Chem_th-01_1.jpg
     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » ข่าว » กิจกรรม

กิจกรรมส.ค.
20
วันเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ เป็นการเปิดห้องทดลองวิจัยต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจได้มีโอกาสเห็นวิถีชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ ในการทำการทดลองวิจัยที่แท้จริงในห้องปฏิบัติการเป็นอย่างไร ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการน านาชาติจำนวนมากของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีที่มาอย่างไร โดยนอกจากจะมีการสาธิตการทำวิจัยจริงในห้องปฏิบัติการแล้วยังมีนิทรรศการผลง านวิจัยเหล่านั้นตั้งแสดงประกอบ และมีคณาจารย์ นักว.....


ก.ค.
23
"สองชั่วโมงถ้าใส่ใจ ทำแล็บปลอดภัยตลอดปี" คณะกรรมการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเข้าฟังการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2551 ในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2551 เวลา 13:15 น. ณ ห้อง L04 โดยมีกำหนดการดังนี้ 13:15-13:30 ลงทะเบียน13:30-13:40 กล่าวนำโดย รศ.ดร. ปราณี ภิญโญชีพ (หัวหน้าภาควิชาเคมี)13.40-14.00 มาตรการความปลอดภัยในภาควิชาเคมี โดย รศ.ดร. ปทุมรัตน์ ตู้จินดา และ อ.ดร. วเรศ วีระสัย14:00-15:30 "รู้จักสารรู้จักปฏิ.....


มี.ค.
13
ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 (The Ninth Science Project Exhibition) ของนักศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ปีที่ 4 และรับฟังการเสวนาพิเศษ วิกฤติโลกร้อนกับพลังงานทางเลือก โดยผู้เชี่ยวชาญจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2551 เวลา 8.30-16.30 น. ตึกกลม L01-05 คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล พญาไท.....


ก.ย.
21
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของ รศ.ดร. สุจินต์ ชอบสงบ


ก.ย.
13
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับอาจารย์เคมี 4 ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2550ณ ห้อง 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำหรับ ผศ.ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์     รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ประเภทบริการ ประจำปี 2549 รศ.ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพานิชย์     รางวัล Young ASIAN Biotechnologist Prize 2006 ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์     รางวัลทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2550 จาก บริษัทลอรีอัล ประเทศไทย จำกั.....

space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02.201.5110-3 
แฟกซ์: 02.354.7151
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png