เป้าหมาย
แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้

ด้านการศึกษา: ดำเนินการเรียนการสอนสาขาเคมี ในระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่มีคุณภาพสูงและทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และประสบการณ์ ทั้งในเชิงการวิจัยพัฒนาและเชิงปฏิบัติ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ด้านการวิจัย: สร้างผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพระดับสากล และตอบโจทย์ด้านเคมีที่เป็นปัญหาของประเทศไทยและของโลก โดยเน้นการวิจัยทั้งแบบพื้นฐานและสหสาขาวิชา

ด้านสังคม: มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเชิงเคมีและวิทยาศาสตร์ของประเทศและของโลก รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมต่อประเด็น ปัญหาต่างๆ ที่ประเทศและโลกกำลังเผชิญอยู่ ทั้งในแง่ของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ปณิธาน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้นำทางวิชาการทั้งด้านการสอนและการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของประเทศ

ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความเจริญที่ยั่งยืน

คำขวัญ
“วิทยาศาสตร์เป็นเลิศ เทิดคุณธรรม ผู้นำการวิจัย”