Header_version_2_th_r10.jpg

     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » หลักสูตร » หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)


ชื่อ หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 
ชื่อปริญญา

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ชื่อย่อ วท.บ. (เคมี)

คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษา
สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

การคัดเลือกผู้ เข้าศึกษา
1. คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
2. คัดเลือกโดยผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการอื่นใน ลักษณะเดียวกัน
3. คัดเลือกโดยวิธีพิเศษที่ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์กำหนด
4. ผู้ที่อยู่ในโครงการ พสวท. และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
5. นักศึกษาตามข้อ 1-4 ที่ประสงค์จะเข้าเรียนในสาขาวิชาเคมี เมื่อสอบผ่านชั้นปีที่ 1 แล้ว ต้องผ่านการคัดเลือกอีกครั้ง ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6. นักศึกษาที่เข้าสาขาเคมีแล้ว และมีผลการศึกษาดีเด่น โดยมีแต้มเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคปลายชั้นปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.25 สามารถสมัครเข้า หลักสูตรพิสิฐวิธาน (Distinction Program) ได้ รายละเอียดการรับสมัครและการคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศของภาควิชาเคมี

มคอ.2 (ปี 2555) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 (ปี 2561) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5110-3 
แฟกซ์ : 02-354-7151

อีเมล์ : scchemistry@mahidol.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png