อาคารเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
Tel: 02-2201-5110-3 
Fax: 02-354-7151
E-mail : scchemistry@mahidol.ac.th