หลักสูตรพิสิฐวิธาน  (๑๐๑ หน่วยกิต)  เรียนเหมือนหลักสูตรปกติ ยกเว้น –  ไม่เรียนวิชา  วทคม ๓๑๑, วทคม ๓๔๒ , วทคม ๔๙๗  และเพิ่ม  
วทคม ๓๑๒ (A)  เคมีวิเคราะห์ ๒  ๓ (๓-๐-๖)
วทคม ๓๔๓ (A)  เคมีอนินทรีย์ ๒  ๓ (๓-๐-๖)
วทคม ๔๙๔ (A)  โครงการวิจัย  ๔ (๐-๑๒-๔)
วทคม ๔๙๙  วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี  ๖ (๐-๑๘-๖)
   
๒.๒  วิชาเลือกทางเคมี  (หลักสูตรปกติ ไม่น้อยกว่า  ๑๖ หน่วยกิต)  
วทคม ๓๑๕ (A)  แนวโน้มในวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๓๓๕  เคมีที่ผิวประจันและคอลลอยด์  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๓๘๑ (A) คณิตศาสตร์สำหรับนักเคมี  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม  ๔๑๒ (A) หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ ๑  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม  ๔๑๓  หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ ๒  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๔๑๔ (A)  เคมีสิ่งแวดล้อม  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๔๑๕ (A)  เทคนิคเชื่อมต่อทางเคมีวิเคราะห์  ๒(๒-๐-๔)
วทคม  ๔๒๐ (A) หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม  ๔๒๑ (A)  เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม  ๔๒๒ (A)  การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๔๒๓ (A)  เคมีของสารเฮทเทโรไซคลิก  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๔๒๔ (A)  เคมีของสารธรรมชาติ  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๔๒๕ (A)  เคมีชีวอินทรีย์  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๔๒๖ (A)  กลไกปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๔๓๕ (A) หัวข้อพิเศษในเคมีเชิงฟิสิกส์ ๑   ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๔๓๖ (A) หัวข้อพิเศษในเคมีเชิงฟิสิกส์ ๒  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม๔๓๗ (A) สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของวัสดุขั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๔๓๙ (A)  เคมีเชิงคำนวณ  ๒ (๑-๓-๓)
วทคม  ๔๔๒  หัวข้อพิเศษในเคมีอนินทรีย์  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม  ๔๕๑  เคมีอุตสาหกรรม  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม  ๔๕๒  หัวข้อพิเศษในเคมีอุตสาหกรรม  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม  ๔๖๑ เคมีวัสดุพอลิเมอร์  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๔๖๕  เทคโนโลยีพลาสติก  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๔๖๖  เทคโนโลยียาง  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๔๗๑  วัสดุศาสตร์ขั้นแนะนำ  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๔๗๒  เทคโนโลยีวัสดุ   ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๔๙๑ หัวข้อคัดสรรในเคมี  ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๔๙๘  โครงการวิจัยทางเคมี ๒  ๔ (๐-๑๒-๔)
   
หลักสูตรพิสิฐวิธาน  (ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)  
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีอักษร (A)  กำกับ  และเพิ่ม :-  
วทคม ๔๙๐ (A)  การศึกษาอิสระทางเคมี  ๒ (๒-๐-๔)
รวมทั้งวิชาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา  
   
๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต)  
วทคม ๔๕๘ FE การเยี่ยมชมโรงงาน  ๑ (๐-๓-๑)
วทฟส ๒๐๗ FE อิเล็กทรอนิกส์  ๒ (๒-๐-๔)
วทพฤ ๒๘๖ FE พฤกษศาสตร์ทั่วไป  ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๐๒  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ  ๒ (๒-๐-๔)
ศศภอ๑๐๖  ภาษาอังกฤษระดับ ๔  ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๗  ภาษาอังกฤษระดับ ๕  ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภอ ๑๐๘  ภาษาอังกฤษระดับ ๖  ๓ (๒-๒-๕) 
สมศษ xxx  กิจกรรมพลศึกษา  ๑ (๐-๒-๑)
วศสว ๑๐๑  ดนตรีวิจักษ์  (หรือรายวิชาทางดนตรีอื่น ๆ)  ๒ (๑-๒-๓)
วทคพ ๑๕๗  การผลิตสื่อหลายแบบ  ๓ (๓-๐)
  (หรือ  วิชาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ)  
วทคมxxx  อื่น ๆ นอกเหนือจากที่เลือกแล้วในหมวดวิชาเฉพาะ  และวิชา  
อื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของภาควิชา