Chem_th-01_1.jpg
     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » บุคคลากร » บุคคลากรสายสนับสนุน

บุคคลากรสายสนับสนุน


.jpg   .jpg
นางสาวกมลรัตน์ เลียบศิริ
นายเกษมสันต์ ดาราสูรย์
นางสาวชุลีกร ตระการกิจ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
kamonrat.lia@mahidol.ac.th             
sckda@mahidol.ac.th                   
chuleekorn.tra@mahidol.ac.th    
02.201.5124
02.201.5128
02.441.9816 ต่อ 1118 (ศาลายา)

 นางสาวณัฐพัชร์ สังเฉวก

นายธนาคม เสาะไธสง
นางสาวประภัสสร พิทยานุรักษ์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค         
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 
natthapat.sug@mahidol.ac.th
thanakom.soh@mahidol.ac.th
ppittayanurak@hotmail.com
02.201.5114 02.201.5128
02.441.9816 ต่อ 1135 (ศาลายา) นางสาวปิยธิดา เลิศช่ำชองกุล         
นายพิทักษ์  คำแหงพล            
นางสาวพึงพิศ คมประพันธ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 
piyathida.ler@mahidol.ac.th
pitak.kha@mahidol.ac.th peungpit@yahoo.com
02.201.5112 02.201.5113 02.201.5983

         
               
    
นางสาววีรวรรณ วัยวัฒน์
นางศศิมา มามีใหญ่
นางสาวสำเรียง บุญเที่ยง
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์   
ตำแหน่ง นักวิเคราห์นโยบายและแผน     
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
scwwa@mahidol.ac.th
sasima.mam@mahidol.ac.th
sammareang@hotmail.com
02.201.5124
02.201.5113 02.201.5114 นางสาวอาธัญญา ไชยสุกุมาร 
นางสาวอรนุช ธรรมยุติธรรม  
นางสาวอรปวีณ์ สีอูบ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
arthanya.cha@mahidol.ac.th
oranut.thu@mahidol.ac.th
ornpavee.seo@mahidol.ac.th
02.201.5113 02.201.5112 02.441.9816 ext. 1136 (ศาลายา)
space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02.201.5110-3 
แฟกซ์: 02.354.7151
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png