นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาได้ที่เว็บไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเคมี โปรด Download เอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม ดังนี้
One chemistry Recommendation Letter
One chemistry Statement of purpose
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ โปรด Download เอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม ดังนี้
Polymer Recommendatioon Latter
Polymer Statement of purpose