Chem_th-01_1.jpg
     

สาขาวิชาเคมี


ชื่อหลักสูตร  : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
    
ชื่อปริญญา   

       ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
 
       ชื่อย่อ : วท.บ. (เคมี)   

      
หน่วยงานรับผิดชอบ   

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการเปิดสอน : หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 นี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาวิทยาศาสตร์รุ่นที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จนถึงปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 นี้ ใช้กับนักศึกษาวิทยาศาสตร์รุ่นที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปีการศึกษา 2559 

space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02.201.5110-3 
แฟกซ์: 02.354.7151
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png