ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญญาพร โตดี และนายนครินทร์ น้อยระแหง
ขอแสดงความยินดีกับ
นายกัจจานะ บุญปาลิต
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาเคมี ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ฯ

สัมมนาและกิจกรรม

Learning What Makes Catalysts Good

Researcher’s Life: How it started and how it’s going

Selective Catalytic Conversion of Xylose for Producing -based Lactic Acid over Aluminium-based Catalysts

สัมมนานักศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tunable Electrocatalytic Annulations of o-Arylalkynylanilines: Green and Switchable Syntheses of Skeletally Diverse Indoles

One-pot construction of diverse β-lactam scaffolds via the green oxidation of amines and its application to the diastereoselective synthesis of β-amino acids.

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ 10400
โทรรศัพท์ 0-2201-5110-3 
แฟกซ์ 0-2354-7151
อีเมล์  scchemistry@mahidol.ac.th