Chem_th-01_1.jpg
     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » ข่าว » กิจกรรม

กิจกรรมต.ค.
28
เรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Chemreo 2016 ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้อง L-03 และบริเวณรอบตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์(พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล  


ต.ค.
28
เรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Chemical 4.0   โดย ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Science & Innovation บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข.....


ต.ค.
03
ประกาศรับสมัครนักศึกษาปิญญาตรี/โท เพื่อรับทุนตามโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)   1. รายละเอียด 2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนฯ


ก.ย.
15
ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 15, 21 กันยายน 2559 ห้อง C309 ชั้น 3 ภาควิชาเคมี เพื่อ แนะนำแผนการเรียนในหลักสูตร การดูแลนักศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา รวมถึงการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหา      .....


ก.ย.
09
กิจกรรมพี่พบน้อง "แนะแนวการทำงานครั้งที่ 1/2559 " วันศุกร์ที่ 09-09-2559 เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเคมี(C118) 


พ.ค.
25
ภาควิชาเคมี ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเคมี ชั้นปีที่ 4 ขึ้น ในปีการศึกษา 2558 ขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณใต้ตึกกลม เวลา 17.00-21.00 น. ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาที่จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาเคมีจำนวนทั้งสิ้น 58 คน  การจัดงานปัจฉิมนิเทศนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้เกิดความภาคภูมิใจและมีความประทับใจต่อสถาบันการศึกษาของตนเอง รวมทั้งคณาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่น.....


พ.ค.
25
ภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   ได้จัดงาน    “การนำเสนอผลงานโครงงานวิจัยนักศึกษาเคมี ชั้นปีที่  4 ” ในวันพุธที่  25  พฤษภาคม  2559 ตั้งแต่เวลา  08.30 – 17.30 น.  ณ ห้อง  C309 C311 C318A  และ C318B   ตึกเคมี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานวิจัยของนักศึกษาในรายวิชา  SCCH 497 Project in Chemistry II และ SCCH 499 Undergraduate Thesis  และเพื่อให้นักศึก.....


พ.ค.
04
เมื่อวันพุธที่  4  พฤษภาคม  2559  ระหว่างเวลา 09.00-14.00 น.   ทางภาควิชาเคมี  ได้จัดงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ภาควิชาเคมีใน ณ บริเวณโถง อาคารเคมี ชั้น 1  โดยในงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เจริญชัยมงคลคาถา  และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตึกเคมีทั้ง 6 ชั้น และรับประทานอาหารกลางวัน ณ  บริเวณทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า ตึกเคมี.....

space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02.201.5110-3 
แฟกซ์: 02.354.7151
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png