ตารางการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ภาควิชาเคมี


  • ห้อง C.318A ชั้น 3

  • ห้อง C.318B ชั้น 3

  • ห้อง C.407A ชั้น 4

  • ห้อง C.407B ชั้น 4

  • ห้อง C.416 ชั้น 4

  • ห้อง C.118 ชั้น 1

  • ห้อง C.518 ชั้น 5