ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเป็นมาอันยาวนานพอๆ กับคณะวิทยาศาสตร์และเป็นภาควิชาแรกของคณะวิทยาศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เดิมสาขาเคมี เป็นสาขาหนึ่งที่ทำการสอนให้กับนักศึกษาเตรียมแพทย์ ทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจาก ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข คณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นนักเคมีที่เข้าใจถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างถ่องแท้จึงได้ ชักจูงนักศึกษาแพทย์หลายคนมาเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และเป็นคณาจารย์ของภาควิชาเคมีในที่สุด

โดยสาขาที่เปิดเป็นสาขาแรกคือเคมีอินทรีย์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เน้นงานวิจัยเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และอินทรีย์เคมีสังเคราะห์มาอย่างต่อเนื่อง และก้าวหน้าจนเป็นปึกแผ่น มีขีดความสามารถสูง ผลิตผลงานและบุคลากร ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ ต่อมาได้เปิด สาขาฟิสิกส์เชิงเคมี และ เคมีเชิงฟิสิกส์ ทำงานวิจัยในด้านเคมีทฤษฎีด้านจลนศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ ต่อมาภาควิชาเคมีได้เล็งเห็นความจำเป็นในการผลิตนักเคมีเชิงประยุกต์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ จึงได้เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาเคมีวิเคราะห์ และตามด้วยเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ โดยมุ่งศึกษาและปรับเปลี่ยนสมบัติ และลักษณะของวัสดุจำพวกพอลิเมอร์ ผลึกเหลว เซรามิกส์ขั้นสูง เพื่อปรับปรุงสมบัติให้ดีขึ้น รวมทั้งทำการวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อยและสารต่างๆ และค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ปัจจุบันได้เปิดสาขา เคมีอนินทรีย์ ซึ่งมุ่งศึกษาการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน มีอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และที่สำคัญคือมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง คณาจารย์หลายคนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติทั้งการสอนและการวิจัย เช่น รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลผลงานวิจัยเกียรติยศ สกว. ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ภาควิชาเคมีได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการฝึกและการดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม บัณฑิตจาก เคมี-มหิดล จึงมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในทุกวงการ

ทั้ง 7 สาขาของภาควิชาเคมี มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ มีบรรยากาศการเรียนการสอน การวิจัยที่เข้มข้นและมีมาตรฐาน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก “เคมี-มหิดล” ส่วนใหญ่จะปฏิบัติราชการเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ทำหน้าที่เผยแพร่วิชาความรู้และวางรากฐานวิชาเคมีโดยตรง ดั้งนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะรักษาและเพิ่มพูนชื่อเสียงเกียรติภูมิของ “เคมี-มหิดล” ที่มีมาตลอดเกือบ 50 ปี