Header_version_2_th_r10.jpg

     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ


รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  ภิญโญชีพ

หัวหน้าภาควิชาเคมี

 

ขอต้อนรับสู่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยจำนวนคณาจารย์ 46 ท่าน เจ้าหน้าที่ 20 ท่าน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 277 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี 220 คน โดยประมาณ ทำให้ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในภาควิชาเคมีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในด้านงานวิจัย คณาจารย์ประจำภาคมีความสนใจในด้านงานวิจัยที่หลากหลาย นับตั้งแต่ด้านเคมีพื้นฐานไปจนถึงเคมีประยุกต์ด้านต่างๆ ได้แก่ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกสืเชิงเคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์เชิงประยุกต์ ทำให้ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความหลากหลายทางด้านงานวิชาการและงานวิจัยสามารถตอบสนองความต้องการทั้งนักศึกษาที่ต้องการมาศึกษาต่อและทำวิจัย ไปจนถึงต่ออุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆที่สนใจ และด้วยการมีบุคคลากรและงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ทำให้บุคคลากรของภาควิชาได้รับรางวัลเชิญชูเกียรติมากมาย

หากท่านสนใจที่จะรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นด้านงานวิจัย รายชื่อคณาจารย์ หรืองานวิจัยที่อาจารย์ท่านนั้นดำเนินการอยู่ ท่านสามารถเข้าไปที่รายการต่างๆที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ หรือถ้าหากท่านอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ ที่เบอร์ 02-201 5110-2 ขอบคุณค่ะ

space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5110-3 
แฟกซ์ : 02-354-7151

อีเมล์ : scchemistry@mahidol.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png