Chem_th-01_1.jpg
     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » ข่าว » กิจกรรม

กิจกรรมมี.ค.
09
  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า ภาควิชาเคมี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ logo "ครบรอบ 60 ปี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธุรการภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02 201 5112 - 3 ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/XohdwTNe5wQwbPG33  .....


ธ.ค.
12
กำหนดกำรกิจกรรม Senior Project Presentation First Semester 2017 และ กิจกรรม Chemistry Research Orientation 2017 (ChemReO 2017) วันพฤหัสที่ 21 ธันวำคม 2560 ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข 8.30 – 8.40 น. รองศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ภิญโญชีพ หัวหน้ำภำควิชำเคมี กล่ำวเปิดกิจกรรม Senior Project Presentation First Semester 2017 และ กิจกรรม Chemistry Research Orientation 2017 (ChemReO 2017) 8.40 – 8.50 น. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. พสิษฐ์ ภควัชร์ภำณุรัตน์ / อ.ดร. นพพร เรืองสุภำภิชำติ ชี้แจ.....


ก.ย.
05
งานปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 กันยายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท


ส.ค.
22
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ โดย อาจารย์นวพร สุขศิริวัฒน์    


ส.ค.
19
ขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี   


ส.ค.
16
       ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมงาน Big Cleaning Days in Chemistry  Laboratory วันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2560 กำหนดการ วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560   10.00 น. เบิกวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ณ ห้องธุรการภาควิชาเคมี 12.30 น. รวมพล ณ บริเวณห้องโถง อาคารเคมี ชั้น 1  12.45 - 13.00 น. พิธีเปิดงาน โดยหัวหน้าภาควิชาเคมี รศ.ดร. ปราณี ภิญโญชีพ และ รศ.ดร. เอกสิทธิ์ สมสุข 13.00 - 16.00 น. นักศึกษาทุกคนทำความสะ.....


ส.ค.
16
         ภาพกิจกรรมค่าพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 7 จัดระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2560 ณ ไร่ดาวเด่น รีสอร์ท จังหวัด สระบุรี      space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02.201.5110-3 
แฟกซ์: 02.354.7151
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png