Header_version_2_th_r10.jpg

     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » หลักสูตร » หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.) » หลักสูตร » หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปกติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปกติ)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรฉบับปรับปรุง พศ. 2555-2559

คำอธิบายรายวิชา (รวมทุกรายวิชา)

๑.๑  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (๑๓ หน่วยกิต)

 
มหาวิทยาลัยกำหนด  ๗ หน่วยกิต  และหลักสูตรกำหนด  ๖ หน่วยกิต  
กจสว  ๑๐๑  การบริหารและการจัดการทั่วไป                              ๓ (๓-๐-๖)
มมศท   ๑๐๑  การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์                     ๒ (๑-๒-๓)
มมศท   ๑๐๒  สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์                          ๓ (๒-๒-๕)
มมศท   ๑๐๓  ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์                       ๒ (๑-๒-๓)
สมมน ๑๒๕  จรรยาบรรณวิชาชีพ                                              ๒ (๒-๐-๔)
ดศดน ๑๕๐  ศิลปร่วมสมัย                                                          ๒ (๒-๐-๔)
   
๑.๒  กลุ่มวิชาภาษา    (๑๒ หน่วยกิต)  
ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ  ๑๐๓  ภาษาอังกฤษระดับ ๑                     ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ  ๑๐๔  ภาษาอังกฤษระดับ ๒                     ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ  ๑๐๕  ภาษาอังกฤษระดับ ๓                     ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ  ๑๐๖  ภาษาอังกฤษระดับ ๔                     ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ  ๑๐๗  ภาษาอังกฤษระดับ ๕                      ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ  ๑๐๘  ภาษาอังกฤษระดับ ๖                     ๓ (๒-๒-๕)
   
๑.๓  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    (๕  หน่วยกิต)  
วทคพ  ๑๕๕ การประยุกต์คอมพิวเตอร์                       ๓ (๓-๐-๖)
วทพฤ  ๒๘๕ พืชและมนุษย์              ๒ (๑-๓-๓)
วทพฤ  ๒๙๑ นิทรรศน์วิทยาศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
วทฟส  ๑๗๑ แนวคิดนาโนเทคโนโลยี ๒ (๒-๐-๔) ๒ (๒-๐-๔)
วทชว  ๑๗๐ วิวัฒนาการเผ่าพันธุ์มนุษย์ ๒ (๒-๐-๔) ๒ (๒-๐-๔)
วททช  ๓๕๕ ความปลอดภัยอาหาร ๒ (๒-๐-๔) ๒ (๒-๐-๔)
   อาจเลือกวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอื่น ๆ ที่เปิดสอนที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ ตามความเหมาะสม  
   
๒.  หมวดวิชาเฉพาะ   หลักสูตรปกติ (๙๗ หน่วยกิต)        
๒.๑  กลุ่มวิชา (เอก) บังคับ  (๘๑ หน่วยกิต)    
วทคม ๑๓๓  เคมีทั่วไป ๑                                                       ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๑๐๘  ปฏิบัติการเคมี ๑                                                    ๑ (๐-๓-๑)
วทคม ๑๓๔  เคมีทั่วไป ๒                                                        ๓ (๓-๐-๖)
วทคม ๑๐๙  ปฏิบัติการเคมี ๒                                                   ๑ (๐-๓-๑)
วทฟส ๑๕๗  ฟิสิกส์ทั่วไป ๑                                                     ๓ (๓-๐-๖)
วทคณ ๑๑๒  แคลคูลัส                                                               ๒ (๒-๐-๔)
วทชว ๑๒๑  ชีววิทยาทั่วไป ๑                                                    ๒ (๒-๐-๔)
วทชว ๑๐๒  ปฏิบัติการชีววิทยา ๑                                              ๑ (๐-๓-๑)
วทฟส ๑๕๘  ฟิสิกส์ทั่วไป ๒                                                     ๓ (๓-๐-๖)
วทฟส ๑๗๐  ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑                                                ๑ (๐-๓-๑)
วทชว ๑๒๒  ชีววิทยาทั่วไป ๒                                                 ๓ (๓-๐-๑)
วทชว ๑๐๔  ปฏิบัติการชีววิทยา ๒                                            ๑ (๐-๓-๑)
วทคณ ๑๖๓  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                                    ๓ (๓-๐-๖)
วทคณ ๑๘๐ สถิติศาสตร์ขั้นแนะนำ                                            ๒ (๒-๐-๔)
วทคณ ๒๖๐ สมการเชิงอนุพันธ์                                      ๒ (๒-๐-๔)
วทชค  ๒๐๓ ชีวเคมีเบื้องต้น                                                      ๓ (๓-๐-๖)
วทชค ๒๐๔ ปฏิบัติการชีวเคมีเบี้องต้น                                          ๑ (๐-๓-๑)
วทคม  ๒๑๑ เคมีวิเคราะห์ ๑                                                         ๓ (๓-๐-๖)
วทคม  ๒๐๗ ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์                                            ๑ (๐-๓-๑)
วทคม  ๒๒๓ เคมีอินทรีย์ ๑                                                           ๓ (๓-๐-๖)
วทคม  ๒๒๔ เคมีอินทรีย์ ๒                                                          ๓ (๓-๐-๖)
วทคม  ๒๓๐  เคมีเชิงฟิสิกส์ ๑                                                      ๓ (๓-๐-๖)
วทคม  ๒๓๓  เคมีเชิงฟิสิกส์ ๒                                                     ๓ (๓-๐-๖)
วทคม ๓๑๑  เคมีวิเคราะห์ ๒                                                        ๓ (๓-๐-๖)
วทคม ๓๑๗  ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ                           ๒ (๐-๖-๒)
วทคม ๓๐๑  สเปกโทรสโกปี                                                       ๓ (๓-๐-๖)
วทคม  ๓๒๓ เคมีอินทรีย์ ๓                                                         ๓ (๓-๐-๖)
วทคม  ๓๒๙ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                                             ๒ (๐-๖-๒)
วทคม ๓๓๐  เคมีเชิงฟิสิกส์ ๓                                                      ๓ (๓-๐-๖) 
วทคม ๒๓๘ ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ ๑                                       ๑ (๐-๓-๑)
วทคม ๓๓๙ ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ ๒                                       ๑ (๐-๓-๑)
วทคม  ๓๔๑ เคมีอนินทรีย์  ๑                                                        ๓ (๓-๐-๖)
วทคม  ๓๔๒ เคมีอนินทรีย์ ๒                                                       ๓ (๓-๐-๖)
วทคม  ๓๔๘ ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์                                           ๑ (๐-๓-๑)
วทคม ๓๖๑ พอลิเมอร์ขั้นแนะนำ                                                  ๓ (๓-๐-๖)
วทคม  ๔๙๕ สัมมนาเคมี                                                               ๑ (๑-๐-๒)
วทคม  ๔๙๗ โครงการวิจัยทางเคมี ๑                                            ๒ (๐-๖-๒)
space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5110-3 
แฟกซ์ : 02-354-7151

อีเมล์ : scchemistry@mahidol.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png