ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญญาพร โตดี และนายนครินทร์ น้อยระแหง
ขอแสดงความยินดีกับ
นายกัจจานะ บุญปาลิต
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาเคมี ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ฯ

สัมมนาและกิจกรรม

สัมมนาพิเศษ ภาควิชาเคมี

สัมมนาพิเศษ ภาควิชาเคมี The Power of Sensors and Bioelectronics : Materials and Integrations

สัมมนาพิเศษ ภาควิชาเคมี Chemistry for tomorrow’s world

สัมมนานักศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tunable Electrocatalytic Annulations of o-Arylalkynylanilines: Green and Switchable Syntheses of Skeletally Diverse Indoles

One-pot construction of diverse β-lactam scaffolds via the green oxidation of amines and its application to the diastereoselective synthesis of β-amino acids.

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ 10400
โทรรศัพท์ 0-2201-5110-3 
แฟกซ์ 0-2354-7151
อีเมล์  scchemistry@mahidol.ac.th