Header_version_2_th_r10.jpg

     

สาขาวิชาเคมี


หลักสูตร

การเข้าศึกษาต่อ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
โดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 

๑  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือ

๒  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐

๓  ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร      และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 


กำหนดการรับสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th

เปิดรับสมัครตลอดปี


ระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตร

๑. ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค

๒. ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   

๓. ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  


วัน
-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ


สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา

space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5110-3 
แฟกซ์ : 02-354-7151

อีเมล์ : scchemistry@mahidol.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png