หัวหน้าภาควิชาเคมี

รองศาสตราจารย์ ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง
tienthong.tho@mahidol.ac.th
0-2201-5111

รองหัวหน้าภาควิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา เจียรพินิจนันท์
chutima.jia@mahidol.ac.th
0-2201-5144

อาจารย์ ดร. ทินกร เตียนสิงห์
tinnakorn.tie@mahidol.ac.th
0-2201-5130

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา อุไรสินธว์
kanchana.ura@mahidol.ac.th
0-2201-5125