Header_version_2_th_r10.jpg

     

ทุนการศึกษา


 1. มีทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนกว่า 300 ทุนต่อปี โดยมีทั้งทุนฉุกเฉิน ทุนรายปี และทุนต่อเนื่อง สำหรับนักศึกษาทุกคณะที่อยู่ในความดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงินรวม 1.5-3 ล้านบาทต่อปี ประกอบด้วยทุนดังต่อไปนี้
    1.1   ทุนคณะวิทยาศาสตร์  
      - ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
    1.2 ทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
    1.3 ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล
    1.4 ทุนภายนอกจากมหาวิทยาลัย
      - ทุนภูมิพล
      - ทุนไทเบฟเวอเรจ จำกัด
      - ทุนโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม
      - ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
      - ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
      - ทุนบริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด
      - ทุนโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต
      - ทุนบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
      - ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
      - ทุนทุนจีอี
      - ทุนมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย
      - รางวัลนักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น
      - ทุนเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
      - ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนต์ไทย
      - ทุนองค์กรเภสัชกรรม

2. ทุนโครงการศรีตรังทอง เป็นทุนต่อเนื่อง โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนและให้เงินเดือนแก่นักศึกษาที่ผ่านเข้าโครงการฯ เดือนละ 4,000 บาท ตลอด 4 ปี โดยไม่มีข้อผูกมัด ปีละ 100-120 ทุน เป็นเงินรวมกว่า 5 ล้านบาทต่อปี เพื่อดึงดูดนักเรียนเก่งที่สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ ให้เข้ามาเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์

3. รางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดของชั้นปี ในสาขาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ที่สามารถมีผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ตลอดจนให้การสนับสนุนนักศึกษาที่ไปทำงานวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ จำนวน 13-20 รางวัล เป็นเงินรวม 500,000 บาทต่อปี

4. ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในหลักสูตรพิสิฐวิธาน (Distinction Program) เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเป็นนักวิทยาศาสตร์ และมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป ได้รับการส่งเสริมด้านวิชาการและวิจัยอย่างเข้มข้น นักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรนี้สามารถสมัครเข้าโครงการ BSc.-PhD. เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้โดยไม่ต้องผ่านปริญญาโทก่อน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเรียนสำเร็จปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ได้ภายในเวลาเพียง 7-8 ปี นักศึกษาในโครงการนี้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไปยังมีโอกาสได้รับทุนไปศึกษาวิจัยหรือดูงานระยะสั้น 3-6 เดือน ณ สถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ จำนวน10 ทุนต่อปี เป็นเงิน 2 ล้านบาทต่อปี

 

รางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดของชั้นปี ในสาขาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ที่สามารถมีผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ตลอดจนให้การสนับสนุนนักศึกษาที่ไปทำงานวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ จำนวน 13-20 รางวัล เป็นเงินรวม 500,000 บาทต่อปี
space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5110-3 
แฟกซ์ : 02-354-7151

อีเมล์ : scchemistry@mahidol.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png