne Chemistry-
สายสุรีย์เสนีบุรพทิศM.ScPolymer Sci. Tech-
ศุภชัยงามใหญ่M.ScPolymer Sci. Tech-
ศิวพรกระต่ายM.ScPolymer Sci. Tech-
นิรินทร์ตั้นสกุลM.ScPolymer Sci. Tech-
ตรีชาดานำภานนท์M.ScPolymer Sci. Tech-
อสมากาฬภักดีM.ScPolymer Sci. Tech-
หทัยชนกบุญยังM.ScPolymer Sci. Tech-
ภูมิพัชร์ชนะภัยM.ScPolymer Sci. Tech-
กรรณิกากันพุดซาM.ScPolymer Sci. Tech-
สุนิสาส์แก้วสะอาดM.ScPolymer Sci. Tech-
คมพจน์จิตรเจริญกุลM.ScPolymer Sci. Tech-
สุธาพรยัคกุลM.ScPolymer Sci. Tech-
นริศรากิติศรีวรพันธุ์M.ScPolymer Sci. Tech-
ปรียานุชจันคงM.ScPolymer Sci. Tech-
เบญจวรรณสังข์มณีM.ScPolymer Sci. Tech-
ธรากรแจ่มวิถีเลิศM.ScPolymer Sci. Tech-
อชิรญาอวยสวัสดิ์M.ScPolymer Sci. Tech-
สรัญญาคูหาก้องเกียรติM.ScPolymer Sci. Tech-
อกนิษฐ์มะโนประเสริฐกุลM.ScPolymer Sci. Tech-
เจษฎาราษฎร์นิยมPh.DOne Chemistryอ.สุภาวดี เกียรติเสวี
เศรษฐ์สิริแหสุวรรณกิจPh.DOne Chemistryอ.ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล
NolanBatterleyM.ScOne Chemistryอ.วิชัย ริ้วตระกูล
ฐาปนีชาตรีนุวัฒน์M.ScPolymer Sci. Tech-
วัชระเกาะแก้วM.ScPolymer Sci. Tech-
ธนิดาอาภรณ์วิชานพM.ScPolymer Sci. Tech-
นฤวรรณมณีวาสM.ScPolymer Sci. Tech-
พลอยไพลินน้ำประสานไทยM.ScPolymer Sci. Tech-
พีระพงษ์โรจน์วณิชย์M.ScOne Chemistryอ.อรอุมา เขียวหวาน
ระเบียบสุวรรณเพ็ชร์Ph.DOne Chemistry-
ณัฐนิกา บุตรบุญM.ScOne Chemistryอ.ทินกร เตียนสิงห์
อำนวย เพชรประไพM.ScOne Chemistryอ.วราภรณ์
สักรินทร์ดูอามันM.ScOne Chemistryอ.มนัส พรหมโคตร
เหมรัตน์กรีธาธรPh.DOne Chemistryอ.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย
ภรพิมลวงศ์มหาศิริกุลPh.DOne Chemistryอ.คัมภีร์ พรหมพราย
ศุภภิศักดิ์จตุรนต์รัศมีPh.DOne Chemistryอ.วิชัย ริ้วตระกูล
กุลวดีดลโสภณPh.DOne Chemistryอ.เทียนทอง ทองพันชั่ง
ศริญารัชจ์ธนสารสุรพงศ์Ph.DOne Chemistryอ.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา
สินชัยโฉมงามPh.DOne Chemistryอ.วิชัย ริ้วตระกูล
นภัสวรรณ์ชำนาญเวชPh.DOne Chemistryอ.วิชัย ริ้วตระกูล
สุวลักษณ์ทองสุทธิ์M.ScOne Chemistry
กนกกาญจน์ ทองประสานคุณM.ScOne Chemistry
ภัทรพล ภูมิรัตน์ M.ScOne Chemistry
ทินภัทร พูลสวัสดิ์M.ScOne Chemistry
พณิตตา รัตน์วิจิตต์เวชM.ScOne Chemistry
ทัศนาภรณ์ อึ้งพิธตะกูลM.ScOne Chemistry
วรกมล นาคเพชรพูลM.ScOne Chemistry
สุชาจำปานนท์M.ScOne Chemistry
ธนกร อุบลแย้มM.ScOne Chemistry
ศศิกานต์ สีทาสังข์M.ScOne Chemistry
ปัทมาพร ภู่พระอินทร์M.ScOne Chemistry
ศศิกาญจน์ หาญประสิทธิ์M.ScOne Chemistry
ดนุภัทร บัวแก้วM.ScOne Chemistry
วิษุวัตทองพิชัยPh.DOne Chemistry
บุศรินทร์สวัสดิ์ล้นM.ScOne Chemistry
พีรพล จิรังคสกุลเดชM.ScOne Chemistry
นภสร ชาบางM.ScOne Chemistry
ธนกร วงษ์ลครM.ScOne Chemistry
สุภาวดี ยะถาป่านM.ScOne Chemistry
ชนม์ชนก บัวทองจันทร์M.ScOne Chemistry
พัชรพล กาญจนรูจีM.ScOne Chemistry
พวงทอง พวงแก้วPh.DOne Chemistry
อัจฉราพรรณ ตันติปัญจพรPh.DOne Chemistry
ชาญชัย เสริมใหม่Ph.DOne Chemistry
นายณัฐพงศ์จันทร์ทิพย์มณีM.ScOne Chemistryอ.ดวงใจ
ชาคริยามาลาสุขM.ScOne Chemistryอ.ดวงใจ
นายนทีอ่างบุญพงษ์M.ScOne Chemistryอ.ดวงใจ
จตุพรมีศิลป์M.ScOne Chemistryอ.ดวงใจ
นายสมประสงค์ทองคำM.ScOne Chemistryอ.ดวงใจ
สุพิชชาลิ่มเจียสหพงษ์M.ScOne Chemistryอ.ดวงใจ
นายทวีชัยวิทิตสุวรรณกุลM.ScOne Chemistryอ.ดวงใจ
นายสุรวิชวิสิษฐ์สัทธาวงศ์M.ScOne Chemistryอ.ดวงใจ
สิริลักษณ์กาญจนกังวาฬกุลM.ScOne Chemistryอ.ดวงใจ
สุภานันอัมภวาPh.DOne Chemistryอ.ดวงใจ
นายจีระวัฒน์ณรงค์ทองPh.DPolymer Sci. Techอ.พันธ์ญา
เบญจธรรมสุขณีวัฒน์Ph.DPolymer Sci. Techอ.พันธ์ญา
ลัทธ์พิชชาเริงใจM.ScOne Chemistryอ. ดรุณี
ศิริสุขคีรีวรรณM.ScOne Chemistryอ. ดรุณี
อรรถวิทย์เจ๊ะตะระหมานM.ScOne Chemistryอ.จงกล
สันติกรชัยมณีM.ScOne Chemistryอ. ดรุณี
มัทนีมีทรัพย์M.ScOne Chemistryอ.จงกล
จงกลพรเพชราเวชM.ScOne Chemistryอ.ดรุณี
ธีรภัทรวัฒนไพโรจน์รัตน์M.ScOne Chemistryอ.จงกล
ณัฐณิชาศิริรัตน์M.ScOne Chemistryอ.กาญจนา
พงศธรพงส์วรุตม์M.ScOne Chemistryอ.ดรุณี
ฉัตรชัยถึงนาคM.ScOne Chemistryอ.ดรุณี
ปฐวีอามระดิษM.ScOne Chemistryอ.กาญจนา
อังกฤษไกรดัดM.ScOne Chemistryอ.ดรุณี
ทศพรศรีวรกุลM.ScOne Chemistryอ.จงกล
มัลลิกามาสิกM.ScOne Chemistryอ.จงกล
ฐิติวัชร์ตันยาลักษณ์M.ScOne Chemistryอ.จงกล
จีรนันท์อินทองM.ScOne Chemistryอ.จงกล
นิธินันท์ศรีรวีโรจน์M.ScOne Chemistryอ.จงกล
พรรณพนัชเทศัชบุตรM.ScOne Chemistryอ.จงกล
เวธิกาสมจิตM.ScOne Chemistryอ.จงกล
ธีรพัชร์ชุติมาสกุลPh.DOne Chemistryอ.ดวงใจ
จำนวนระเบียนต่อหน้า
หน้าที่ จาก
space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5110-3 
แฟกซ์ : 02-354-7151

อีเมล์ : scchemistry@mahidol.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png