การรับสมัคร

ค่าเล่าเรียน แบบเหมาจ่ายเทอมละ 21,000 บาท

ทุนการศึกษา

หลักสูตร/แผนการศึกษา

สถานศึกษา 

      1. ชั้นปีที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

       2. ชั้นปีที่ 2 – 4 เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
2. คัดเลือกโดยผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน
3. คัดเลือกโดยวิธีพิเศษที่ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์กำหนด
4. ผู้ที่อยู่ในโครงการ พสวท. และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
5. นักศึกษาตามข้อ 1-4 ที่ประสงค์จะเข้าเรียนในสาขาวิชาเคมี เมื่อสอบผ่านชั้นปีที่ 1 แล้ว ต้องผ่านการคัดเลือกอีกครั้ง ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6. นักศึกษาที่เข้าสาขาเคมีแล้ว และมีผลการศึกษาดีเด่น โดยมีแต้มเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคปลายชั้นปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.25 สามารถสมัครเข้า หลักสูตรพิสิฐวิธาน (Distinction Program) ได้ รายละเอียดการรับสมัครและการคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศของภาควิชาเคมี