Header_version_2_r10.jpg

     
You are here : Home » Highlight Activities » highlight-activities

highlight-activities


1. Review on Synthesis of Colloidal Hollow Particles and Their Applications

2. การสังเคราะห์สารอนุพันธ์เตตราโซโล[1,5-a]ควิโนลีน (Tetrazolo[1,5-a]quinolines)

3. อนุพันธ์ของกรดอีลาจิก (Ellagic acid derivative) ชนิดใหม่ จากใบและกิ่งของกระบก Irvingia malayana  

4. Site-Specific Synthesis of β-Fluorinated γ-Butyrolactams via Decarboxylative Fluorination of β-Carboxyl-γ-Butyrolactams 

5. Direct installation of sulfur moiety into bioactive N-heterocyclic compounds 

6. Synthesis of peri-Diarylated Naphthalimides via Double Decarboxylative Cross-Coupling Reaction.  

7. Investigating the Mechanistic and Structural Role of Lipid Hydrolysis in the Stabilization of Ammonia-Preserved Hevea Rubber Latex

8. Anodized aluminum alloy with antibacterial and corrosion-resistance properties 

9. Development of a solvent-free reactive melt-processing method for the production of biodegradable PLA-based copolymers with high ductility and toughness 

10. Aryl C–O oxidative addition of phenol derivatives to nickel supported by an N-heterocyclic carbene via a Ni0 five-centered complex 

11. Triazole-based ligands functionalized silica: Effects of ligand denticity and donors on catalytic oxidation activity of Pd nanoparticles

12. Self-assembled Cu(II) cluster from aerobic oxidation of Cu(I)Br with tris (triazolyl)methanol  

13. ปฏิกิริยาฮาโลจิเนชันของสารประกอบ imidazo[1,2-a]pyridines โดยใช้โซเดียมไอโอไดด์/โบรไมด์/คลอไรด์เป็นสารที่ให้หมู่ฮาโลเจน   

14. Antimicrobial activity of rhodomyrtone isolated from Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk

15. Alkanethiol-mediated cyclization of o‑alkynylisocyanobenzenes: Synthesis of bis-thiolated indole derivatives

16. Self-assembly of amphiphilic poly(styrene-b-acrylic acid) on magnetic latex particles

17. Comparison of spherical and rod‑like morphologies of SBA‑15 for enzyme immobilization

18. Oxygen-deficient bismuth molybdate nanocatalysts: Synergistic effects in boosting photocatalytic oxidative coupling of benzylamine and mechanistic insight

19. Cross Linking Silsesquioxane Cages with Polyaromatics as Fluorescent Porous Polymers for Fluoride Sensing and Removal

20. Cyclic siloxanes conjugated with fluorescent aromatic compounds as fluoride sensors

21. Furanthiophene based fluorescent hydrazones as fluoride and cyanide sensors

22. Lithium Templated Formation of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes (POSS)

23. Sonochemical synthesis of microscale Zn(II) MOF with dual Lewis basic sites for fluorescent turn-on detection of Al3+ and methanol with low detection limits

24. Water soluble polyaromatic-based imidazolium for detecting picric acid Pyrene vs anthracene   

25. Concise synthesis and confirmation of the absolute configurationsof naturally occurring bioactive 2,7’-cyclolignans

26. Bioinspired stereoselective synthesis of chiral 2,5-diaryl-3,4 dimethyltetrahydrofurans from unprotected 1,4-diarylbutane-1,4-diols

27. Boesenmaxane Diterpenoids from Boesenbergia maxwellii       

28. Lannostane derivatives from Garcinia wallichii

29. UPLC-ESI-MRM/MS for absolute quantification and MS/MS structural elucidation of six specialized pyranonaphthoquinone metabolites from Ventilago harmandiana 

30. Poly(styrene-b-acrylic Acid) Nanoparticles with High Magnetic Loading for Magnetic Hyperthermia Cancer Therapy     

31. Dibenzopleiadiene-embeded polyaromatics via [4 + 3] annulative decarbonylation/decarboxylation     

32. Concurrent improvement of melt processing stability and degradation efficiency of poly(lactic acid) (PLA)

33. Complex melting behaviors of poly(L‑lactic acid) and poly(butylene succinate) blends  

34. สารสกัดจากใบมันสำปะหลังเพื่อยับยั้งการกัดกร่อนและการเกิดตะกรันในระบบน้ำหล่อเย็น

35. ผลของวัตถุเจือปนอาหารที่มีต่อการพองของชั้นเคลือบในกะทิกระป๋องประเภททินเพลท

36. ผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิที่มีต่อประสิทธิภาพในการยับยั้งการกัดกร่อนของสารสกัดสีเสียดเทศในน้ำหล่อเย็น   

37. Exploring the Applicability of Nano-Selenium for Capture of Mercury Vapor: Paper Based Sorbent and a Chemical Modifier in Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry  

38. Use of Electrical Field-Flow Fractionation for Gold Nanoparticles after Improving Separation Efficiency by Carrier Liquid Optimization     

39. Performance Evaluation of Flow Field-Flow Fractionation and Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry for Size Characterization of Gold Nanoparticles  

40. Semi-quantitative Analysis by Spot Counting on Origami Paper-Based Device for Endpoint Detection in Titrimetric Analysis  

41. Use of Flow Field-Flow Fractionation and Single Particle Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry for Size Determination of Selenium Nanoparticles In a Mixture  

42. Effect of AgNO3 adding sequence on mechanical and antimicrobial properties of peroxide prevulcanized natural rubber

43. Adsorption of water-extractable proteins in natural rubber latex serums by poly(methyl methacrylate)/polyethyleneimine core-shell nanoparticles

44. Synthesis of Thermoresponsive Copolymers with Tunable UCST-Type Phase Transition Using Aqueous Photo-RAFT Polymerization

45. Chitosan/alginate composite porous hydrogels reinforced with PHEMA/PEI core–shell particles and pineapple-leaf cellulose fibers: their physico-mechanical properties and ability to incorporate AgNP 

46. Glucose-installed biodegradable polymeric micelles for cancertargeted drug delivery system: synthesis, characterization and in vitro evaluation 

47. Chitosan-functionalised poly(2-hydroxyethyl methacrylate) core-shell microgels as drug delivery carriers: salicylic acid loading and release

48. Chitosan/xanthan gum porous scaffolds incorporated with in-situ-formed poly(lactic acid) particles: Their fabrication and ability to adsorb anionic compounds

49. Synthesis of crosslinked poly(methacrylic acid) shell/lipid core colloidal nanoparticles via L-in-Lm interfacial polymerization and their pH responsiveness 

50. Chitosan/carboxymethylcellulose-stabilized poly(lactide-co-glycolide) particles as bio-based drug delivery carriers

51. Glucose-installed, SPIO-loaded PEG-b-PCL micelles as MR contrast agents to target prostate cancer cells  

52. Heat-enhancing aggregation of gold nanoparticles combined withloop-mediated isothermal amplification (HAG-LAMP) for Plasmodium falciparum detection

53. Anion-templated assembly of multinuclear copper(II)–triazole complexes

54. Dinickel(II) complexes with pyridine-substituted bis(triazolylmethyl)amine ligands: Structures and magnetic properties

55. Mechanistic Insights into HCO2H Dehydrogenation and CO2 HydrogenationCatalyzed by Ir(Cp*) Containing Tetrahydroxy Bipyrimidine Ligand: TheRole of Sodium and Proton Shuttle 

56. Oxidative dehalogenation and denitration by a flavin-dependentmonooxygenase is controlled by substrate deprotonation

57. Aryl C–O oxidative addition of phenol derivatives to nickel supported byan N-heterocyclic carbene via a Ni0 five-centered complex

58. Nickel-mediated cross-coupling via C–O activation assisted byorganoaluminum

59. The Mechanism of Sugar C-H Bond Oxidation by a Flavoprotein OxidaseOccurs by a Hydride Transfer Before Proton Abstraction

60. Insights into the Regioselectivity of Hydroheteroarylation of Allylbenzenewith Pyridine Catalyzed by Ni/AlMe3 with N-Heterocyclic Carbene:The Concerted Hydrogen Transfer Mechanism

61. Resistance to the ‘‘last resort’’ antibiotic colistin: a single-zincmechanism for phosphointermediate formation in MCR enzymes

62. Antimicrobial, antimalarial, and cytotoxic substances from the insectpathogenic fungus Beauveria asiatica BCC 16812 

63. Hydroxyl-Terminated Saponified Natural Rubber Based on the H2O2/P25-TiO2 Powder/UVC-Irradiation System

64. Impact of non-rubber components on the branching structure and the accelerated storage hardening in Hevea rubber

65. Reducing and stabilizing the viscosity of natural rubber by using sugars: interference of the Mailard reaction between proteins and sugars  

66. Double electron donor modification on di-anchoring type organic dyes as the efficient dye-sensitized solar cells

67. Effects of double electron donors on new emitters particularly for TADF type organic light emitting diodes

68. Antibacterial efficiency of microporous hypercrosslinked polymer conjugated with biosynthesized silver nanoparticles from Aspergillus niger  

69. การเตรียมคอลลอยด์ของอนุภาคนาโนทองคาในสารชีวภาพ ด้วยกระบวนการจุดติดพลาสมาในของเหลว และศึกษาผลของชนิดของพอลิเมอร์ชีวภาพต่อความเข้ากันได้กับเซลล์และฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง 

70. การสังเคราะห์นาโนคาร์บอนที่อุดมไปด้วยหมู่อะมิโน ด้วยกระบวนการจุดติดพลาสมาในของเหลว สำหรับใช้เป็นตัวดูดซับไอออนของโลหะทรานซิชัน

71. การสังเคราะห์นาโนคาร์บอนสำหรับใช้ในแบตเตอรี่ลิเทียม-แอร์ ด้วยกระบวนการจุดติดพลาสมาในของเหลว  

72. Bis-BODIPY linked-triazole based on catechol core for selective dual detection of Ag+ and Hg2+ 

73. A simple method using two-step hot embossing technique with shrinking for fabrication of cross microchannels on PMMA substrate and its application to electrophoretic separation of amino acids in functional drinks  

74. Development of a solid-phase extraction method with simple MEKC-UV analysis for simultaneous detection of indole metabolites in human urine after administration of indole dietary supplement

75. Development of a sequential injection-liquid microextraction procedure with GC-FID for analysis of short-chain fatty acids in palm oil mill effluent 

76. Development of a Simple Reversible-Flow Method for Preparation of Micron-Size Chitosan- Cu(II) Catalyst Particles and Their Testing of Activity 

77. One-incubation one-hour multiplex ELISA enabled by aqueous two-phase systems 

78. Rapid measurement of indole levels in Brassica vegetables using one millilitre binary organic extraction solvent and capillary electrophoresis-UV analysis 

79. Experimental determination of phase ratio of C8 columns employing retention factors and octane-mobile phase partition coefficients of homologous series of linear alkylbenzenes 

80. Kinetic Analysis of Unimolecular Reactions Following the Addition of the Hydroxyl Radical to 1,1,2-Trifluoroethene  

81. (−)-Kusunokinin as a Potential Aldose Reductase Inhibitor: Equivalency Observed via AKR1B1 Dynamics Simulation

82. Oxiranyl remote anions from epoxy cinnamates and their application towards the synthesis of a,b-epoxy-g-butyrolactones  

83. Green and sustainable zero-waste conversion of water hyacinth (Eichhornia crassipes) into superior magnetic carbon composite adsorbents and supercapacitor electrodes

84. Efficiency enhancement of perovskite solar cells by using Ag- or Ag-Cu composite-doped surface passivation of the electron transport layer  

85. Chemical modification of natural rubber in latex stage for improvedthermal, oil, ozone and mechanical properties

86. Improvement of mechanical and impact performance of poly(lactic acid) by renewable modified natural rubber

87. Simple and equipment-free paper-based device for determination of mercury in contaminated soil

88. WinMLR program for the determination of sorbic and benzoic acids in food samples

89. Development of a microfluidic membraneless vaporization flow system for trace analysis of arsenic  

90.  Mixed mode monolithic sorbent in pipette tip for extraction of ractopamine and clenbuterol prior to analysis by HPLC-UV and UHPLC-Q ExactiveTM Plus Orbitrap MS 

91. Contactless conductivity sensor as detector for microfluidic paper-based analytical device with application to unique rapid method for quantifying sulfite preservative  

92. Novel dual-sensor for creatinine and 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine using carbon-paste electrode modified with molecularly imprinted polymers and multiple-pulse amperometry  

93. Gold leaf electrochemical sensors: applications and nanostructure modification

94. Paper device for distance-based visual quantification of sibutramine adulteration in slimming products

95. Novel amino-containing molecularly-imprinted polymer coating on magnetite-gold core for sensitive and selective carbofuran detection in food

96. Applying Nanomaterials to Modern Biomedical Electrochemical Detection of Metabolites, Electrolytes, and Pathogens

97. Porous silsesquioxane cage and porphyrin nanocomposites: sensing and adsorption for heavy metals and anions 

98. การควบคุมโครงสร้างแบบง่ายของอนุภาคพอลิเมอร์ซิงค์ออกไซด์ขนาดนาโน ผ่านกระบวนการมินิอิมัลชันพอลิเมอไรเซชัน: อิทธิพลของกลไกทางจลศาสตร์และการป้องกันรังสี UV 

99. Heat-enhancing aggregation of gold nanoparticles combined with loop-mediated isothermal amplification (HAG-LAMP) for Plasmodium falciparum detection

100. A Concise Review on Design and Control of Structured Natural Rubber Latex Particles as Engineering Nanocomposites

 

space.png
space.png
Department of Chemistry
Copyright

backtotop.png

 

Faculty of Science, Mahidol UniversityRama Road, RatchathewiBangkok 10400 THAILANDTel: +66.(0)-2201-5110-2 Fax: +66.(0)-2354-7151

E-mail : scchemistry@mahidol.ac.th

Copyright © 2009 - 2010 byDepartment of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University.All Rights Reserved.
 alt= facebook.png