TH_TOP_SARABUN.jpgheader_bar_picture_right.jpg
     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » นักศึกษา » ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา


ค้นหาข้อมูล นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต
จากตารางด้านล่างนี้

ระเบียนที่ - จาก

.

ชื่อ

นามสกุล

หลักสูตร

สาขา

อ.ที่ปรึกษา

Ph.Dฟิสิกส์เชิงเคมีอ.อรอุมา เขียวหวาน
ศุภราชแสงสวงค์Ph.Dเคมีวิเคราะห์อ.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
นัยรัตน์ศิริฤทธิไกรPh.Dพอลิเมอร์อ.กฤษฎา สุชีวะ
บานเย็นเตียงตั้งPh.Dพอลิเมอร์อ.กฤษฎา สุชีวะ
สำราญปราบภัยPh.Dเคมีอินทรีย์อ.พลังพล คงเสรี
อัจฉริยาสุนสินPh.Dเคมีอนินทรีย์อ.เอกสิทธิ์ สมสุข
จีราวรรณพรมจันทร์Ph.Dเคมีวิเคราะห์อ.ยุวดี เชี่ยววัฒนา
การุณย์สาดอ่อนPh.Dเคมีอินทรีย์อ.เทียนทอง ทองพันชั่ง
คมสันเทียนสมจิตรPh.Dเคมีอินทรีย์อ.พลังพล คงเสรี
พุทธพลคงสุขPh.Dเคมีอินทรีย์อ.พลังพล คงเสรี
วัชรินทร์สายน้ำใสPh.Dพอลิเมอร์อ.กฤษฎา สุชีวะ
มนตรีรัตนจันทร์ฉายPh.Dพอลิเมอร์อ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ฐิติรัตน์แม้นทิมPh.Dเคมีวิเคราะห์อ.ประพิณ
วิไลวรรณสมเชื้อPh.Dเคมีวิเคราะห์อ.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
อาทิตยาสามณฑาPh.Dเคมีวิเคราะห์อ.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
ศิริวัฒน์ระดาบุตรPh.Dพอลิเมอร์อ.สมบัติ
สุดารัตน์จินดาบถPh.Dเคมีอนินทรีย์อ.เอกสิทธิ์ สมสุข
ปุริมจารุจำรัสPh.Dเคมีวิเคราะห์อ.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
นพรัตน์วรพลาวุฒิPh.Dเคมีวิเคราะห์อ.ยุวดี เชี่ยววัฒนา
อุษารัตน์คำทับทิม Ph.Dเคมีวิเคราะห์อ.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
กนกพรเดชศรีM.Scเคมีอินทรีย์อ.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
กิตติยาศรีวิริยเลิศกุลM.Scเคมีอินทรีย์อ.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
วีระชัยศิลประกอบM.Scเคมีอินทรีย์อ.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
กิดาการรังสิโยภาสM.Scพอลิเมอร์อ.กัลยาณี สิริสิงห
มัลลิกาทิมหงิมM.Scเคมีอินทรีย์อ.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
ตีรณัตน์เพ็งอุบลPh.Dพอลิเมอร์อ.ปราณี ภิญโญชีพ
ชลธิชารัตนรุ่งชัยM.Scพอลิเมอร์อ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
อรวรรณสุภาพพรชัยM.Scพอลิเมอร์อ.ชูเดช
ธนิสรารัชต์สาลีสังข์M.Scพอลิเมอร์อ.ชาคริต สิริสิงห
กัลยานามศรีM.Scพอลิเมอร์อ.สมบัติ ธนะวันต์
อดุลย์นิ่มไพบูลย์Ph.Dพอลิเมอร์อ.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์
เกวลินแผ่นทองM.Scพอลิเมอร์อ.รัตนา
ยศวดีโชคอนันต์สมบัติM.Scพอลิเมอร์อ.ชาคริต สิริสิงห
มนุเชศวร์นิลวงษ์Ph.Dพอลิเมอร์อ.ชาคริต สิริสิงห
สุจิตราปรารถนาM.Scพอลิเมอร์อ.สุภา วิรเศรษฐ์
มาณวิกาบุญคงแก้วM.Scพอลิเมอร์อ.กัลยาณี สิริสิงห
นาถกานต์จิตต์จนะM.Scพอลิเมอร์อ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
มัณฑนาแพงผลM.Scพอลิเมอร์อ.รัตนา
สุมนมาลย์จันทร์เอี่ยม Ph.Dเคมีวิเคราะห์อ.ดวงใจ นาคะปรีชา
อาทิติยาสุขสะเกษM.Scเคมีวิเคราะห์อ.เอกสิทธิ์ สมสุข
พนิดาพันธุ์วิชาติกุลM.Scเคมีวิเคราะห์อ.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
จิรายุสิตานุรักษ์Ph.Dเคมีวิเคราะห์อ.ดวงใจ นาคะปรีชา
พีรทัตปิ่นพิทักษ์M.Scเคมีวิเคราะห์อ.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย
อัมพรแซ่กี้M.Scเคมีอินทรีย์อ.พลังพล คงเสรี
สุพิชญาเอี่ยมสอาดM.Scเคมีอินทรีย์อ.เทียนทอง ทองพันชั่ง
นคินทร์สุรพานิชPh.Dเคมีอินทรีย์อ.วิชัย ริ้วตระกูล
เนาวรัตน์กองคำPh.Dเคมีอินทรีย์อ.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา
ธนานัติมาท้วมM.Scเคมีเชิงฟิสิกส์อ.โศรยา พรสุวรรณ
พงษ์สิทธิ์ตังคณานุรักษ์Ph.Dเคมีเชิงฟิสิกส์อ.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์
วนัสนันท์วงศ์สุวรรณM.Scพอลิเมอร์อ.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
เกศรินจันทรสุนทรM.Scเคมีอินทรีย์อ.พลังพล คงเสรี
ตรีรีตน์ณะสิงห์M.Scเคมีวิเคราะห์อ.นงนุช
บุษราคัมจันทร์เพ็ญM.Scเคมีวิเคราะห์อ.นงนุช
ศิตบุญชูช่วยM.Scเคมีวิเคราะห์อ.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย
ต้องจิตศัตรูพินาศM.Scเคมีวิเคราะห์อ.วราภรณ์
ปัญจพรวงศ์วิทยากูลPh.Dพอลิเมอร์อ.ชาคริต สิริสิงห
วไลลักษณ์กำปั่นทองPh.Dพอลิเมอร์อ.กัลยาณี สิริสิงห
อานนท์ชัยสุริยเทพกุลPh.Dพอลิเมอร์อ.กฤษฎา สุชีวะ
สุพัฒนาประชาPh.Dเคมีอนินทรีย์อ.คัมภีร์ พรหมพราย
ปรียานุชประสพเนตรPh.Dพอลิเมอร์อ.ชาคริต สิริสิงห
นิจวรีย์วรรณาPh.Dเคมีอนินทรีย์อ.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย
พิศรแซ่เฮ้งPh.Dเคมีอนินทรีย์อ.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย
สิทธิกรจันทร์เจริญฤทธิ์Ph.Dเคมีอนินทรีย์อ.สุภาวดี เกียรติเสวี
บุษราพัฒนศิริPh.Dฟิสิกส์เชิงเคมีอ.วรรณพงษ์
เพิ่มยศวงษ์บัวงามPh.Dฟิสิกส์เชิงเคมีอ.อรอุมา เขียวหวาน
ธิติยามีชัย Ph.Dเคมีอนินทรีย์อ.เอกสิทธิ์ สมสุข
ศุภรินทรอนุพงศ์Ph.Dฟิสิกส์เชิงเคมีอ.อรอุมา เขียวหวาน
ภวิชย์พรช่วยทองM.Scพอลิเมอร์อ.กัลยาณี สิริสิงห
ชมพูนุชโชคบุญเปี่ยมM.Scพอลิเมอร์อ.สุภา วิรเศรษฐ์
จริยามาศอมรประไพพิศM.Scพอลิเมอร์อ.สมบัติ ธนะวันต์
ณัฐกุลกาญจนถาวรM.Scพอลิเมอร์อ.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
ดวงฤทัยศรีนุ่นM.Scพอลิเมอร์อ.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์
สมเกียรติเจนจบPh.Dพอลิเมอร์อ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
กาญจนากุศลสวัสดิ์M.Scพอลิเมอร์อ.ปราณี ภิญโญชีพ
ชลธิชาเนื่องนุชM.Scพอลิเมอร์อ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ลลิดาเจริญมากM.Scพอลิเมอร์อ.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
วีระชัยนาสัมพันธ์M.Scพอลิเมอร์อ.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
อฎิชญาจิวะพงศ์วิฑูรย์Ph.Dพอลิเมอร์อ.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
ธวัชชัยทองคงแก้วM.Scเคมีอินทรีย์อ.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
ณัฐพัชร์สังเฉวกM.Scเคมีอินทรีย์อ. ชุติมา**
ประทานพร ชวนประสิทธิ์M.Scเคมีวิเคราะห์อ.เอกสิทธิ์ สมสุข
ศศินันท์จรรยาM.Scเคมีวิเคราะห์อ.กาญจนา อุไรสินธว์
ณัฐพงษ์กุมพันธ์Ph.Dเคมีอนินทรีย์อ.เอกสิทธิ์ สมสุข
กาญจนา สงศิลาวัตM.Scเคมีวิเคราะห์อ.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
สุชาดาสัมฤทธิ์M.Scเคมีวิเคราะห์อ.ดวงใจ นาคะปรีชา
นันท์นภัส ลายทิพย์M.Scเคมีวิเคราะห์อ.วราภรณ์
เพิ่มพูน ใหม่โสภาM.Scเคมีวิเคราะห์อ.ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล
อุดมชัย เทวะเศกสรรค์M.Scเคมีวิเคราะห์อ.เอกสิทธิ์ สมสุข
สุกัญญา เทพวาทีM.Scเคมีวิเคราะห์อ.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย
ศักดา จันทร์กลั่นM.Scเคมีวิเคราะห์อ.นงนุช
ทรงยศเปรมจิตร์Ph.Dเคมีอินทรีย์อ.สุภาวดี เกียรติเสวี
วัชราภรณ์ทาหารPh.Dเคมีอินทรีย์อ.มนัส พรหมโคตร
ชลธิชามะสุใสPh.Dเคมีอินทรีย์อ.มนัส พรหมโคตร
จุฑารัตน์สุดจันทร์ฮามM.Scเคมีเชิงฟิสิกส์อ.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์
ณฐพรศรีบุญเรืองM.Scพอลิเมอร์อ.นิตยา รัตนโสม
สมปองเหล็กนุชM.Scพอลิเมอร์อ.กฤษฎา สุชีวะ
รัชนีวรรณศุทธางกูรM.Scพอลิเมอร์อ.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์
ปฐมพงศ์พันธ์กมลM.Scพอลิเมอร์อ.กฤษฎา สุชีวะ
ธีรชัยภูนิรันดร์M.Scเคมีอินทรีย์อ. มนัส พรหมโคตร
ประดับ มีสวัสดิ์M.Scเคมีวิเคราะห์อ.ยุวดี เชี่ยววัฒนา
ศดานันท์ เกิดโพชาM.Scเคมีวิเคราะห์อ.คัมภีร์ พรหมพราย
ฐิติกานต์สมบูรณ์Ph.Dฟิสิกส์เชิงเคมีอ.อรอุมา เขียวหวาน
วราภรณ์รัตนวิจารณ์Ph.Dพอลิเมอร์อ.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
สราวุธประเสริฐศรีPh.Dพอลิเมอร์อ.นิตยา รัตนโสม
ปัณณพัฒน์โชติมงคลทรัพย์Ph.Dเคมีอนินทรีย์อ.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย
ปิยวรรณ พันสีM.Scเคมีวิเคราะห์อ.ดวงใจ นาคะปรีชา
ปิยมาศ ศรีสมพันธ์M.Scเคมีวิเคราะห์อ.ทินกร เตียนสิงห์
พัชรินทร์ แก้วมาธิM.Scเคมีวิเคราะห์อ.เอกสิทธิ์ สมสุข
อัจจนา ขำทิพย์M.Scเคมีวิเคราะห์อ.เอกสิทธิ์ สมสุข
ธรารัตน์ มูลต๊ะM.Scเคมีวิเคราะห์อ.กาญจนา อุไรสินธว์
พันธุ์วดี วัฒนสินM.Scเคมีวิเคราะห์อ.ดวงใจ นาคะปรีชา
ศรีสุดา ปาทำมาM.Scเคมีวิเคราะห์อ.คัมภีร์ พรหมพราย
ปาริชาติ ภิรมจิตรผ่องM.Scเคมีวิเคราะห์อ.คัมภีร์ พรหมพราย
ณุจุฑา ธรรมสุเมธM.Scเคมีวิเคราะห์อ.ดวงใจ นาคะปรีชา
กรรณิกา สิทธิสุวรรณกุลM.Scเคมีวิเคราะห์อ.ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล
ศศิณิฎา คงแช่มดีM.Scเคมีวิเคราะห์อ.เอกสิทธิ์ สมสุข
นพดล มะโนเย็นM.Scเคมีวิเคราะห์อ.กาญจนา อุไรสินธว์
ศิริวรรณ พราบรรณ์M.Scเคมีวิเคราะห์อ.คัมภีร์ พรหมพราย
เกวลีน ท่วมกลางM.Scเคมีวิเคราะห์อ.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
ศิรินารถ ปรีชาM.Scเคมีวิเคราะห์อ.นงนุช
สิริพร ยศบรรเทิงM.Scเคมีวิเคราะห์อ.กาญจนา อุไรสินธว์
เหมือนฝัน ทองเต็มM.Scเคมีวิเคราะห์อ.วราภรณ์
กรรณิกาหัตถะปะนิตย์M.Scพอลิเมอร์อ.ชาคริต สิริสิงห
รัฐภูมิกาละM.Scพอลิเมอร์อ.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์
พรพิมลคงจำเนียรM.Scพอลิเมอร์อ.ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล
นวลอนงค์หาญลำพังM.Scพอลิเมอร์อ.ปราณี ภิญโญชีพ
ศมนตรังคธารM.Scพอลิเมอร์อ.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
วรรณิตาเลิศชีวานันท์M.Scพอลิเมอร์อ.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์
มัลลิกาพวงพันธ์M.Scพอลิเมอร์อ.รัตนา
บงกชกุลจิตร์M.Scพอลิเมอร์อ.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์
ยอดปรารถนาสมณะM.Scพอลิเมอร์อ.ชาคริต สิริสิงห
สุพัฒน์เจริญศิลป์M.Scพอลิเมอร์อ.ชาคริต สิริสิงห
สิรินันท์คมขำM.Scพอลิเมอร์อ.ปราณี ภิญโญชีพ
ฐิตินันท์ประดับแสงM.Scพอลิเมอร์อ.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
ดาลิบอับดุลรอมันM.Scพอลิเมอร์อ.ปราณี ภิญโญชีพ
ฐาปณีวงศ์ปรีดีM.Scพอลิเมอร์อ.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
ฐิตาพรขวัญประชาธรรมM.Scพอลิเมอร์อ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ปุญญารัสม์จันทชุมM.Scพอลิเมอร์อ.นิตยา รัตนโสม
วิสรินทร์นาควัชระM.Scพอลิเมอร์อ.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
ดลพวรรณตันวิลัยM.Scพอลิเมอร์อ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
กรรญาพรพุมดวงM.Scพอลิเมอร์อ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
วารุณีหาญทนงค์M.Scพอลิเมอร์อ.นิตยา รัตนโสม
อำนวยเลิศพันธวงศ์M.Scพอลิเมอร์อ.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
ศิริวัฒนาอะช่วยรัมย์M.Scพอลิเมอร์อ.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
นันทยา เก่งเขตร์กิจPh.Dพอลิเมอร์อ.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
เจษฎาโสตถิปิณฑะPh.Dเคมีเชิงฟิสิกส์อ.ศิวพร มีจู สมิธ
อรรจน์เอี่ยมประเสริฐPh.Dเคมีอินทรีย์อ.สุภาวดี เกียรติเสวี
อุราวดีราชกิจM.Scเคมีอินทรีย์อ.พลังพล คงเสรี
ดนุชพงศ์พิมพ์บุญมาM.Scเคมีอินทรีย์อ.พลังพล คงเสรี
รัฏฐาหนูราชM.Scเคมีอินทรีย์อ.พลังพล คงเสรี
กนกอรเวชกรณ์Ph.Dเคมีอินทรีย์อ.พลังพล คงเสรี
อัจฉราพรรณตันติปัญจพรM.Scเคมีอินทรีย์อ.พลังพล คงเสรี
ทัศพรแสวงผลM.Scเคมีอินทรีย์อ.ชุติมา คูหากาญจน์
นันทิยาบุญบำรุงM.Scเคมีอินทรีย์อ.ชุติมา เจียรพินิจนันท์
ภัทรพร สงวนสัตย์Ph.Dพอลิเมอร์อ.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
ชุติมาอุปถัมถ์Ph.Dฟิสิกส์เชิงเคมีอ.ศิวพร มีจู สมิธ
ศิวโรฒบุญราศรีPh.Dพอลิเมอร์อ.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
อธิปบุญบำรุงM.Scพอลิเมอร์อ.ชาคริต สิริสิงห
ปิยะวรรณพุกพันธุ์M.Scพอลิเมอร์อ.กัลยาณี สิริสิงห
ชาติชายสรฤทยางกูรM.Scพอลิเมอร์อ.จิตต์ลัดดา
จันทนามหัทธนาดุลย์M.Scพอลิเมอร์อ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
อุมาพรบุญโสมM.Scพอลิเมอร์อ.รัตนา
สุรชัยศิริพัฒน์M.Scพอลิเมอร์อ.ชาคริต สิริสิงห
พนิดาวิมุกติวรรณM.Scเคมีวิเคราะห์อ.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
ชญานี อรุณสมบูรณ์M.Scเคมีวิเคราะห์อ.ทินกร เตียนสิงห์
อธิตยา อารีย์M.Scเคมีวิเคราะห์อ.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย
นงลักษณ์ ขุนโอษฐ์M.Scเคมีวิเคราะห์อ.ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล
นงลักษณ์ตั้งไพศาลกุลPh.Dเคมีวิเคราะห์อ.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
มนตรีนามขจรPh.Dเคมีอนินทรีย์อ.เอกสิทธิ์ สมสุข
สาธรปานุมัติPh.Dพอลิเมอร์อ.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
กฤตภาสวงค์มาPh.Dเคมีอินทรีย์อ.เทียนทอง ทองพันชั่ง
อิรฟันมะแซสาอิPh.Dพอลิเมอร์-
สุกัญญาเหนือแสนPh.Dพอลิเมอร์-
จริยาแก้วเสน่หาPh.Dพอลิเมอร์-
บุญรัตน์รุ่งทวีวรนิตย์M.Scเคมีอินทรีย์อ.เทียนทอง ทองพันชั่ง
จักรพันธ์โสภณพงษ์M.Scเคมีอินทรีย์อ.เทียนทอง ทองพันชั่ง
สำเรียงบุญเที่ยงM.Scเคมีอินทรีย์อ.วิชัย ริ้วตระกูล
รังสินีเหมกูลM.Scเคมีอินทรีย์อ.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา
อรพรรณแสงเพ็งM.Scเคมีอินทรีย์อ.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา
อดิศักดิ์จตุพีรพัฒน์M.Scเคมีอินทรีย์อ.มนัส พรหมโคตร
วรรณีสุขบางนบM.Scเคมีอินทรีย์อ.วิชัย ริ้วตระกูล
ณัฐพลสมรรคนัฏM.Scเคมีอินทรีย์อ.ชุติมา คูหากาญจน์
ชัชวรินทร์ปูชัยM.Scเคมีเชิงฟิสิกส์อ.ศิวพร มีจู สมิธ
วรารัตน์วีระมงคลเลิศM.Scฟิสิกส์เชิงเคมี-
ปิยะฉัตรกนกหงษ์M.Scฟิสิกส์เชิงเคมี-
จักรวาฬยศถาวรกุลM.Scเคมีวิเคราะห์อ.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
พีรชาติ โต๊ะพานM.Scเคมีวิเคราะห์อ.กาญจนา อุไรสินธว์
ชนะศึก สุระสิทธิ์M.Scเคมีวิเคราะห์อ.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย
สุจิตราชมดงM.Scเคมีวิเคราะห์อ.นงนุช
กรุณา ปานเคลือบM.Scเคมีวิเคราะห์อ.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย
นัฎทินี สงนวลM.Scเคมีวิเคราะห์อ.คัมภีร์ พรหมพราย
ชนินทร์ เคทองM.Scเคมีวิเคราะห์อ.ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล
จารุวรรณ เมตตากุลพิทักษ์M.Scเคมีวิเคราะห์อ.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
ปาริฉัตต์ บริบูรณ์M.Scเคมีวิเคราะห์อ.กาญจนา อุไรสินธว์
กฤดิกุล วิเศษM.Scเคมีวิเคราะห์อ.ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล
อมลวรรณ สายะศิริM.Scเคมีวิเคราะห์อ.เอกสิทธิ์ สมสุข
ทรงพล สู่เสรีดำรงM.Scเคมีวิเคราะห์อ.คัมภีร์ พรหมพราย
ภัสสร พงษ์เสวีM.Scเคมีวิเคราะห์อ.นงนุช
ณัฏฐา วิริยะกุลM.Scเคมีวิเคราะห์อ.ดวงใจ นาคะปรีชา
สุทธิพงศ์ สายสาหร่ายM.Scเคมีวิเคราะห์อ.ดวงใจ นาคะปรีชา
ณัฐญา แสงงามรัตน์สกุลM.Scเคมีวิเคราะห์อ.ดวงใจ นาคะปรีชา
ปวีณ์นุช พรหมอ่อนM.Scเคมีวิเคราะห์อ.ดวงใจ นาคะปรีชา
อุษณา เที่ยงมณีM.Scเคมีวิเคราะห์อ.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
ธนกรเปลื้องกลางPh.Dเคมีวิเคราะห์-
จันทร์เพ็ญครุวรรณ์Ph.Dเคมีวิเคราะห์-
สายสุรีย์เสนีบุรพทิศM.Scพอลิเมอร์-
ศุภชัยงามใหญ่M.Scพอลิเมอร์-
ศิวพรกระต่ายM.Scพอลิเมอร์-
นิรินทร์ตั้นสกุลM.Scพอลิเมอร์-
ตรีชาดานำภานนท์M.Scพอลิเมอร์-
อสมากาฬภักดีM.Scพอลิเมอร์-
หทัยชนกบุญยังM.Scพอลิเมอร์-
ภูมิพัชร์ชนะภัยM.Scพอลิเมอร์-
กรรณิกากันพุดซาM.Scพอลิเมอร์-
สุนิสาส์แก้วสะอาดM.Scพอลิเมอร์-
คมพจน์จิตรเจริญกุลM.Scพอลิเมอร์-
สุธาพรยัคกุลM.Scพอลิเมอร์-
นริศรากิติศรีวรพันธุ์M.Scพอลิเมอร์-
ปรียานุชจันคงM.Scพอลิเมอร์-
เบญจวรรณสังข์มณีM.Scพอลิเมอร์-
ธรากรแจ่มวิถีเลิศM.Scพอลิเมอร์-
อชิรญาอวยสวัสดิ์M.Scพอลิเมอร์-
สรัญญาคูหาก้องเกียรติM.Scพอลิเมอร์-
อกนิษฐ์มะโนประเสริฐกุลM.Scพอลิเมอร์-
เจษฎาราษฎร์นิยมPh.Dเคมีอนินทรีย์อ.สุภาวดี เกียรติเสวี
เศรษฐ์สิริแหสุวรรณกิจPh.Dเคมีอนินทรีย์อ.ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล
NolanBatterleyM.Scเคมีอินทรีย์อ.วิชัย ริ้วตระกูล
ฐาปนีชาตรีนุวัฒน์M.Scพอลิเมอร์-
วัชระเกาะแก้วM.Scพอลิเมอร์-
ธนิดาอาภรณ์วิชานพM.Scพอลิเมอร์-
นฤวรรณมณีวาสM.Scพอลิเมอร์-
พลอยไพลินน้ำประสานไทยM.Scพอลิเมอร์-
พีระพงษ์โรจน์วณิชย์M.Scเคมีเชิงฟิสิกส์อ.อรอุมา เขียวหวาน
ระเบียบสุวรรณเพ็ชร์Ph.Dเคมีวิเคราะห์-
ณัฐนิกา บุตรบุญM.Scเคมีวิเคราะห์อ.ทินกร เตียนสิงห์
อำนวย เพชรประไพM.Scเคมีวิเคราะห์อ.วราภรณ์
สักรินทร์ดูอามันM.Scเคมีอินทรีย์อ.มนัส พรหมโคตร
เหมรัตน์กรีธาธรPh.Dเคมีอนินทรีย์อ.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย
ภรพิมลวงศ์มหาศิริกุลPh.Dเคมีอนินทรีย์อ.คัมภีร์ พรหมพราย
ศุภภิศักดิ์จตุรนต์รัศมีPh.Dเคมีอินทรีย์อ.วิชัย ริ้วตระกูล
กุลวดีดลโสภณPh.Dเคมีอินทรีย์อ.เทียนทอง ทองพันชั่ง
ศริญารัชจ์ธนสารสุรพงศ์Ph.Dเคมีอินทรีย์อ.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา
สินชัยโฉมงามPh.Dเคมีอินทรีย์อ.วิชัย ริ้วตระกูล
นภัสวรรณ์ชำนาญเวชPh.Dเคมีอินทรีย์อ.วิชัย ริ้วตระกูล
สุวลักษณ์ ทองสุทธิ์M.Scเคมี
กนกกาญจน์ ทองประสานคุณM.Scเคมี
ภัทรพล ภูมิรัตน์ M.Scเคมี
ทินภัทร พูลสวัสดิ์M.Scเคมี
พณิตตา รัตน์วิจิตต์เวชM.Scเคมี
ทัศนาภรณ์ อึ้งพิธตะกูลM.Scเคมี
วรกมล นาคเพชรพูลM.Scเคมี
สุชาจำปานนท์M.Scเคมี
ธนกร อุบลแย้มM.Scเคมี
ศศิกานต์ สีทาสังข์M.Scเคมี
ปัทมาพร ภู่พระอินทร์M.Scเคมี
ศศิกาญจน์ หาญประสิทธิ์M.Scเคมี
ดนุภัทร บัวแก้วM.Scเคมี
วิษุวัตทองพิชัยPh.Dเคมี
วรุณรัตน์ บูรณะกุลM.Scเคมี
บุศรินทร์สวัสดิ์ล้นM.Scเคมี
พีรพล จิรังคสกุลเดชM.Scเคมี
นภสร ชาบางM.Scเคมี
นภนต์นิลจันทร์M.Scเคมี
ธนกร วงษ์ลครM.Scเคมี
สุภาวดี ยะถาป่านM.Scเคมี
ชนม์ชนก บัวทองจันทร์M.Scเคมี
พัชรพล กาญจนรูจีM.Scเคมี
พวงทอง พวงแก้วPh.Dเคมี
อัจฉราพรรณ ตันติปัญจพรPh.Dเคมี
ชาญชัย เสริมใหม่Ph.Dเคมี
จำนวนระเบียนต่อหน้า
หน้าที่ จาก
space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02.201.5110-2
แฟกซ์: 02.354.7151
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png