ในแต่ละปี มีแหล่งทุนหลายแห่งให้การสนับสนุนเงินทุนประเภทต่างๆแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการให้ทุนได้ที่เว็บไซด์ต่างๆ ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์แหล่งทุน จากบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 

ข้อมูลแหล่งทุนภายใน                http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/scholarship/internal_th.php

ข้อมูลแหล่งทุนภายนอก              http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/scholarship/external_th.php

ติดต่อสอบถาม งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา  

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 25/25 หมู่ที่ 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  

โทร. 02-441- 4125 ( อัตโนมัติ 15 เลขหมาย ) ต่อ 211-213 โทรสาร 02-441-9511

 

ข่าวประชาสัมพันธ์แหล่งทุน จากงานแพทย์ศาสตร์และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

http://www.sc.mahidol.ac.th/scmd/index.php/

ติดต่อสอบถาม งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท  

272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร 02-201-5836-5839 โทรสาร 02-201-5839

 

ข่าวประชาสัมพันธ์แหล่งทุน จากงานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.sc.mahidol.ac.th/sced

ติดต่อสอบถาม งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-201-5050-4 โทรสาร 02-354-7143