ทุนการศึกษา

1. มีทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนกว่า 300 ทุนต่อปี โดยมีทั้งทุนฉุกเฉิน ทุนรายปี และทุนต่อเนื่อง สำหรับนักศึกษาทุกคณะที่อยู่ในความดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงินรวม 1.5 – 3 ล้านบาทต่อปี ประกอบด้วยทุนดังต่อไปนี้

  1.1      ทุนคณะวิทยาศาสตร์ 

              – ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 

  1.2      ทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

  1.3      ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

  1.4      ทุนภายนอกจากมหาวิทยาลัย

              – ทุนภูมิพล

              – ทุนไทเบฟเวอเรจ จำกัด

              – ทุนโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม

              – ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

              – ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

              – ทุนบริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด

              – ทุนโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต

              – ทุนบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

              – ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

              – ทุนทุนจีอี

              – ทุนมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย

              – รางวัลนักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น

              – ทุนเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

              – ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนต์ไทย

              – ทุนองค์กรเภสัชกรรม

  1. ทุนโครงการศรีตรังทอง เป็นทุนต่อเนื่อง โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนและให้เงินเดือนแก่นักศึกษาที่ผ่านเข้าโครงการฯ เดือนละ 4,000 บาท ตลอด 4 ปี โดยไม่มีข้อผูกมัด ปีละ 100-120 ทุน เป็นเงินรวมกว่า 5 ล้านบาทต่อปี เพื่อดึงดูดนักเรียนเก่งที่สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ ให้เข้ามาเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์
  2. รางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดของชั้นปี ในสาขาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ที่สามารถมีผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ตลอดจนให้การสนับสนุนนักศึกษาที่ไปทำงานวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ จำนวน 13-20 รางวัล เป็นเงินรวม 500,000 บาทต่อปี
  3. ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในหลักสูตรพิสิฐวิธาน (Distinction Program) เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเป็นนักวิทยาศาสตร์ และมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป ได้รับการส่งเสริมด้านวิชาการและวิจัยอย่างเข้มข้น นักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรนี้สามารถสมัครเข้าโครงการ BSc.-PhD. เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้โดยไม่ต้องผ่านปริญญาโทก่อน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเรียนสำเร็จปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ได้ภายในเวลาเพียง 7-8 ปี นักศึกษาในโครงการนี้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไปยังมีโอกาสได้รับทุนไปศึกษาวิจัยหรือดูงานระยะสั้น 3 – 6 เดือน ณ สถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ จำนวน10 ทุนต่อปี เป็นเงิน 2 ล้านบาทต่อปี