Header_version_2_th_r10.jpg

     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » เกี่ยวกับ » เป้าหมาย

เป้าหมาย


เป้าหมาย
แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้

ด้านการศึกษา: ดำเนินการเรียนการสอนสาขาเคมี ในระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่มีคุณภาพสูงและทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และประสบการณ์ ทั้งในเชิงการวิจัยพัฒนาและเชิงปฏิบัติ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ด้านการวิจัย: สร้างผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพระดับสากล และตอบโจทย์ด้านเคมีที่เป็นปัญหาของประเทศไทยและของโลก โดยเน้นการวิจัยทั้งแบบพื้นฐานและสหสาขาวิชา

ด้านสังคม: มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเชิงเคมีและวิทยาศาสตร์ของประเทศและของโลก รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมต่อประเด็น ปัญหาต่างๆ ที่ประเทศและโลกกำลังเผชิญอยู่ ทั้งในแง่ของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ปณิธาน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้นำทางวิชาการทั้งด้านการสอนและการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของประเทศ
 
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความเจริญที่ยั่งยืน

คำขวัญ
"วิทยาศาสตร์เป็นเลิศ เทิดคุณธรรม ผู้นำการวิจัย"

space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5110-3 
แฟกซ์ : 02-354-7151

อีเมล์ : scchemistry@mahidol.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png