past activities

รายละเอียดโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาMUChemExs: Explore Experience Experiment”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นมาระยะเวลากว่า 60 ปี โดยมีพันธกิจในการพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ให้แก่ประเทศไทย และเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการเรียน การสอน และงานวิจัยชั้นแนวหน้าในระดับชาติและนานาชาติมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่อย่างไรก็ดีภาควิชาเคมีได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการต่อยอดและพัฒนาบุคลกรที่เป็นกำลังสำคัญในอนาคต โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดอมรมเชิงปฏิบัติการ “MUChemExs: Explore Experience Experiment” ให้กับครู นักเรียนและผู้สนใจมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีทั้งจากนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสถานศึกษาที่เข้าร่วม กิจกรรมที่จัดขึ้นมีส่วนช่วยส่งเสริมการสร้างประสบการณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการทดลองที่ใช้เทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัย ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง พร้อมทั้งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ค้นหา และพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการ พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัยพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์สูง

กิจกรรมที่ผ่านมา

ครั้งที่ 1   โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม  วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น.

ครั้งที่ 2   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี            วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น.

ครั้งที่ 3   โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     วันพุธที่ 8 และวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น.

ครั้งที่ 4   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี            วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ครั้งที่ 5   โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ครั้งที่ 6   โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 2565  เวลา 8.30 – 16.30 น.    

ครั้งที่  7  โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565  เวลา 8.30 – 16.30 น. 

ติดต่อประสานงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ธันฐภัทร์ บุญช่วย       อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ      

คุณปิยธิดา เลิศช่ำชองกุล             หัวหน้างานธุรการ ภาควิชาเคมี    เบอรโทรศัพท์  02-2015110-3

รายละเอียดเพิ่มเติม