Chem_th-01_1.jpg
     

สาขาวิชาเคมี


การเข้าศึกษาต่อ  

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
โดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

๓ ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

ระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตร 

๑. ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค

๒. ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   

๓. ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา

space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02.201.5110-3 
แฟกซ์: 02.354.7151
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png