Header_version_2_th_r10.jpg

     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » บุคลากร » คณาจารย์ » ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.

ติดต่อ

ติดต่อ

โทรศัพท์: 02-441-9817 ต่อ 1161
โทรสาร: 02-441-0511
อีเมล์: taweechai.amo@mahidol.ac.th

ติดต่อ:
ห้อง SC4-211
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170

การศึกษา

การศึกษา

 • วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง  2532
 • Ph.D. University of Leeds  สหราชอาณาจักร  2537 

งานวิจัยที่สนใจ

งานวิจัยที่สนใจ

  โครงสร้าง สมบัติ และสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์กึ่งผลึกที่มีการเรียงตัวของโมเลกุลสูง
2. การปรับผิวของพอลิเมอร์ฟิล์ม และเส้นใยเพื่อการยึดติด รวมทั้งการประยุกต์ในลักษณะอื่น ๆ
3. วัสดุที่มีการซึมผ่านต่ำ
4. พอลิเมอร์คอมพอสิท (จากเส้นใยธรรมชาติ และนาโนคอมพอสิท) โดยเฉพาะเส้นใยจากใบสับปะรด (การแยกและการใช้ประโยชน์)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเส้นใยใบสับปะรด

Zuppar_Products-6-resize.png

Cosmetic_Packages_Product-resize.png

_2-resize.png

 

ตัวอย่างหนังเทียมที่ผลิตจากเส้นใยใบสับปะรด และยางธรรมชาติ 

Zuppar_Leather-2-resize.png

Zuppar_Leather-1-resize.png

รางวัลและผลงาน

รางวัลและผลงาน

รางวัล

 1. รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2543 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. อาจารย์ตัวอย่าง  คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจำปี 2554
 3. รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล  สาขาความเป็นครู มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจำปี 2554
 4. ศิษย์เก่าเกียรติยศ 50 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปี 2554
 5. รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) O (Originality) : สร้างสรรค์สิ่งใหม่ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558
 6. อาจารย์ตัวอย่าง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
 7. อาจารย์ตัวอย่าง  สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
 8. อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี 2562
  ผลงานmatichon.gif
 1. งานวิจัยเกราะกันกระสุน
 2. งานวิจัยหญ้าเทียม  (บทความในหนังสือพิมพ์ข่าวสด Khaosod.pdf)
 3. งานวิจัยด้านการแยก และใช้ประโยชน์เส้นใยจากใบสับปะรด
  (https://www.youtube.com/watch?v=rJuv8KUnnrA&t=242s)

ผลงานตีพิมพ์

ผลงานตีพิมพ์

หนังสือ

 1. เคมี เล่ม 1 แปลและเรียบเรียงจาก Chemistry โดย Raymond Chang 
 2. เคมี เล่ม 2 แปลและเรียบเรียงจาก Chemistry โดย Raymond Chang 
 3. Introduction to Molecular Motion in Polymers โดย R.A. Pethrick, T. Amornsakchai และ A.M. North

            Chang_1_Cover.jpg              Chang_2_Cover.jpg              MMotion_Cover1.jpg

Review โดย Professor Peter Budd, Manchester University ใน Chemistry World, July, 2011

  MMotion_Chemistry_World_3_Pages.jpg

MMotion_Book_Review_Resize.jpg  Review_Book_Peter_Budd3_Resized.jpg

 

บทความวิจัย

 Realising the Potential of Pineapple Leaf Fiber as Green and High-performance Reinforcement for Natural Rubber Composite with Liquid Functionalized Rubber Fibers and Polymers / September 2021


Chitosan/alginate composite porous hydrogels reinforced with PHEMA/PEI core–shell particles and pineapple-leaf cellulose fibers: their physico-mechanical properties and ability to incorporate AgNP
Journal of Polymer Research / May 2021

Sphere-like and flake-like ZnO immobilized on pineapple leaf fibers as easy-to-recover photocatalyst for the degradation of congo red
Journal of Environmental Chemical Engineering / April 2021

Effect of matrix orientation and fiber content on the properties of uniaxial pineapple leaf fiber – polypropylene composites
KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe / May 2020

Comparative study of pineapple leaf microfiber and aramid fiber reinforced natural rubbers using dynamic mechanical analysis
Polymer Testing / February 2020

Influence of fiber content on rheological and mechanical properties of pineapple leaf fibers-polypropylene composites prepared by twin-screw extrusion
Polymer Composites / 1 December 2019

T-shirt ink for one-step screen-printing of hydrophobic barriers for 2D- and 3D-microfluidic paper-based analytical devices
Talanta / 1 December 2019

Improvement of Stress Transfer in short Pineapple Leaf Fiber reinforced Nitrile Rubber
KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe / 2019

Effect of mastication time on the properties of stearic acid coated pineapple leaf fiber reinforced natural rubber
Key Engineering Materials / 2019

Revisiting the morphology, microstructure, and properties of cellulose fibre from pineapple leaf so as to expand its utilization
Sains Malaysiana / January 2019

Improving the adhesion between pineapple leaf fiber and natural rubber by using urea formaldehyde resin
Key Engineering Materials / 2019

Processing and properties of pineapple leaf fibers-polypropylene composites prepared by twin-screw extrusion
Polymer Composites / November 2018

Simple and green method for direct quantification of hypochlorite in household bleach with membraneless gas-separation microfluidic paper-based analytical device
Talanta / 1 September 2018

Utilization of cellulose microfiber from pineapple leaf as lipase immobilization support for highly retained activity, ease of separation and reusability
ScienceAsia / August 2018

Effects of polylactic acid and rPET minor components on phase evolution, tensile and thermal properties of polyethylene-based composite fibers
Polymers for Advanced Technologies / March 2018

Ptsn/go co-catalyst for quasi-solid-state dye sensitized solar cells
Solid State Phenomena / 2018

Thermo-oxidative stability and remarkable improvement in mechanical performance for styrenic-based elastomer composites contributed from silane-treated pineapple leaf fiber and compatibilizer
International Journal of Plastics Technology / 1 December 2017

Comparative study of natural rubber and acrylonitrile rubber reinforced with aligned short aramid fiber
Polymer Testing / December 2017

Characteristics and potential utilizations of starch from pineapple stem waste
Industrial Crops and Products / 15 October 2017

Lipase-catalyzed synthesis of sucrose monoester: Increased productivity by combining enzyme pretreatment and non-aqueous biphasic medium
Journal of Biotechnology / 10 October 2017

Comparative study of natural rubber/clay nanocomposites prepared from fresh or concentrated latex
Polymer Testing / October 2017

Interconnected open-channel carbon nanosheets derived from pineapple leaf fiber as a sustainable active material for supercapacitors
Industrial Crops and Products / 1 October 2017

Nanoporous carbon derived from agro-waste pineapple leaves for supercapacitor electrode
Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology / September 2017

Effect of preparation methods and carbon black distribution on mechanical properties of short pineapple leaf fiber-carbon black reinforced natural rubber hybrid composites
Polymer Testing / August 2017

Effect of mastication time on the low strain properties of short pineapple leaf fiber reinforced natural rubber composites
Polymer Testing / 1 February 2017

Improving the mechanical properties of short pineapple leaf fiber reinforced natural rubber by blending with acrylonitrile butadiene rubber
Polymer Testing / 1 February 2017

Pineapple leaf fiber: A high potential reinforcement for green rubber and plastic composites
Handbook of Composites from Renewable Materials / 1 January 2017

ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ

กลุ่มวิจัย

กลุ่มวิจัย

นักศึกษาปัจจุบัน

ปริญญาเอก          หลักสูตร  
1. นางสาวบุศราพร สุรจารุสาร   Polymer  
2. นางสาวณิชาภา กลิ่นธูปธำรง   Polymer  
3. นางสาวนิธินันท์ ศรีรวีโรจน์   Polymer  
4. นางสาวธนิษฐา อัครภูวดล   Polymer  
5. นายสรณ์ ดวงสุวรรณ   Polymer  
       
ปริญญาโท      
1. นายศุภวัฒน์ ลิขิตธีรการ   Polymer  
2. นายจิรพัฒน์ ชูฉัตร   Polymer  
3. นายสาธิต ไทยวัฒนานนท์   Polymer  

 

 

เครื่องมือวิจัย

1. เครื่องรีดขนาดห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ผลิตเส้นใย และฟิล์ม

Monofilament_Line_Resized.jpgFilm_Resized.jpg

2. ชุดลามิเนตเส้นใยสำหรับผลิตพรีเพร็ก

     Prepreg_Rolls_Resized.jpg     Lamination_Line_Resized.jpg     Fiber_Reels_Resized.jpg     

3. ชุดปรับผิวฟิล์ม และเส้นใยด้วยโคโรนา และพลาสมาความดันบรรยากาศ

งานสอน

งานสอน

เคมีทั่วไป 1

เนื้อหาหลักสูตร   SCCH1112554.pdf

บทที่ 1 โครงสร้างอะตอม

ส่วนที่ 1  GenCh111-2011-Atomic_Structure-Part1.pdf  

ส่วนที่ 2  GenCh111-2011-Atomic_Structure-Part2.pdf

บทที่ 2  พันธะเคมี

ส่วนที่ 1  GenCh111-2011-Bonding-Part1.pdf   ส่วนที่ 2  GenCh111-2011-Bonding-Part2.pdf

ส่วนที่  3  GenCh111-2011-Bonding-Part3.pdf   ส่วนที่ 4  GenCh111-2011-Bonding-Part4.pdf

space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5110-3 
แฟกซ์ : 02-354-7151

อีเมล์ : scchemistry@mahidol.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png