การเข้าศึกษาต่อ  

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
โดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

๓ ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

ระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตร 

๑. ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค

๒. ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   

๓. ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  :

      ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ดังนี้

หมวดวิชาบังคับ                 ๑๘    หน่วยกิต  
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                             ๖  หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์               ๑๒  หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า               ๓๖   หน่วยกิต

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.grad.mahidol.ac.th  ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค


รายวิชาในหลักสูตร
 

(๑)   หมวดวิชาบังคับ

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วทคม  ๗๐๑    เคมีแนวหน้า    ๓(๓-๐-๖)

SCCH   701     Frontiers in Chemistry

การเรียนรู้ในเชิงบูรณาการจากหลากหลายสาขาของเคมีขั้นสูงในปัจจุบัน  ความสัมพันธ์และความสำคัญของการใช้ความรู้ในลักษณะสหสาขาเพื่อนำมาแก้ปัญหาทางเคมี   

Intergrated learning from recent and most advanced selected achievements in a broad spectrum of chemistry; relevancy and significance of interdisciplinary knowledge for problem-solving in chemistry 

 

วทคม  ๗๐๒    ความปลอดภัยทางเคมีและการจัดการความเสี่ยง      ๑(๑-๐-๒)

SCCH   702     Chemical Safety and Risk Management

แผนสุขอนามัยเคมี การสื่อสารเกี่ยวกับสารอันตราย เอกสารความปลอดภัยของสารเคมี การเขียนฉลากสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การเตรียมตัวในสภาวะฉุกเฉิน การเก็บและการใช้สารเคมี การออกแบบห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติกับสารอันตราย ความปลอดภัยทางอัคคีภัย การจัดการของเสีย การจัดการความเสี่ยง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Chemical hygiene plan; hazard communication; safety data sheet; chemical labeling; personal protective equipment; preparation for emergencies; chemical storage and chemical usage; laboratory design; handling of hazardous materials; fire safety; waste management; risk management; related regulations 

 

วทคม  ๗๐๓    การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์       ๑(๑-๐-๒)

SCCH   703     Scientific Communications

ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์   จริยธรรมการวิจัยและข้อประพฤติการทำงานวิจัยที่ดีงาม    วิธีการสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการกลุ่มย่อย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

Scientific communication skills; techniques in presenting research findings and writing scientific articles; research ethics and proper research conduct; access of bibliographic databases; small-group workshops; research grant writing

         

วทคม  ๗๐๔    สัมมนาทางเคมี        ๑(๑-๐-๒)

SCCH   704     Seminar in Chemistry

สัมมนาในหัวข้อที่ค้นพบใหม่และหัวข้อวิจัยที่ทันสมัยทางเคมี  เนื้อหาจากวารสารหรือเอกสารวิชาการ ทักษะการนำเสนอและตอบข้อซักถาม

Seminar on new findings and modern research topics in chemistry; subjects from published peer review publications or document; presentation and scientific explanation skills

 

วทคม ๗๐๕    ความก้าวหน้าทางเคมี       ๓ (๓-๐-๖)

SCCH   705     Progress in Chemistry

กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อเคมีที่น่าสนใจทั้งในเชิงกว้าง และเชิงลึก การค้นหาข้อมูล การบ่งชี้และการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ข้อมูลสืบค้นที่เป็นประโยชน์ การเขียนบทสรุปจากเอกสารอ้างอิงซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับคำถามเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยที่จะทำในอนาคต

Systematic learning process towards a better understanding of a topic of interest in chemistry in a broad and in-depth level; information seeking, critical identification and analysis for obtaining  useful literatures; writing summary from the cited literatures  directly related to thesis or research questions being developed.

 

วทคม ๗๐๖    การพัฒนาทักษะการวิจัย ๑      ๓ (๓-๐-๖)

SCCH   706     Research Skill Development I

องค์ประกอบสำคัญซึ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัยทั่วไปตามแนวทางรูปแบบการเรียนรู้แบบศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด การวางแผนโครงงานวิจัย การบริหารจัดการด้านเวลา/การดำเนินโครงงานวิจัย การเขียนและนำเสนอผลงาน

Vital parts for promoting development of generic research skills in line with framework of 21st century learning; research project planning, time/project management, and writing/presentation skills

 หมายเหตุ  *  รายวิชาดังกล่าวประเมินโดยใช้สัญลักษณ์ S/U

และลงทะเบียนเรียนวิชาต่อไปนี้ ๒ รายวิชา (๖ หน่วยกิต)

 

†
วทคม ๗๑๑   การหาโครงสร้างของสารอินทรีย์      ๓(๓-๐-๖)

†SCCH 711     Organic Structure Determination

หลักการของอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี หลักการของแมสสเปกโทรเมตรี เทคนิคในการทำให้เกิดไอออน กระบวนการแตกตัวของไอออนโมเลกุล การประยุกต์ใช้แมสสเปกโทรเมตรี หลักการและกลศาสตร์ควอนตัมของนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี ระบบการหมุนของนิวเคลียส รูปแบบของสเปกตรัม ผลของไครัลลิตี ผลของโอเวอร์เฮาส์เซอร์ ดับเบิลเรโซแนนซ์ นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปีของคาร์บอน-๑๓ เทคนิคออพติคัลโรเททอรีดิสเพิร์สชันและเซอร์คูลาร์ไดโครอิสซึม การหาโครงแบบสัมบูรณ์

Principles of ultraviolet-visible spectroscopy; principles of mass spectrometry; ionization techniques; fragmentation processes of molecular ions; applications of mass spectrometry; principles and quantum mechanics of nuclear magnetic resonance spectroscopy; nuclear spin systems and spectra patterns; chirality effect; Overhauser effect; double resonance; nuclear magnetic resonance spectroscopy of C-13; optical rotatory dispersion and circular dichroism techniques; determination of absolute configuration

                  

†วทคม ๗๑๒   โครงสร้างและหน้าที่ระดับโมเลกุล       ๓(๓-๐-๖)

†SCCH 712    Molecular Structures and Functions 

ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างและหน้าที่ของโมเลกุล โครงสร้างของโมเลกุลอาศัยการวิเคราะห์เชิงคอนฟอร์เมชัน แรงทางเคมี สารมัธยันตร์ของปฏิกิริยา ผลทางสเตอริโออิเล็กทรอนิกส์ จลนพลศาสตร์เคมี แฮมเม็ทพล็อต ผลทางจลนพลศาสตร์ของไอโซโทป ความเป็นอะโรมาติกและความไวปฏิกิริยา หน้าที่ของวัสดุอินทรีย์

Factors that influence molecular structures and functions; molecular structures based on conformational analysis; chemical forces; reaction intermediates; stereoelectronic effects; chemical kinetics; Hammett plots; kinetic isotope effects; aromaticity and reactivity; functions of organic materials 

 

†วทคม ๗๓๑  เทคนิคทางเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง       ๓(๓-๐-๖)

†SCCH    731    Advanced Techniques in Analytical Chemistry 

พัฒนาการใหม่ๆ ทางสเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล แมสสเปกโทรเมตรี  เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า

Recent developments in atomic and molecular spectroscopy; mass spectrometry; electrochemical techniques 

  

†วทคม     ๗๓๒  ปฏิบัติการห้องทดลองการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์         ๓(๑-๖-๔)

†SCCH    732    Instrumental Analysis Laboratory

ปฏิบัติการห้องทดลองการใช้เครื่องมือวิเคราะห์สมัยใหม่ อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ อินดักทีฟลีคัพเพิลพลาสมาแมสสเปกโทรมิเตอร์  อินดักทีฟลีคัพเพิลพลาสมาออพติคัลอิมิสชันสเปกโทรมิเตอร์ เครื่องมือวิเคราะห์ทางไฟฟ้า เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ การติดตั้งระบบวิเคราะห์แบบฉีดไหล 

Laboratory of modern analytical instruments; atomic absorption spectrophotometers; inductively coupled plasma mass spectrometer; inductively coupled plasma optical emission spectrometer; electroanalytical instruments; high performance liquid chromatographaph; gas chromatograph; construction of flow injection analysis systems 

  

†วทคม    ๗๕๑    ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัลของสารเชิงซ้อนโลหะแทรนซิชัน         ๓(๓-๐-๖)

†SCCH   751      Molecular Orbital Theory of Transition Metal Complexes

การนับอิเล็กตรอน สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม การทำนายโครงสร้างเชิงคุณภาพของสารเชิงซ้อนโลหะแทรนซิชันโดยใช้ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัลและการนำไปใช้ประโยชน์

Electron count; symmetry and group theory; qualitative prediction of molecular shapes of transition metal complexes using molecular orbital theory and applications 

 

†วทคม  ๗๕๒    เทคนิคการพิสูจน์อัตลักษณ์ในการเร่งปฏิกิริยา      ๓(๓-๐-๖)

†SCCH    752   Characterization Techniques in Catalysis

หลักการและการประยุกต์วิธีการพิสูจน์อัตลักษณ์ในการเร่งปฏิกิริยา: สเปกโทรสโกปี; ไมโครสโกปี และผลึกศาสตร์

Principles and applications of methods for characterization in catalysis: spectroscopy, microscopy and crystallography

  

†วทคม    ๗๗๑   เคมีควอนตัม             ๓(๓-๐-๖)

†SCCH    771   Quantum Chemistry

สัจพจน์ทางควอนตัม อนุภาคในกล่อง การสั่นแบบฮาร์มอนิก โมเมนตัมเชิงมุม ฟังก์ชันคลื่นของอะตอมไฮโดรเจน สปินของอิเล็กตรอน ระเบียบวิธีการแปรค่า วิธีการประมาณต่างๆ ทฤษฎีฮาร์ทรี-ฟอกค์ ทฤษฎีการรบกวน อันตรกิริยาของโครงแบบและทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น 

Quantum postulates; particle in a box; harmonic oscillation; angular momentum; wave function of hydrogen atom; electron spin; variation method; approximation methods: Hartree-Fock theory, perturbation theory, configuration interaction and density functional theory  

 

†วทคม ๗๗๒  อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์เชิงสถิติ     ๓(๓-๐-๖)

†SCCH 772     Thermodynamics and Statistical Mechanics

อุณหพลศาสตร์ของสารบริสุทธิ์และสารละลาย วัฏภาคเดียวและหลายวัฏภาค การเปลี่ยนแปลงกายภาพและปฏิกิริยาเคมี กลศาสตร์เชิงสถิติของแก๊สอุดมคติ  แก๊สจริงและของเหลว 

Thermodynamics of pure substance and solutions; single- and multi-phase; physical transformation and chemical reaction; statistical mechanics of ideal and real gases and liquid                 

 

†วทคม ๗๙๑  เคมีพอลิเมอร์       ๓(๓-๐-๖)

†SCCH 791     Polymer Chemistry

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ การเกิดพอลิเมอร์แบบร่วม กระบวนการการเกิดพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาเคมีของพอลิเมอร์ การเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์และการทำให้พอลิเมอร์มีเสถียรภาพสารละลายพอลิเมอร์ สมดุลวัฏภาค แผนภาพวัฏภาคและการประยุกต์

Polymerization reactions; copolymerization; polymerization processes; chemical reactions of polymers; polymer degradation and stabilization; polymer solution; phase equilibria; phase diagrams and their applications

 

†วทคม     ๗๙๒   ฟิสิกส์พอลิเมอร์          ๓(๓-๐-๖)

†SCCH    792    Polymer Physics 

โครงสร้างโมเลกุลของพอลิเมอร์  การจัดเรียงตัวของโมเลกุลพอลิเมอร์ สัณฐานของพอลิเมอร์  การหลอมเหลวของพอลิเมอร์  โครงสร้างเรียงตัวตามแนว โครงสร้างร่างแห  สมบัติหยุ่นหนืด อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะทางกายภาพของพอลิเมอร์  ความเท่าเทียมของอุณหภูมิและเวลา ความยืดหยุ่นของยาง  สมบัติเชิงกลและการแตกหัก

Molecular structures of polymers; packing of polymer molecules; polymer morphology; melting of polymer; oriented structure; crosslinked structure; viscoelastic properties; physical state of polymers and their transition temperatures; time-temperature equivalence; rubber elasticity; mechanical properties and breaking phenomena     

 

(๒)      หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วทคม  ๗๑๓   เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ขั้นสูง      ๓(๓-๐-๖)

SCCH   713     Advanced Organic Synthesis

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ร่วมสมัยและทันสมัย ความไวปฏิกิริยา สมรรถนะการเลือกเกิดปฏิกิริยา การนำไปใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ สารจากธรรมชาติที่มีโครงสร้างซับซ้อน สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การออกแบบการสังเคราะห์

Contemporary and modern organic reactions; reactivity; reaction selectivity; utility in the synthesis of organic compounds; structurally complex natural products; bioactive compounds; synthetic design

 

วทคม ๗๑๔   กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง      ๓(๓-๐-๖)

SCCH   714    Advanced Organic Reaction Mechanism

การวิเคราะห์กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง โดยใช้หลักการการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน การอภิปรายกลไกปฏิกิริยาที่เสนอในวารสารทางเคมีในปัจจุบัน

Analysis of advanced organic reaction mechanisms via electron-pushing principles; class discussion of the proposed reaction mechanisms presenting in current chemistry literatures

 

วทคม  ๗๑๕  เคมีทางยาแนวหน้า      ๓(๓-๐-๖)

SCCH   715     Frontiers in Medicinal Chemistry

ภาพรวมของการค้นพบและการพัฒนาเภสัชภัณฑ์  การค้นหาสารต้นแบบตัวใหม่    จลนพลศาสตร์ของอันตรกิริยาของสารต้นแบบกับชีวโมเลกุล หลักการออกแบบสารสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ การสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพขั้นสูง  ตัวอย่างการค้นพบและพัฒนายาที่ประสบความสำเร็จต่างๆ ในอุตสาหกรรมยา

Perspectives on the discovery of therapeutics and their developments;  search of new lead molecules; kinetics of interactions between the lead molecules and their biological targets;  rational design of new therapeutics; advances in combinatorial chemistry; examples of successful developments of drug discovery in pharmaceutical industries

 

วทคม   ๗๑๖   เคมีชีววิทยา   ๓(๓-๐-๖)

SCCH  716    Chemical Biology

ศาสตร์ทางเคมีและชีววิทยาแนวหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุลขนาดเล็กและชีวโมเลกุลผลต่อหน้าที่ทางชีวภาพ ชีวสังเคราะห์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ  วิศวกรรมการเผาผลาญ เคมีพันธุกรรม เคมิคัลโปรตีโอมิกส์ วิศวกรรมการออกแบบโปรตีน หัวข้อใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Frontier knowledge of chemistry and biology; relationship between small molecules and biomolecules and subsequent effects on biological functions; biosynthesis of bioactive natural products; metabolic engineering; chemical genetics; chemical proteomics; protein design and engineering; emerging topics in related areas                     

 

วทคม  ๗๑๗   เคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขั้นสูง        ๓(๓-๐-๖)

SCCH   717    Advanced Natural Product Chemistry

เคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ การเกิดและชีวสังเคราะห์ การพิสูจน์โครงสร้าง ฤทธิ์ทางชีวภาพ

            Chemistry of bioactive natural products; the occurrences and biosynthetic pathways; structure elucidation; biological activities

 

วทคม  ๗๑๘   การสังเคราะห์แบบอสมมาตร          ๓(๓-๐-๖)

SCCH   718   Asymmetric Synthesis

ปฏิกิริยาอสมมาตร สมรรถนะการเลือกและทฤษฎีสภาวะแทรนซิชัน ไครัลลิแกนด์และตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดไครัล กลไกปฏิกิริยา ตัวอย่างของการประยุกต์ปฏิกิริยาแบบอสมมาตรในการสังเคราะห์สมัยใหม่

Asymmetric reactions; selectivity and transition state theory; chiral ligands and chiral catalysts; reaction mechanisms; examples of asymmetric reactions for modern synthesis

 

วทคม  ๗๑๙   เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง        ๓(๓-๐-๖)

SCCH   719     Advanced Heterocyclic Chemistry

สมบัติทางเคมีและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก การศึกษาและการประยุกต์ขั้นสูงในงานวิจัย

Chemical properties and chemical reactions of heterocyclic compounds; advanced study and applications in research

 

วทคม ๗๒๐    หัวข้อที่เป็นปัจจุบันทางเคมีอินทรีย์       ๓(๓-๐-๖)

SCCH   720     Current Topics in Organic Chemistry

หัวข้อที่เป็นปัจจุบันที่ครอบคลุมเนื้อหาทันสมัยที่มีเนื้อหาขั้นสูงเฉพาะทางศาสตร์เคมีอินทรีย์

Current topics with modern and advanced contents related to the field of organic chemistry

 

วทคม ๗๓๓  เทคนิคการแยก    ๓(๓-๐-๖)

SCCH   733    Separation Techniques

เทคนิคการแยก เครื่องมือและการประยุกต์ เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ไอออนโครมาโทกราฟี  โครมาโทกราฟีแบบแยกขนาด คาปิลลารีอิเลคโตรโฟริซิส แก๊สโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีแบบของไหลวิกฤติยิ่งยวด การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี เทคนิคการเตรียมตัวอย่างและการสกัด

Separation techniques; instrumentations and applications; high performance liquid chromatography techniques; ion chromatography, size exclusion chromatography, capillary electrophoresis; gas chromatography; supercritical fluid chromatography; qualitative and quantitative analysis in chromatographic techniques; sample preparation and extraction techniques

 

วทคม ๗๓๔    เทคโนโลยีของไหลสำหรับศาสตร์วิเคราะห์       ๓(๓-๐-๖)

SCCH   734    Fluidic Technology for Analytical Science

นิยามและทฤษฎีของไหล เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการไหลในระดับมหภาคและระดับจุลภาค การสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ การวิเคราะห์โดยของไหลจุลภาคและการประยุกต์

Definitions and theories in fluidics; related technologies; flow pattern in macroscale and microscale; fabrication of devices; analysis by microfluidics and its applications

 

วทคม ๗๓๕    เคโมเมตริกส์    ๓(๒-๓-๕)

SCCH   735   Chemometrics

เคโมเมตริกส์ การใช้สถิติ การจัดการข้อมูลเพื่อประยุกต์ในงานเคมีวิเคราะห์ที่ซับซ้อน การจัดการข้อมูลชุดสัญญาณอิเล็คทรอนิกส์ที่ขึ้นกับเวลา การหาสภาวะที่เหมาะสมของระบบวิเคราะห์แบบซิมเพล็กซ์ การสอบเทียบแบบตัวแปรเดียวและแบบหลายตัวแปร การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์ด้วยกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน การจดจำและการจำแนกรูปแบบ การสร้างแบบจำลอง การประยุกต์ใช้เคโมเมตริก

Chemometrics; utilization of statistics; data processing for complex chemical analysis; processing of time-based electronic signals; simplex optimization for analytical system; univariate and multivariate calibrations; principle component analysis; partial least squares regression analysis; pattern recognition and classification; modeling; applications of chemometrics

 

วทคม ๗๓๖    เคมีของสารละลาย      ๓(๓-๐-๖)

SCCH   736   Solution Chemistry

อันตรกิริยาต่างๆ ในสารละลาย สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี  ไอออนของโลหะในตัวทำละลายชนิดต่างๆ จำนวนโมเลกุลของตัวทำละลายรอบตัวถูกละลายและโครงสร้างของไอออนในสารละลาย การจำแนกชนิดของสารเชิงซ้อนในสารละลาย การประยุกต์ในศาสตร์การวิเคราะห์

Interactions in solution; chemical equilibrium; thermodynamics; chemical kinetics; metal ions in various types of solvent; solvation number and structure of solvated ions; speciation of complex species in solution; selected applications for analytical sciences

 

วทคม ๗๓๗   เคมีสิ่งแวดล้อม     ๓(๓-๐-๖)

SCCH   737   Environmental Chemistry

วัฏภาคของสิ่งแวดล้อม วัฏภาคของน้ำ วัฏภาคของอากาศ วัฏภาคของดิน ชีวภาค อันตรกิริยาระหว่างวัฏภาคต่างๆ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วงจรของสารเคมีในธรรมชาติ การวิเคราะห์และเฝ้าระวังมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ พิษวิทยาเคมีและการประเมินความเสี่ยง

Environmental phases; hydrosphere; atmosphere; lithosphere; biosphere; interaction between phases and its effects on environmental condition; chemical cycles in nature; analysis and monitoring of environmental pollution; ecosystem; chemical toxicology and risk assessment

 

วทคม ๗๓๘  หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีวิเคราะห์     ๓(๓-๐-๖)

SCCH   738   Special Topics in Analytical Chemistry

หัวข้อเรื่องพิเศษครอบคลุมเนื้อหาทันสมัยและขั้นสูงเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์

Special topics with modern and advanced contents related to the field of analytical chemistry

 

วทคม ๗๕๓    การเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์       ๓(๓-๐-๖)

SCCH   753     Homogeneous Catalysis

การเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์โดยสารประกอบโลหะแทรนซิชัน ปฏิกิริยาเคมีและกลไก การพิสูจน์อัตลักษณ์ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี การทดลองจลนพลศาสตร์

Homogeneous catalysis by transition metal compounds; chemical reactions and mechanisms; characterizations by spectroscopic techniques; kinetic experiments

 

วทคม ๗๕๔    เคมีของโลหะแทรนซิชันอินทรีย์     ๓(๓-๐-๖)

SCCH   754     Organotransition Metal Chemistry

ภาพรวม ชนิดของลิแกนด์และพันธะ กลไกปฏิกิริยาและความไวปฏิกิริยาเคมี การนำสารเชิงซ้อนโลหะแทรนซิชันอินทรีย์มาประยุกต์ในอุตสาหกรรม

General scopes; types of ligand and bonding; reaction mechanisms and chemical reactivity; industrial applications of organotransition metal complexes

 

วทคม    ๗๕๕    การเร่งปฏิกิริยาในพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวง         ๓(๓-๐-๖)

SCCH  755    Catalysis in Ring-Opening Polymerization

การเร่งปฏิกิริยา กลไก อุณหพลศาสตร์ และ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของมอนอเมอร์ชนิดวง

Catalysis, mechanisms, thermodynamics and kinetics of ring-opening polymerization of cyclic monomers

 

วทคม ๗๕๖   การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์      ๓(๓-๐-๖)

SCCH  756   Heterogeneous Catalysis

หลักการของการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ การจำแนกชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ การดูดซับและเคมีพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติภาพรวมของการประยุกต์ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์บางชนิดในอุตสาหกรรม

Principles of heterogeneous catalysis; classification of heterogeneous catalysts; adsorption and surface chemistry of heterogeneous catalysts; structure-property relationship; overview of selected heterogeneous catalysts for industrial applications

 

วทคม ๗๕๗   เคมีของสถานะของแข็ง     ๓(๓-๐-๖)

SCCH   757   Solid State Chemistry

โครงสร้าง พันธะเคมี สมบัติทางเคมีของการเกาะรวมกลุ่มกันของโมเลกุล ผลึก โลหะ แก้ว สารกึ่งตัวนำ พอลิเมอร์และวัสดุชีวภาพ

Structure; chemical bonding; chemical properties of aggregates of molecules; crystals; metals; glasses; semiconductors; polymers and biomaterials

 

วทคม ๗๕๘  การกระตุ้นโมเลกุลเล็ก       ๓(๓-๐-๖)

SCCH   758   Small Molecule Activation

โครงสร้างและพันธะของโมเลกุลขนาดเล็ก การพิสูจน์อัตลักษณ์ การศึกษากลไก การกระตุ้นแก๊สไฮโดรเจน การเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันของมีเทน การแปรสภาพแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ การรีดิวซ์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ การแปรสภาพแก๊สไนโตรเจน การรีดิวซ์แก๊สไนโตรเจนออกไซด์ การกระตุ้นแก๊สออกซิเจน การออกซิไดซ์ของน้ำ

Structures and bonding of small-sized molecules; characterizations; mechanistic studies; dihydrogen activation; methane functionalization; carbon monoxide transformation; carbon dioxide reduction; dinitrogen transformation; nitrogen oxide reduction; dioxygen activation; water oxidation

 

วทคม ๗๕๙  การเร่งปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของโอเลฟิน      ๓(๓-๐-๖)

SCCH   759     Olefin Polymerization Catalysis

โครงสร้างและพันธะของสารเชิงซ้อนอนินทรีย์ การพิสูจน์อัตลักษณ์ การศึกษาจลนพลศาสตร์และกลไกการเกิดปฏิกิริยา พอลิเมอไรเซชันแบบซีเกลอร์-นัตตา พอลิเมอไรเซชันแบบเมทาโลซีน พอลิเมอไรเซชันแบบนันเมทาโลซีน พอลิเมอไรเซชันแบบการเปิดวงเมทาทีซิส พอลิเมอไรเซชันแบบการถ่ายโอนอะตอมอนุมูลอิสระ

Structures and bonding of inorganic complexes; characterization; kinetics and mechanistic studies; Ziegler-Natta polymerization; metallocene-based polymerization; nonmetallocene-based polymerization; ring-opening metathesis polymerization; atom transfer radical polymerization

 

วทคม ๗๖๐    การแปรสภาพและการแยกผลิตภัณฑ์จากชีวมวล      ๓(๓-๐-๖)

SCCH 760  Biorefinery

ปฏิกิริยาการแปรสภาพชีวมวล คาร์โบไฮเดรตจากชีวมวล ไขมันจากชีวมวล การแยกผลิตภัณฑ์จากชีวมวล

Reactions of biomass transformation; biomass-derived carbohydrates; biomass-derived lipids; separation of biomass-derived products

 

วทคม ๗๖๑   การเร่งปฏิกิริยานาโน     ๓(๓-๐-๖)

SCCH 761   Nanocatalysis

นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์โครงสร้างนาโน การพิสูจน์อัตลักษณ์ การเร่งปฏิกิริยานาโน

Nanotechnology; synthesis of nanostructures; characterization; nanocatalysis

 

วทคม ๗๖๒    หัวข้อเรื่องพิเศษในการเร่งปฏิกิริยา       ๓(๓-๐-๖)

SCCH   762     Special Topics in Catalysis

หัวข้อเรื่องพิเศษครอบคลุมเนื้อหาทันสมัยที่มีเนื้อหาขั้นสูงเฉพาะทางศาสตร์การเร่งปฏิกิริยา

Special topics with modern and advanced contents related to the field of catalysis

 

วทคม ๗๗๓   โครงสร้างและพันธะเคมี     ๓(๒-๓-๖)

SCCH  773    Structure and Chemical Bonding

โครงสร้างของอะตอม ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัล ทฤษฎีลิแกนด์ฟิลด์ สเปกตรัมอิเล็กทรอนิกส์  โมเลกุลที่ขาดอิเล็กตรอน คลัสเตอร์ของโลหะ โมเลกุลไฮเปอร์วาเลนท์ สารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์ พันธะระหว่างโลหะ และการประยุกต์หลักการสมมาตรของโมเลกุลในปฏิกิริยาเคมี

Atomic structure; molecular orbital theory; ligand field theory; electronic spectra; electron deficient molecules; metal clusters; hypervalent molecules; organometallic complexes; metal-metal bonds; applications of symmetry to chemical reactions

 

วทคม ๗๗๔    จลนพลศาสตร์เคมีและพลศาสตร์โมเลกุล         ๓(๓-๐-๖)

SCCH 774     Chemical Kinetics and Molecular Dynamics

ทฤษฎีจลนพลศาสตร์ของแก๊ส อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทฤษฎีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาในสารละลายของเหลว พลศาสตร์โมเลกุลของปฏิกิริยาเคมี

Kinetic theory of gases; rates of chemical reactions; theories of chemical reaction rates; reactions in liquid solutions; molecular dynamics of chemical reactions.

 

วทคม ๗๗๕   ฟิสิกส์เชิงเคมีแผนใหม่     ๓(๓-๐-๖)

SCCH   775     Modern Chemical Physics

สมบัติและปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์และเคมีที่น่าสนใจ การใช้คณิตศาสตร์ในการทำความเข้าใจโลกไม่เชิงเส้น การจัดระเบียบตนเองและการเกิดลวดลาย

Interesting properties and phenomena in physics and chemistry; mathematics and its applications in the nonlinear world; self-organization and pattern formation

 

วทคม  ๗๗๖   วิธีทางคณิตศาสตร์       ๓(๓-๐-๖)

SCCH   776   Mathematical Methods

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยในฟิสิกส์และเคมี การแก้สมการโดยการแยกตัวแปรและการประยุกต์ฟังก์ชันพิเศษ การคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับแก้สมการอนุพันธ์โดยวิธีไฟไนท์ดิฟเฟอร์เรนซ์ ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์และเคมี

Partial differential equations in physics and chemistry; equation solvings: separation of variables, application of special functions; numerical method: finite differences; use of computer programmings to solve problems in physics and chemistry 

 

วทคม  ๗๗๗    เทคโนโลยีพลังงานสะอาด      ๓(๓-๐-๖)

SCCH   777    Green Energy Technology

พลังงาน เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์เชื้อเพลิง และวัสดุกักเก็บเชื้อเพลิง

Energy; alternative energy technologies; solar cell; fuel cell; fuel storage materials

 

วทคม ๗๗๘    เทคนิคทางเคมีเชิงฟิสิกส์         ๓(๓-๐-๖)

SCCH 778      Physico-chemical Techniques

หลักการของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ แบบแผนของการวัดทางเคมีเชิงฟิสิกส์ที่ใช้ในการทำวิจัยในปัจจุบัน 

Instrumental principles for analysis; methods of physico-chemical measurement employed in contemporary research

 

วทคม ๗๗๙   เคมีพื้นผิวและเคมีไฟฟ้าขั้นสูง        ๓(๓-๐-๖)

SCCH   779     Surface Chemistry and Advanced Electrochemistry

ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับเคมีพื้นผิวและเคมีไฟฟ้า การดูดซับสารบนคอลลอยด์  สมบัติของสารละลายอิเล็กโทรไลต์และเกลือที่หลอมเหลว การเปลี่ยนแปลงที่ขั้วไฟฟ้า และปรากฏการณ์จลนพลศาสตร์ไฟฟ้า 

Theories based on surface chemistry and electrochemistry; sorption on colloids; properties of electrolyte solutions and fused salts; electrode processes and electrokinetic phenomena

 

วทคม ๗๘๐  หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์         ๓(๓-๐-๖)

SCCH   780     Special Topics in Physical Chemistry

หัวข้อเรื่องพิเศษครอบคลุมเนื้อหาทันสมัยที่มีเนื้อหาขั้นสูงเฉพาะทางศาสตร์เคมีเชิงฟิสิกส์

Special topics with modern and advanced contents related to the field of physical chemistry

 

วทคม  ๗๘๑  หัวข้อเรื่องพิเศษทางฟิสิกส์เชิงเคมี         ๓(๓-๐-๖)

SCCH   781     Special Topics in Chemical Physics

หัวข้อเรื่องพิเศษครอบคลุมเนื้อหาทันสมัยที่มีเนื้อหาขั้นสูงเฉพาะทางศาสตร์ฟิสิกส์เชิงเคมี

Special topics with modern and advanced contents related to the field of chemical physics

       

วทคม ๗๘๒     สัมมนาทางเคมีเชิงฟิสิกส์และฟิสิกส์เชิงเคมี ๑       ๑(๑-๐-๒)

SCCH   782     Seminar in Physical Chemistry and Chemical Physics I

การให้สัมมนาในหัวข้อที่ค้นพบใหม่และหัวข้อวิจัยที่ทันสมัยทางเคมีเชิงฟิสิกส์และฟิสิกส์เชิงเคมีโดยวิทยากรพิเศษและนักศึกษา เนื้อหาจากวารสารหรือเอกสารวิชาการ ทักษะการนำเสนอและตอบข้อซักถาม

Seminars given by invited speakers and students on new findings and modern research topics in physical chemistry and chemical physics; published peer review publications; presentation and scientific explanation skills

 

วทคม  ๗๙๓  พอลิเมอร์คอลลอยด์         ๓(๓-๐-๖)

SCCH   793  Polymer Colloids

ระบบคอลลอยด์ การสังเคราะห์พอลิเมอร์คอลลอยด์ กลไกและจลนพลศาสตร์ของการเกิดพอลิเมอร์แบบอิมัลชันและแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์คอลลอยด์ การเกิดพอลิเมอร์แบบวิวิธพันธุ์ การพิสูจน์อัตลักษณ์ของพอลิเมอร์คอลลอยด์ สมบัติทางกายภาพของน้ำยาง น้ำยางธรรมชาติและสังเคราะห์ ลักษณะที่สำคัญและการประยุกต์น้ำยาง งานวิจัยที่น่าสนใจและเป็นปัจจุบัน

Colloid systems; syntheses of polymer colloids; mechanism and kinetics of emulsion polymerization and other polymerization related to polymer colloid synthesis; heterogeneous polymerization; characterization of polymer colloids; physical properties of rubber latex; natural and synthetic rubber latex; important properties and applications of latex; current research of interest

 

วทคม ๗๙๔  การพิสูจน์อัตลักษณ์พอลิเมอร์         ๓(๓-๐-๖)

SCCH  794   Polymer Characterization 

วิธีพิสูจน์อัตลักษณ์โครงสร้างระดับโมเลกุล โครงสร้างผลึก โครงสร้างระดับจุลภาค องค์ประกอบเคมี สมบัติกายภาพ สมบัติเชิงความร้อน ลักษณะเฉพาะ ที่น่าสนใจของพอลิเมอร์และพอลิเมอร์แบบร่วม

Methods for characterization of molecular structures; crystalline structure; microstructure; chemical composition; physical properties; thermal properties; other interesting characteristics of polymers and co-polymers

 

วทคม ๗๙๕  เทคนิคในวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์         ๒(๑-๓-๓)

SCCH   795     Techniques in Polymer Sciences

ทฤษฎีและปฏิบัติการห้องทดลองเกี่ยวกับเทคนิคสำคัญในวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ การทำให้มอนอเมอร์บริสุทธิ์ การเกิดพอลิเมอร์ การพิสูจน์อัตลักษณ์ การวัดน้ำหนักโมเลกุล การวิเคราะห์ด้านเสปกโทรสโกปีและการวัดสมบัติเชิงความร้อน การวิเคราะห์ระดับจุลภาคและการทดสอบสมบัติเชิงกล

Theories and laboratory work on major techniques in polymer sciences; monomer purification; polymerization; characterization; determination of molecular weight; spectroscopic and thermal analysis; microscopic and mechanical measurements

                

วทคม  ๗๙๖   วัสดุนาโน       ๓(๓-๐-๖)

SCCH   796     Nanomaterials

นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างนาโน การสังเคราะห์ การขึ้นรูป และการพิสูจน์อัตลักษณ์ของวัสดุนาโน

Nanotechnology; nanostructures; synthesis, fabrication and characterization of nanomaterials

 

วทคม  ๗๙๗  หัวข้อเรื่องพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์               ๓(๓-๐-๖)

SCCH   797     Special Topics in Polymer Science and Technology

หัวข้อเรื่องพิเศษครอบคลุมเนื้อหาทันสมัยและขั้นสูงเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

Special topics with modern and advanced contents related to the field of polymer sciences and technology

 

วทคม ๗๙๘  หัวข้อที่เป็นปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์             ๓(๓-๐-๖)

SCCH   798     Current Topics in Polymer Sciences

หัวข้อเรื่องงานวิจัยที่เป็นปัจจุบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

Current topics of interests in polymer science and ralated subjects

 

นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร

 

๓) วิทยานิพนธ์

วทคม ๖๙๘  วิทยานิพนธ์              ๑๒ (๐-๓๖-๐)

SCCH   698     Thesis

การกำหนดโครงการวิจัย การเสนอโครงร่างวิจัย การศึกษาวิจัยอย่างมีจริยธรรม การคัดกรองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์และวิพากษ์ผลการวิจัย การนำผลการวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนำเสนอวิทยานิพนธ์  การเรียบเรียงผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

Identifying research project; Submitting research proposal;  Research study with concern of ethics. Data collection, (Selection) analysis, Synthesis and critics of research results. Reporting the research results in terms of thesis. Research presentation. Writing the research results for publication. Publishing the research results in academic printing materials or journal or presenting it in academic conference. Ethics in dissemination the research results.

 

โครงการวิจัยของหลักสูตร (วิทยานิพนธ์) 

      หลักสูตรมุ่งเน้นการวิจัยดังต่อไปนี้

๑) การวิจัยทางด้านเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ การสังเคราะห์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ชนิดใหม่

๒) การวิจัยทางด้านเคมีอนินทรีย์สังเคราะห์ การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา

๓) การวิจัยทางด้านเคมีวิเคราะห์ การพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการวิเคราะห์ และการประยุกต์

๔) การวิจัยทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์และฟิสิกส์เชิงเคมี เน้นการวิจัยขั้นพื้นฐานและการประยุกต์แบบบูรณาการ

๕) การวิจัยทางด้านเคมีมหโมเลกุล

 

แผนการศึกษา

ปีที่

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

วทคม ๗๐๑ เคมีแนวหน้า                                            ๓(๓-๐-๖)

วทคม ๗๐๒ ความปลอดภัยทางเคมีและการจัดการความเสี่ยง ๑(๑-๐-๒)                                                   

วทคม ๗๐๓ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์                          ๑(๑-๐-๒)

วิชาบังคับ                                                            ๖ หน่วยกิต

 รวม                                                                 ๑๑ หน่วยกิต

วทคม ๗๐๔ สัมมนาทางวิชาเคมี                    ๑(๑-๐-๒)

วทคม ๗๐๕ ความก้าวหน้าทางเคมี                 ๓(๓-๐-๖)

 

วิชาเลือก                                              ๖ หน่วยกิต

รวม                                                 ๑๐  หน่วยกิต

วทคม ๗๐๖ การพัฒนาทักษะการวิจัย ๑                        ๓(๓-๐-๖)

วทคม ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                                           ๖(๐-๑๘-๐)

รวม                                                                    ๙ หน่วยกิต

วทคม ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                           ๖(๐-๑๘-๐)

 

รวม                                                    ๖ หน่วยกิต