Header_version_2_th_r10.jpg

     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » เกี่ยวกับ » ความเป็นมา

ความเป็นมา


history_top.jpg

ภาควิชาเคมีมีความเป็นมาอันยาวนานพอ ๆ กับคณะวิทยาศาสตร์และเป็นภาควิชาแรกของคณะวิทย์ที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เดิมสาขาเคมี เป็นสาขาหนึ่งที่ทำการสอนให้กับนักศึกษาเตรียมแพทย์ ทั้งจุฬาฯ เชียงใหม่ และมหิดล เนื่องจาก ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข คณบดีคนแรกของคณะวิทย์ เป็นนักเคมีที่เข้าใจถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างถ่องแท้จึงได้ ชักจูงนักศึกษาแพทย์หลายคนมาเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และเป็นคณาจารย์ของภาควิชาเคมีในที่สุด


โดยสาขาที่เปิดเป็นสาขาแรกคือเคมีอินทรีย์ ในระดับปริญญาโทและเอก เน้นงานวิจัยเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และอินทรีย์เคมีสังเคราะห์มาอย่างต่อเนื่อง และก้าวหน้าจนเป็นปึกแผ่น มีขีดความสามารถสูง ผลิตผลงานและบุคลากร ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ ต่อมาได้เปิด สาขาฟิสิกส์เชิงเคมี และ เคมีเชิงฟิสิกส์ ทำงานวิจัยในด้านเคมีทฤษฎีด้านจลนศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ ต่อมาภาควิชาได้เล็งเห็นความจำเป็นในการผลิตนักเคมีเชิงประยุกต์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ จึงได้เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาเคมีวิเคราะห์ และตามด้วย เคมีอนินทรีย์ประยุกต์ โดยมุ่งศึกษาและปรับเปลี่ยนสมบัติ และลักษณะของวัสดุจำพวกพอลิเมอร์ ผลึกเหลว เซรามิกส์ขั้นสูง เพื่อปรับปรุงสมบัติให้ดีขึ้น รวมทั้งทำการวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อยและสารต่าง ๆ และค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ปัจจุบันได้เปิดสาขา เคมีอนินทรีย์ ซึ่งมุ่งศึกษาการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม

 

ภาควิชาเคมีมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน มีอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และที่สำคัญคือมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง คณาจารย์หลายคนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติทั้งการสอนและการวิจัย เช่น รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลผลงานวิจัยเกียรติยศ สกว. ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ภาควิชาได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการฝึกและการดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม บัณฑิตจาก เคมี-มหิดล จึงมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในทุกวงการ


ทั้ง 7 สาขาของภาควิชาเคมี มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ มีบรรยากาศการเรียนการสอน การวิจัยที่เข้มข้นและมีมาตรฐาน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก "เคมี-มหิดล" ส่วนใหญ่จะปฏิบัติราชการเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำหน้าที่เผยแพร่วิชาความรู้และวางราก ฐานวิชาเคมีโดยตรง ดั้งนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะรักษาและเพิ่มพูนชื่อเสียงเกียรติภูมิของ "เคมี-มหิดล" ที่มีมาตลอดเกือบ 50 ปี

space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5110-3 
แฟกซ์ : 02-354-7151

อีเมล์ : scchemistry@mahidol.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png