หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร 2561)

โครงสร้างหลักสูตร
สำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาโท
๑. หมวดวิชาบังคับ ๒๐ หน่วยกิต ๑. หมวดวิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ๒. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๓. วิทยานิพนธ์ ๘๘ หน่วยกิต ๓. วิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า ๗๔ หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต

แผนการศึกษา: สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
วทคม ๖๘๐ เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต
วทคม ๖๓๒ สัมมนาพอลิเมอร์ ๒ ๒ (๒-๐-๔) การสอบวัดคุณสมบัติ
วทคม ๖๓๘ แนวโน้มของอุตสาหกรรม พอลิเมอร์ ๑ (๑-๐-๒)/td> รวม ๖ หน่วยกิต
รวม ๖ หน่วยกิต
วทคม ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๑๐ (๐-๓๐-๐) วทคม ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๑๐ (๐-๓๐-๐)
รวม ๑๐ หน่วยกิต รวม ๑๐ หน่วยกิต
วทคม ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๑๐ (๐-๓๐-๐) วทคม ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๖ (๐-๑๘-๐)
รวม ๑๐ หน่วยกิต รวม ๖ หน่วยกิต

แผนการศึกษา: สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
วทคม ๖๘๐ เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)/td> วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต
วทคม ๕๒๔ การตรวจลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ ๒ (๒-๐-๔) วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต
วทคม ๕๙๖ วิทยากระแสและกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ ๒ (๒-๐-๔) รวม ๘ หน่วยกิต
วทคม ๕๔๓ ฟิสิกส์พอลิเมอร์ ๓ (๓-๐-๖)
วทคม ๕๖๕ เทคนิคในวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ๒ (๐-๖-๒) รวม ๑๒ หน่วยกิต
วทคม ๖๓๒ เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) วทคม ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๑๐ (๐-๓๐-๐)
วทคม ๖๘๐ สัมมนาพอลิเมอร์ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๖๓๘ แนวโน้มอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ ๑ (๑-๐-๒)
สอบวัดคุณสมบัติ
รวม ๖ หน่วยกิต รวม ๑๐ หน่วยกิต
วทคม ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๑๐ (๐-๓๐-๐) วทคม ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๑๐ (๐-๓๐-๐)
รวม ๑๐ หน่วยกิต รวม ๑๐ หน่วยกิต
วทคม ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๑๐ (๐-๓๐-๐) วทคม ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘ (๐-๒๔-๐)
รวม ๑๐ หน่วยกิต รวม ๘ หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัยขั้นสูง เพื่อสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มีความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้นำทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

๒. EXPECTED LEARNING OUTCOMES (ELOS)

ELO 1 อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติและกระบวนการแปรรูปของพอลิเมอร์ทั้งด้านเคมีและกายภาพ
ELO 2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการสังเคราะห์ ดัดแปรและแปรรูปพอลิเมอร์
ELO 3 แสดงทักษะปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแก้ปัญหาในกระบวนการวิจัย
ELO 4 สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพและแสดงความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ELO 5 ประเมินความรู้และข้อมูลในวารสารและบทความที่เกี่ยวกับพอลิเมอร์
ELO 6 ออกแบบวิธีวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถแก้ปัญหาด้านวัสดุพอลิเมอร์ของประเทศได้

๓. หมวดวิชาบังคับ
๓.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๐ หน่วยกิต

วทคม ๕๒๓ เคมีพอลิเมอร์ (๓ หน่วยกิต)

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบต่างๆ กลไก จลนพลศาสตร์ การควบคุมโครงสร้างโมเลกุลและน้ำหนักโมเลกุล การเกิดพอลิเมอร์ร่วม วิธีการเตรียมพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาเคมีของพอลิเมอร์  การเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ และการป้องกัน  ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ สารละลายพอลิเมอร์ ทฤษฎีและสมบัติ สมดุลวัฏภาค แผนภาพวัฏภาค และการประยุกต์

วทคม ๕๒๔ การตรวจลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ (๒ หน่วยกิต)

ภาพรวมเทคนิคโดยทั่วไปของการวิเคราะห์โครงสร้างและลักษณะเฉพาะของวัสดุพอลิเมอร์ การวิเคราะห์โครงสร้างระดับโมเลกุล การทดสอบการละลาย ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ การวิเคราะห์ทางเคมี เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ตามขนาดโมเลกุล ตามการจัดเรียงโครงสร้างระดับโมเลกุล ตามลักษณะพื้นผิวและเทคนิคเฉพาะทางสำหรับการวิเคราะห์พอลิเมอร์พิเศษ

วทคม ๕๔๓ ฟิสิกส์พอลิเมอร์ (๓ หน่วยกิต)

โครงสร้างโมเลกุลของพอลิเมอร์ การจัดตัวของโมเลกุลพอลิเมอร์ในสถานะของแข็ง  โครงสร้างผลึก โครงสร้างสัณฐานพอลิเมอร์ รูปร่างต่างๆ ของผลึกพอลิเมอร์ การเกิดผลึก และการหลอมเหลวของพอลิเมอร์ โครงสร้างเรียงตัว สมบัติหยุ่นหนืด การคืบ การผ่อนคลายความเค้นและสมบัติพลวัต  อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะของพอลิเมอร์ ความสมมูลของเวลาและอุณหภูมิ สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงกลทั่วไปของพอลิเมอร์ พฤติกรรมการเปลี่ยนรูปและขนาดของพอลิเมอร์ พฤติกรรมการแตกหักของพอลิเมอร์ ความแข็งแรงของพอลิเมอร์ 

วทคม ๕๖๕ เทคนิคทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (๒ หน่วยกิต)

การทำให้สารมอนอเมอร์มีความบริสุทธิ์ การสังเคราะห์สารพอลิเมอร์ด้วยกลไกแบบอนุมูลอิสระโดยกระบวนการแบบบัลค์และแบบอิมัลชัน การหาน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ด้วยเครื่องเจลเพอร์มิเอชันโครมาโทรกราฟี การวิเคราะห์ปัจจัยทางความร้อนที่มีผลต่อสารพอลิเมอร์โดยใช้เครื่องเทอร์มอลกราวิเมตริกแอนนาไลซิส และเครื่องดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอรีมิเตอร์ การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ด้วยเครื่องฟูเรียทรานสฟอร์มอินฟาเรดสเปกโตรสโคปี ศึกษาสภาพพื้นผิวของพอลิเมอร์โดยใช้เทคนิคอะตอมมิกฟอร์ซไมโครสโคปี การทดสอบสมบัติเชิงกลของสารพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคนาโนอินเดนเตชั่นและการทดสอบแรงดึง ศึกษาการกัดกร่อนของสารพอลิเมอร์

วทคม ๕๘๘ สัมมนาพอลิเมอร์ ๑ (๒ หน่วยกิต)

กระบวนการใหม่ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ เทคนิคการวิเคราะห์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัด การดัดแปรพอลิเมอร์แบบใหม่ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีสมบัติพิเศษ พอลิเมอร์ที่ไวต่อการกระตุ้น การเตรียมหรือผลิตพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สารเติมแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สารชนิดใหม่ช่วยกระบวนการผสมและการแปรรูป คุณธรรมและจริยธรรมในการสืบค้นและการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 

วทคม ๕๙๖ วิทยากระแสและกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ (๒ หน่วยกิต)

นิยามของวิทยากระแส  ชนิดของการเปลี่ยนขนาดและรูปร่าง พฤติกรรมการไหลแบบนิวโตเนียน และนอนนิวโตเนียน สมบัติหยุ่นหนืด การวัดสมบัติการไหล การไหลภายใต้แรงเฉือนแบบแกว่ง การไหลภายใต้แรงเฉือนแบบสม่ำเสมอ การวิเคราะห์ตัวอย่างผลการทดสอบสมบัติการไหล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผสมและแปรรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์

วทคม ๖๓๒ เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง (๓ หน่วยกิต)

ความก้าวหน้าทางด้านเคมีของปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันพอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันความก้าวหน้าด้านการตรวจลักษณะพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาในลาเท็กซ์ ปฏิกิริยาในสภาวะหลอม การอัดรีดเชิงปฏิกิริยา

วทคม ๖๓๘ แนวโน้มของอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ (๑ หน่วยกิต)

การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพอลิเมอร์  เยี่ยมชมสถานประกอบการ  ฝึกปฏิบัติจริงในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์

วทคม ๖๘๐ สัมมนาพอลิเมอร์ ๒ (๒ หน่วยกิต)

การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีสมบัติพิเศษหลายชนิด เทคนิคการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบก้าวหน้า เทคนิคการวิเคราะห์พอลิเมอร์แบบใหม่ การดัดแปรพอลิเมอร์แบบใหม่ พอลิเมอร์ที่ไวต่อการกระตุ้น การเตรียมหรือผลิตพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พอลิเมอร์ทางชีวการแพทย์ พอลิเมอร์จากธรรมชาติ สารเติมแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สารชนิดใหม่ช่วยกระบวนการผสมและการแปรรูป คุณธรรมและจริยธรรมในการสืบค้นและการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ

๓.๒ สำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาโท ๖ หน่วยกิต

วทคม ๖๓๒ เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง (๓ หน่วยกิต)

ความก้าวหน้าทางด้านเคมีของปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันพอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันความก้าวหน้าด้านการตรวจลักษณะพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาในลาเท็กซ์ ปฏิกิริยาในสภาวะหลอม การอัดรีดเชิงปฏิกิริยา

วทคม ๖๓๘ แนวโน้มของอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ (๑ หน่วยกิต)

การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพอลิเมอร์  เยี่ยมชมสถานประกอบการ  ฝึกปฏิบัติจริงในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์

วทคม ๖๘๐ สัมมนาพอลิเมอร์ ๒ (๒ หน่วยกิต)

การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีสมบัติพิเศษหลายชนิด เทคนิคการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบก้าวหน้า เทคนิคการวิเคราะห์พอลิเมอร์แบบใหม่ การดัดแปรพอลิเมอร์แบบใหม่ พอลิเมอร์ที่ไวต่อการกระตุ้น การเตรียมหรือผลิตพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พอลิเมอร์ทางชีวการแพทย์ พอลิเมอร์จากธรรมชาติ สารเติมแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สารชนิดใหม่ช่วยกระบวนการผสมและการแปรรูป คุณธรรมและจริยธรรมในการสืบค้นและการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ

๔. หมวดวิชาเลือก

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
วทคม ๕๒๖ การดัดแปรพอลิเมอร์ (๒ หน่วยกิต)

ระเบียบวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ หลักการทางสถิติเพื่อประยุกต์ในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง การแจกแจงความน่าจะเป็น การแระมาณค่าการทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคกำลังสองและการวิเคราะห์ความถี่ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเบี่ยงเบนของเส้นโค้งปรกติ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

วทคม ๕๒๖ การดัดแปรพอลิเมอร์ (๓ หน่วยกิต)

การดัดแปรพอลิเมอร์ด้วยวิธีทางเคมีและทางกายภาพ การผสมพอลิเมอร์ที่เป็นเนื้อเดียวกัน และการผสมที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ระบบพอลิเมอร์ผสมกับสารตัวเติมและสารเติมแต่ง สารที่ใช้ในการปรับสภาพที่ผิว พอลิเมอร์คอมโพสิทและระบบพอลิเมอร์กับสารเสริมแรง เส้นใยความแข็งแรงสูง

วทคม ๕๒๗ พอลิเมอร์คอลลอยด์ (๒ หน่วยกิต)

ที่มาและความสำคัญของพอลิเมอร์คอลลอยด์และลาเทกซ์ยางธรรมชาติ การสังเคราะห์พอลิเมอร์คอลลอยด์ (กลไกของอิมัลชันพอลิเมอร์ไรซ์เซชันและพอลิเมอร์ไรซ์เซชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) และลาเทกซ์ที่มีลักษณะเฉพาะ (เช่น อนุภาคแม่เหล็ก อนุภาคกลวง) สมบัติของพอลิเมอร์คอลลอยด์ (ความเสถียร และพฤติกรรมการไหล) การตรวจสอบลักษณะของอนุภาคคอลลอยด์ การปรับแต่งและการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์คอลลอยด์ 

วทคม ๕๕๐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง (๓ หน่วยกิต)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง การเสริมแรงยาง การผสมยาง การวัลคาไนซ์ยาง ยางผสม ความแข็งแรงและสมบัติเชิงพลวัตของยาง สารช่วยการแปรรูปยาง

วทคม ๕๙๗ กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง (๒ หน่วยกิต)

การผสมและการคอมพาวนด์พอลิเมอร์ กลไกการผสม เครื่องผสม หน้าที่ของเครื่องผสม เครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวและสกรูคู่ กระบวนการขึ้นรูปที่เกี่ยวข้องกับการอัดรีด การเป่าฟิล์ม การฉีดหล่อ การเป่าหล่อและการอัดหล่อ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการแปรรูป โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ที่มีการพัฒนาใหม่ 

วทคม ๕๙๘ วัสดุนาโน (๒ หน่วยกิต)

สมบัติเฉพาะตัวของวัสดุนาโน แนวคิดพื้นฐานในการสร้างวัสดุนาโน วัสดุฟิล์มนาโน วัสดุไฟเบอร์นาโน วัสดุนาโนคาร์บอน วัสดุนาโนคอมโพสิต การพิสูจน์อัตลักษณ์วัสดุนาโน การประยุกต์ใช้วัสดุนาโน ประเด็นความปลอดภัยของวัสดุนาโน

วทคม ๖๓๓ ฟิสิกส์พอลิเมอร์ขั้นสูง (๒ หน่วยกิต)

พฤติกรรมการผ่อนคลายไดอิเล็กทริก การซึมผ่านและการผ่อนคลายแบบอื่นๆ สมบัติทางไฟฟ้า พอลิเมอร์นำไฟฟ้า พอลิเมอร์ตอบสนองไฟฟ้า พอลิเมอร์อินทรีย์เปล่งแสง

วทคม ๖๓๔ ผิวพอลิเมอร์ (๒ หน่วยกิต)

พื้นฐานทางเคมีและฟิสิกส์เชิงพื้นผิว การยึดติดและกาว ความเสียดทานและการสึกกร่อน การเคลือบผิว สมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับสมบัติเชิงพื้นผิวของพอลิเมอร์ สมบัติการขวางกั้น ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ การดัดแปรผิวของพอลิเมอร์ วิธีตรวจลักษณะของพื้นผิวเชิงปริมาณและคุณภาพ

วทคม ๖๓๕ พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิท (๒ หน่วยกิต)

อุณหพลศาสตร์ของความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ กระบวนการแยกวัฏภาค ชนิดและความสำคัญของผิวระหว่างวัฏภาคของพอลิเมอร์ สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสม การดัดแปรผิวระหว่างวัฏภาค ชนิดของพอลิเมอร์คอมโพสิทและการขึ้นรูป สมบัติของวัสดุที่ใช้เป็นเมทริกซ์และวัสดุเสริมแรง การยึดติดระหว่างพอลิเมอร์และเส้นใย กลศาสตร์ของการเสริมแรงของพอลิเมอร์คอมโพสิท การหาค่าความแข็งแรงของผิวระหว่างวัฏภาคของพอลิเมอร์คอมโพสิท

วทคม ๖๓๖ ทักษะจำเป็นสำหรับการทำวิจัยและการทำงาน (๒ หน่วยกิต)

ระเบียบวิธีและจริยธรรมการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล การเตรียมกราฟิกและการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์

วทคม ๖๓๗ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ำยางธรรมชาติ (๒ หน่วยกิต)

บทนำเกี่ยวกับยางธรรมชาติ องค์ประกอบของน้ำยางธรรมชาติ ชีวสังเคราะห์ของน้ำยางธรรมชาติ สมบัติที่โดดเด่นของยางธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะของน้ำยางธรรมชาติ โครงสร้างระดับจุลภาคของยางธรรมชาติ หมู่ฟังก์ชั่นในโมเลกุลยางธรรมชาติ การเกิดเจลและโครงสร้างแบบร่างแหในยางธรรมชาติ เสถียรภาพทางคอลลอยด์ของน้ำยางธรรมชาติ กระบวนการทำให้น้ำยางข้นและกระบวนการจุ่มน้ำยางธรรมชาติ การทดสอบเฉพาะของน้ำยาง การดัดแปรทางเคมีของน้ำยางธรรมชาติและการประยุกต์ งานวิจัยใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ำยางธรรมชาติ

วทคม ๖๓๙ พอลิเมอร์ชีวภาพ (๒ หน่วยกิต)

บทนำเกี่ยวกับพอลิเมอร์ชีวภาพ ความเป็นมา และความสำคัญ ความหมายและประเภทของพอลิเมอร์ชีวภาพ โครงสร้างทางเคมีและระบบโครงสร้างของโมเลกุลของพอลิเมอร์ชีวภาพ การดัดแปรพอลิเมอร์ชีวภาพให้ได้สมบัติและรูปร่างที่แตกต่างกัน วัสดุที่มีฐานมาจากพอลิเมอร์ชีวภาพ การประยุกต์พอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อการใช้งานในด้านต่างๆ

วทคม ๖๖๘ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (๒ หน่วยกิต)

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสะอาดและยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับวัสดุพอลิเมอร์ วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ฉลากสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ปรากฏใหม่ วัสดุพอลิเมอร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

๕. วิทยานิพนธ์

วทคม ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ (๔๘ หน่วยกิต)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

วทคม ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ (๓๖ หน่วยกิต)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

การกำหนดโจทย์วิจัย การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การนำเสนอเค้าโครงวิจัย การศึกษาวิจัยอย่างมีจริยธรรม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์และวิพากษ์ผลการวิจัย การนำผลการวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเรียบเรียงผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ การเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างมีจริยธรรมในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร 2555)

โครงสร้างหลักสูตร
สำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาโท
๑. วิชาบังคับ ๑๙ หน่วยกิต ๑. หมวดวิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๕ หน่วยกิต ๒. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๓. วิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต ๓. วิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต

แผนการศึกษา: สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี

แผนการศึกษา: สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี
ปีที่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
วทคม ๕๒๓ เคมีพอลิเมอร์ ๓ (๓-๐-๖) วทคม ๕๘๘ สัมมนาพอลิเมอร์ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๕๒๔ การตรวจลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ ๑ (๑-๐-๒) วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต
วทคม ๕๙๖ วิทยากระแสและกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๕๔๓ ฟิสิกส์พอลิเมอร์ ๓ (๓-๐-๖)
วทคม ๕๖๕ เทคนิคในวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ๒ (๐-๖-๒)
รวม ๑๑ หน่วยกิต รวม ๗ หน่วยกิต
วทคม ๖๘๐ สัมมนาพอลิเมอร์ ๒ ๒ (๒-๐-๔) การสอบวัดคุณสมบัติ
วทคม ๖๓๒ เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
วทคร ๕๑๘ ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒)
รวม ๖ หน่วยกิต
วทคม ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๔๘ (๐-๑๔๔-๐) วทคม ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๔๘ (๐-๑๔๔-๐)
รวม ๔๘ หน่วยกิต รวม ๔๘ หน่วยกิต
วทคม ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๔๘ (๐-๑๔๔-๐) วทคม ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๔๘ (๐-๑๔๔-๐)
รวม ๔๘ หน่วยกิต รวม ๔๘ หน่วยกิต

แผนการศึกษา: สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท

แผนการศึกษา: สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
ปีที่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
วทคม ๖๘๐ เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูงร์ ๓ (๓-๐-๖) วทคม ๕๘๘ สัมมนาพอลิเมอร์ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๕๒๔ การตรวจลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ ๑ (๑-๐-๒) วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต
วทคม ๕๙๖ วิทยากระแสและกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๕๔๓ ฟิสิกส์พอลิเมอร์ ๓ (๓-๐-๖)
วทคม ๕๖๕ เทคนิคในวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ๒ (๐-๖-๒)
รวม ๑๑ หน่วยกิต รวม ๗ หน่วยกิต
วทคม ๖๘๐ สัมมนาพอลิเมอร์ ๒ ๒ (๒-๐-๔) การสอบวัดคุณสมบัติ
วทคม ๖๓๒ เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
วทคร ๕๑๘ ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒)
รวม ๖ หน่วยกิต รวม ๖ หน่วยกิต
วทคม ๖๙๙ วิทยานิพนธ์์ ๓๖ (๐-๑๐๘-๐) วทคม ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๓๖ (๐-๑๐๘-๐)
รวม ๓๖ หน่วยกิต รวม ๓๖ หน่วยกิต
วทคม ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๓๖ (๐-๑๐๘-๐)/td> วทคม ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๓๖ (๐-๑๐๘-๐)
รวม ๓๖ หน่วยกิต รวม ๓๖ หน่วยกิต

๑. ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัยขั้นสูง เพื่อสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มีความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้นำทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

๒. EXPECTED LEARNING OUTCOMES (ELOS)

ELO 1 อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติและกระบวนการแปรรูปของพอลิเมอร์ทั้งด้านเคมีและกายภาพ
ELO 2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการสังเคราะห์ ดัดแปรและแปรรูปพอลิเมอร์
ELO 3 แสดงทักษะปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแก้ปัญหาในกระบวนการวิจัย
ELO 4 สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพและแสดงความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ELO 5 ประเมินความรู้และข้อมูลในวารสารและบทความที่เกี่ยวกับพอลิเมอร์
ELO 6 ออกแบบวิธีวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถแก้ปัญหาด้านวัสดุพอลิเมอร์ของประเทศได้

๓. หมวดวิชาบังคับ
๓.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๑๙ หน่วยกิต

วทคม ๕๒๓ เคมีพอลิเมอร์ (๓ หน่วยกิต))

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบต่างๆ กลไก จลนพลศาสตร์ การควบคุมโครงสร้างโมเลกุลและน้ำหนักโมเลกุล การเกิดพอลิเมอร์ร่วม วิธีการเตรียมพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาเคมีของพอลิเมอร์ การเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ และการป้องกัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ สารละลายพอลิเมอร์ ทฤษฎีและสมบัติ สมดุลวัฏภาค แผนภาพวัฏภาค และการประยุกต์

วทคม ๕๒๔ การตรวจลักษณะพอลิเมอร์ (๑ หน่วยกิต)

ภาพรวมเทคนิคโดยทั่วไปของการวิเคราะห์โครงสร้างและลักษณะเฉพาะของวัสดุพอลิเมอร์ การวิเคราะห์โครงสร้างระดับโมเลกุล การทดสอบการละลาย ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ การวิเคราะห์ทางเคมี เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ตามขนาดโมเลกุล ตามการจัดเรียงโครงสร้างระดับโมเลกุล ตามลักษณะพื้นผิวและเทคนิคเฉพาะทางสำหรับการวิเคราะห์พอลิเมอร์พิเศษ

วทคม ๕๙๖ วิทยากระแสและกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ (๒ หน่วยกิต)

นิยามของวิทยากระแส ชนิดของการเปลี่ยนขนาดและรูปร่าง พฤติกรรมการไหลแบบนิวโตเนียน และนอนนิวโตเนียน สมบัติหยุ่นหนืด การวัดสมบัติการไหล การไหลภายใต้แรงเฉือนแบบแกว่ง การไหลภายใต้แรงเฉือนแบบสม่ำเสมอ การวิเคราะห์ตัวอย่างผลการทดสอบสมบัติการไหล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผสมและแปรรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์

วทคม ๕๔๓ ฟิสิกส์พอลิเมอร์ (๓ หน่วยกิต)

โครงสร้างโมเลกุลของพอลิเมอร์ การจัดตัวของโมเลกุลพอลิเมอร์ในสถานะของแข็ง โครงสร้างผลึก โครงสร้างสัณฐานพอลิเมอร์ รูปร่างต่างๆ ของผลึกพอลิเมอร์ การเกิดผลึก และการหลอมเหลวของพอลิเมอร์ โครงสร้างเรียงตัว สมบัติหยุ่นหนืด การคืบ การผ่อนคลายความเค้นและสมบัติพลวัต อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะของพอลิเมอร์ ความสมมูลของเวลาและอุณหภูมิ สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงกลทั่วไปของพอลิเมอร์ พฤติกรรมการเปลี่ยนรูปและขนาดของพอลิเมอร์ พฤติกรรมการแตกหักของพอลิเมอร์ ความแข็งแรงของพอลิเมอร์

วทคม ๕๖๕ เทคนิคในวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (๒ หน่วยกิต)

การทำให้สารมอนอเมอร์มีความบริสุทธิ์ การสังเคราะห์สารพอลิเมอร์ด้วยกลไกแบบอนุมูลอิสระโดยกระบวนการแบบบัลค์และแบบอิมัลชัน การหาน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ด้วยเครื่องเจลเพอร์มิเอชันโครมาโทรกราฟี การวิเคราะห์ปัจจัยทางความร้อนที่มีผลต่อสารพอลิเมอร์โดยใช้เครื่องเทอร์มอลกราวิเมตริกแอนนาไลซิส และเครื่องดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอรีมิเตอร์ การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ด้วยเครื่องฟูเรียทรานสฟอร์มอินฟาเรดสเปกโตรสโคปี ศึกษาสภาพพื้นผิวของพอลิเมอร์โดยใช้เทคนิคอะตอมมิกฟอร์ซไมโครสโคปี การทดสอบสมบัติเชิงกลของสารพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคนาโนอินเดนเตชั่นและการทดสอบแรงดึง ศึกษาการกัดกร่อนของสารพอลิเมอร์

วทคม ๕๘๘ สัมมนาพอลิเมอร์ ๑ (๒ หน่วยกิต)

กระบวนการใหม่ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ เทคนิคการวิเคราะห์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัด การดัดแปรพอลิเมอร์แบบใหม่ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีสมบัติพิเศษ พอลิเมอร์ที่ไวต่อการกระตุ้น การเตรียมหรือผลิตพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สารเติมแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สารชนิดใหม่ช่วยกระบวนการผสมและการแปรรูป คุณธรรมและจริยธรรมในการสืบค้นและการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ

วทคม ๖๓๒ เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง (๓ หน่วยกิต)

ความก้าวหน้าทางด้านเคมีของปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันพอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันความก้าวหน้าด้านการตรวจลักษณะพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาในลาเท็กซ์ ปฏิกิริยาในสภาวะหลอม การอัดรีดเชิงปฏิกิริยา

วทคม ๖๘๐ สัมมนาพอลิเมอร์ ๒ (๒ หน่วยกิต)

การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีสมบัติพิเศษหลายชนิด เทคนิคการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบก้าวหน้า เทคนิคการวิเคราะห์พอลิเมอร์แบบใหม่ การดัดแปรพอลิเมอร์แบบใหม่ พอลิเมอร์ที่ไวต่อการกระตุ้น การเตรียมหรือผลิตพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พอลิเมอร์ทางชีวการแพทย์ พอลิเมอร์จากธรรมชาติ สารเติมแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สารชนิดใหม่ช่วยกระบวนการผสมและการแปรรูป คุณธรรมและจริยธรรมในการสืบค้นและการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ

วทคร ๕๑๘ ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (๑ หน่วยกิต)

คุณสมบัติของนักวิจัยที่ดี การค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ เคมี รังสี และไฟฟ้า จริยธรรมของนักวิจัย จริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์ และการทดลองสัตว์ในด้านวิทยาศาสตร์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา การกระทำผิดทางการวิจัย และคุณลักษณะของความรับผิดชอบและการอ้างอิงผลงานวิจัย เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย การอ่านบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การเขียนและวิเคราะห์ผลงานวิจัย และการร่างบทความสำหรับการตีพิมพ์

๓.๒ สำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาโท ๖ หน่วยกิต

วทคม ๖๓๒ เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง (๓ หน่วยกิต)

ความก้าวหน้าทางด้านเคมีของปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันพอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันความก้าวหน้าด้านการตรวจลักษณะพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาในลาเท็กซ์ ปฏิกิริยาในสภาวะหลอม การอัดรีดเชิงปฏิกิริยา

วทคร ๕๑๘ ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (๑ หน่วยกิต)

คุณสมบัติของนักวิจัยที่ดี การค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ เคมี รังสี และไฟฟ้า จริยธรรมของนักวิจัย จริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์ และการทดลองสัตว์ในด้านวิทยาศาสตร์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา การกระทำผิดทางการวิจัย และคุณลักษณะของความรับผิดชอบและการอ้างอิงผลงานวิจัย เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย การอ่านบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การเขียนและวิเคราะห์ผลงานวิจัย และการร่างบทความสำหรับการตีพิมพ์

วทคม ๖๘๐ สัมมนาพอลิเมอร์ ๒ (๒ หน่วยกิต)

การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีสมบัติพิเศษหลายชนิด เทคนิคการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบก้าวหน้า เทคนิคการวิเคราะห์พอลิเมอร์แบบใหม่ การดัดแปรพอลิเมอร์แบบใหม่ พอลิเมอร์ที่ไวต่อการกระตุ้น การเตรียมหรือผลิตพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พอลิเมอร์ทางชีวการแพทย์ พอลิเมอร์จากธรรมชาติ สารเติมแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สารชนิดใหม่ช่วยกระบวนการผสมและการแปรรูป คุณธรรมและจริยธรรมในการสืบค้นและการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ

๔. หมวดวิชาเลือก

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๕ หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
วทคร ๕๑๖ ชีวสถิติ (๓ หน่วยกิต)

ระเบียบวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ หลักการทางสถิติเพื่อประยุกต์ในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง การแจกแจงความน่าจะเป็น การแระมาณค่าการทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคกำลังสองและการวิเคราะห์ความถี่ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเบี่ยงเบนของเส้นโค้งปรกติ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

วทคม ๕๒๖ การดัดแปรพอลิเมอร์ (๓ หน่วยกิต)

การดัดแปรพอลิเมอร์ด้วยวิธีทางเคมีและทางกายภาพ การผสมพอลิเมอร์ที่เป็นเนื้อเดียวกัน และการผสมที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ระบบพอลิเมอร์ผสมกับสารตัวเติมและสารเติมแต่ง สารที่ใช้ในการปรับสภาพที่ผิว พอลิเมอร์คอมโพสิทและระบบพอลิเมอร์กับสารเสริมแรง เส้นใยความแข็งแรงสูง

วทคม ๕๒๗ พอลิเมอร์คอลลอยด์ (๒ หน่วยกิต)

ที่มาและความสำคัญของพอลิเมอร์คอลลอยด์และลาเทกซ์ยางธรรมชาติ การสังเคราะห์พอลิเมอร์คอลลอยด์ (กลไกของอิมัลชันพอลิเมอร์ไรซ์เซชันและพอลิเมอร์ไรซ์เซชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) และลาเทกซ์ที่มีลักษณะเฉพาะ (เช่น อนุภาคแม่เหล็ก อนุภาคกลวง) สมบัติของพอลิเมอร์คอลลอยด์ (ความเสถียร และพฤติกรรมการไหล) การตรวจสอบลักษณะของอนุภาคคอลลอยด์ การปรับแต่งและการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์คอลลอยด์

วทคม ๕๙๗ กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง (๓ หน่วยกิต)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง การเสริมแรงยาง การผสมยาง การวัลคาไนซ์ยาง ยางผสม ความแข็งแรงและสมบัติเชิงพลวัตของยาง สารช่วยการแปรรูปยาง

วทคม ๕๙๗ กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง (๒ หน่วยกิต)

การผสมและการคอมพาวนด์พอลิเมอร์ กลไกการผสม เครื่องผสม หน้าที่ของเครื่องผสม เครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวและสกรูคู่ กระบวนการขึ้นรูปที่เกี่ยวข้องกับการอัดรีด การเป่าฟิล์ม การฉีดหล่อ การเป่าหล่อและการอัดหล่อ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการแปรรูป โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ที่มีการพัฒนาใหม่

วทคม ๕๙๘ วัสดุนาโน (๓ หน่วยกิต)

สมบัติเฉพาะตัวของวัสดุนาโน แนวคิดพื้นฐานในการสร้างวัสดุนาโน วัสดุฟิล์มนาโน วัสดุไฟเบอร์นาโน วัสดุนาโนคาร์บอน วัสดุนาโนคอมโพสิต การพิสูจน์อัตลักษณ์วัสดุนาโน การประยุกต์ใช้วัสดุนาโน ประเด็นความปลอดภัยของวัสดุนาโน

วทคม ๕๕๐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง (๓ หน่วยกิต)

ชีวสังเคราะห์ของยางธรรมชาติ โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของยางธรรมชาติ ปฏิกิริยาของยางธรรมชาติ งานวิจัยใหม่เกี่ยวกับยางธรรมชาติ การเสริมแรงยาง การผสมยาง การวัลคาไนซ์ยาง ความแข็งแรงและสมบัติเชิงพลวัติของยาง ยางผสมและยางเทอร์โมพลาสติก

วทคม ๖๓๔ ผิวพอลิเมอร์ (๓ หน่วยกิต)

พื้นฐานทางเคมีและฟิสิกส์เชิงพื้นผิว การยึดติดและกาว ความเสียดทานและการสึกกร่อน การเคลือบผิว สมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับสมบัติเชิงพื้นผิวของพอลิเมอร์ สมบัติการขวางกั้น ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ การดัดแปรผิวของพอลิเมอร์ วิธีตรวจลักษณะของพื้นผิวเชิงปริมาณและคุณภาพ

วทคม ๖๓๕ พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิท (๓ หน่วยกิต)

อุณหพลศาสตร์ของความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ กระบวนการแยกวัฏภาค ชนิดและความสำคัญของผิวระหว่างวัฏภาคของพอลิเมอร์ สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสม การดัดแปรผิวระหว่างวัฏภาค เทคนิคสำหรับตรวจลักษณะเฉพาะของผิวระหว่างวัฏภาคของพอลิเมอร์ วิทยากระแสของพอลิเมอร์ผสม ชนิดของพอลิเมอร์คอมโพสิทและการขึ้นรูป สมบัติของวัสดุที่ใช้เป็นเมทริกซ์และสารเสริมแรงต่างๆ การยึดติดระหว่างพอลิเมอร์และเส้นใย กลศาสตร์ของการเสริมแรงของพอลิเมอร์คอมโพสิท การหาค่าความแข็งแรงของผิวระหว่างวัฏภาคของพอลิเมอร์คอมโพสิท

วทคม ๖๖๘ หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (๓ หน่วยกิต)

หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางด้านพอลิเมอร์

วทคม ๖๐๐ หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (๓ หน่วยกิต)

หัวข้องานวิจัยในปัจจุบัน

๕. วิทยานิพนธ์

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

วทคม ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ (๓๖/๔๘ หน่วยกิต)

การออกแบบและกำหนดโครงการวิจัย การเสนอเค้าโครงวิจัย การศึกษาวิจัยอย่างมีจริยธรรม การคัดกรองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์และวิพากษ์ผลการวิจัย การนำผลการวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเรียบเรียงผลวานวิจัยเพื่อเผยแพร่ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย