Header_version_2_th_r10.jpg

     

การฝึกงาน


ข้อมูลการฝึกงานนักศึกษา สาขาเคมี ปีที่ 3 (สถิติปีการศึกษา 2556 , 2555, 2554 )
นักศึกษาเริ่มฝึกงาน ในช่วง 15 มีนาคม ถึง 15 สิงหาคม

ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน ระยะเวลา ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2554
การฝึกงาน รับ ไม่รับ รับ ไม่รับ รับ ไม่รับ
1 กรมควบคุมมลพิษ 20 มี.ค.-30 เม.ย.
(1 ½ เดือน)
2   1      
2 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 8 เม.ย. - 23 พ.ค.
(2 เดือน)
2   1      
3 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 15 มิ.ย. - 15 ส.ค.
(2 เดือน)
2          
4 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 2 มิ.ย. - 25 ก.ค.
(1½ เดือน)
1          
5 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 31 มี.ค. - 6 พ.ค.
(1 ½ เดือน)
1       1  
6 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 2 มิ.ย. - 1 ส.ค.
(2 เดือน)
1          
7 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)   โครงการSCG Excellent Internship Program  17 มี.ค. - 23 พ.ค.
(2 เดือน)
1       1  
8 บริษัท ปูนซิเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
1   1      
9 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 1 เม.ย. - 13 มิ.ย.
(2½ เดือน)
1          
10 บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
2   2 1 3  
11 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 1 เม.ย. - 30 พ.ค.
(2 เดือน) 
2          
12 บริษัท UBE Chemicals (Asia) PCl. (UCHA) 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
1          
13 บริษัท สยามเคมิคอล  อินดัสตรี้ จำกัด 29 เม.ย. - 30 พ.ค.
(1 เดือน)
1          
14 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด 15 มี.ค. - 30 เม.ย.
(1½ เดือน)
2   2   1  
15 บริษัท Innovation Group (Thailand) Co.,LTd
โครงการ Polymer Technology Summer Camp 
1 เม.ย. - 30 พ.ค.
(2 เดือน)
2   2   1  
16 กองพิสูจน์หลักฐานกลาง  สนง.ตำรวจแห่งชาติ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
  4 3 2 5  
17 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด 1 เม.ย. - 15 พ.ค.
(1 เดือน)
  1   1 2  
18 บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด 1 พ.ค. - 30 มิ.ย.
(1 เดือน)
  1        
19 บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
  1        
20 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
  2        
21 บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดีไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 15 มี.ค. - 31 พ.ค.
(2.6 เดือน)
  1 2      
22 บริษัท ไทยนครพัฒนา 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
  1 1      
23 บจม.โฟร์โมสต์ (ประเทศไทย)  หลักสี่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน) 
  1   1    
24 สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
  3 1     5
25 กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีภัณฑ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม 2 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
        3  
26 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
    1      
27 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ต.แม่เมาะ จ.ลำปาง 1 พ.ค. - 31 พ.ค.
(1 เดือน)
        1  
28 บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด 15 มี.ค. - 15 พ.ค.
(2 เดือน)
      1 2  
29 บริษัท เค. เอ็ม อินเตอร์แล็บ จำกัด 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
      2    
30 บริษัท จอห์นสัน & จอห์นสัน 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
      2 1 4
31 บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
      1    
32 บริษัท เจบีพี อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
      2 1  
33 บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
        1  
34 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 25 มี.ค. - 29 พ.ค.
(2 เดือน)
    2   1  
35 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
      2 1  
36 บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
        1  
37 บริษัท แพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
          2
38 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด มหาชน 25 มี.ค. - 29 พ.ค.
(2 เดือน)
    1      
39 บริษัท โรงงานเภสัชเกร๊กเตอร์ฟาร์มา (แผนก วิจัยและพัฒนา) 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
      2    
40 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ 19 เม.ย. - 31 พ.ค. (1½ เดือน)         1  
41 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
        1  
42 บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด 2 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
        1  
43 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 1 เม.ย. - 31 พ.ค.
(2 เดือน)
    1 2    
space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5110-3 
แฟกซ์ : 02-354-7151

อีเมล์ : scchemistry@mahidol.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png